دلتا (حرف)

حرفی در الفبای یونانی
(تغییرمسیر از Δ)