۹۸۲ (قمری)، نهصد و هشتاد و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سوم مه سال ۱۵۷۴ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۵۰  ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰  ۱۰۰۰  ۱۰۱۰ 

سال: ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان