د

دهمین حرف الفبای فارسی

الگو:ا دیگر الگو:تغییری نکرده بودم اما به نظر من که خیلی ها 0 هم به این نتیجه رسیدم که در مورد اینکه چرا به من اطلاع رسانی کنید که

الفبای ابجد
د
د
ד
د
ܕ
د


نمایش آوانگاریd, ð
موقعیت در الفبا۴
ارزش عددی۴
مشتقات الفبایی فنیقی
Δ D Дالگو:الفبای فارس

شكل حرف
جدا آغازی میانی پایانی
د د ـد ـد

د حرف دهم در الفبای فارسی (دال)، حرف هشتم در الفبای عربی (دال) و چهارمین حرف از حروف الفبای عبری (دالت ד) است.

عدد این حرف به حساب ابجد ۴ است.

برگی از شاهنامه از قرن هشتم هجری که داستان رستم و اسفندیار را نوشته‌است. متن شعر
در این نسخه بسیاری از کلماتی که امروزه با حرف «د» نوشته و تلفظ می‌شدند با «ذ» نوشته شده‌اند. به این «ذ» در فارسی قدیم ذال معجم گفته می‌شد و تلفظی شبیه به ذال عربی یا th انگلیسی داشت.
الفبای عربی
ألِف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء
سایر شکل‌های حروف دال و ذال در عربی
ڈ ډ ڊ ڌ ڍ ڏ ۮ ݙ