آخرین سه امپراتوری

امپراتوری‌های گوگوریو جدید، باکجه جدید، و شیلا به عنوان «آخرین سه امپراطوری کره» معروفند. امپراطوری شیلا قدرتمند ترین و ثروتمند ترین کشور در میان سه پادشاهی جدید بود.

امپراتوری گوریو ویرایش

امپراتوری گوریو (گوگوریو جدید) در سال ۹۱۸ میلادی توسط فرمانروایی به نام وانگ گو تأسیس شد. اما بعدها این حکومت تحت نفوذ اشراف و اعیان ایالات مختلف که از نوادگان شیلا بودند، قرار گرفت. با این حال امپراتوری گوریو تا سال ۱۲۳۱ میلادی، باقی‌ماند تا آنکه اقوام مغول، کره را تصرف کردند و به دنبال آن آئین کنفسیوس در کره رواج یافت. در سال ۱۲۶۰ میلادی، حکومت مغولان پایان یافت و حکومت گوریو دوباره برقرار گشت. پیروان دین کنفسیوس به دستگاه‌های دولتی راه یافتند و سرانجام در سال ۱۳۹۲، به ریاست ژنرال یی سونگ گی به فرمانروایی گوریو پایان دادند.

حکومت باکجه جدید ویرایش

باکجه جدید در سال ۹۰۱ میلادی پس از تجزیه شیلا شکل گرفت و تنها دو سال بعد توسط گوگوریو جدید فتح شد.

امپراتوری شیلا ویرایش

امپراتوری شیلا همسایه امپراتوری گوگوریو، باکجه و گایا و قدیمی‌ترین امپراتوری در میان سه امپراتوری کره (گوگوریو، باکجه) بود. این امپراتوری در سال ۵۷ (پیش از میلاد) بنیاد شد و در سال ۹۳۵ میلادی سقوط کرد. امپراتوری شیلا، در سال ۴۱۴ میلادی تسلیم گوگوریو شد و ۱۵۰ سال بعد، گایا را تصرف کرد و در سال ۶۶۲ میلادی، با کمک امپراتوری تانگ، باکجه را تصرف و ۶ سال بعد، گوگوریو را هم تصرف کرد. پس از آن امپراتوری تانگ را شکست داد و چینی‌ها را از کره بیرون کرد. حدود ۳۰۰ سال بعد، شیلا سقوط کرد و با سرنگونی این امپراتوری، آخرین امپراتوری از سه امپراتوری کره هم فرو پاشید.

منابع ویرایش