ماکرون پایین

(تغییرمسیر از )

ماکرون پایین نمادی است به شکل ◌̱ که در پایین حروف الفبای لاتین و به منظور نشان‌دادن آوای آن می‌آید.

  • Ḇḇ، درنویسه‌گردانی زبان عبری کتاب مقدس برای نشان‌دادن همخوان سایشی ב (ب) به صورت [v] به کار می‌رود.
  • Ḏḏ، برای نشان‌دادن همخوان سایشی در زبان‌های عبری کتاب مقدس ד یا عربی یا پشتو به صورت [ð] استفاده‌می‌شود.
  • ẖ برای نشان‌دادن خ عربی و ح عبری کاربردارد.
  • Ḻḻ، برای نشان‌دادن آوای [ɬ] در نویسه‌گردانی حرف تامیلی ழ استفاده می‌شود.
  • Ṉṉ، در نویسه‌گردانی پشتو نشان‌دهندهٔ ن برگشتی است.
  • Ṯṯ، در پشتو نشان‌دهندهٔ ت برگشتی است.
  • Ṟṟ، در نویسه‌گردانی پشتو نشان‌دهندهٔ ر برگشتی است.

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Macron below," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Macron_below&oldid=578540169 (accessed June 8, 2014).