باز کردن منو اصلی

۹۹۷ (قمری)، نهصد و نود و هفتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیستم نوامبر سال ۱۵۸۸ میلادی است.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۶۰  ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰  ۱۰۰۰  ۱۰۱۰  ۱۰۲۰ 

سال: ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش