گوگوریو جدید

کشور پیشین

گوگوریو جدید بین سالهای ۹۰۱ تا ۹۱۸ میلادی پس از تجزیه حکومت شیلا شکل گرفت. این حکومت خود را وارث گوگوریو می‌دانست اما با حکومت بالهایی رابطه دوستانه و صلح آمیزی نداشت.

گوریو / ماجین / تائبونگ
고려 (高麗) / 마진 (摩震) / 태봉 (泰封)

۹۰۱–۹۱۸
گوگوریو جدید (نارنجی) در سال ۹۱۵ میلادی
پایتخت سونگاک (۹۰۱–۹۰۵), چئولوون (۹۰۵–۹۱۸)
زبان‌(ها) کره‌ای
دین بودایی, کنفسیوس, تائوئیسم, شمن‌باوری
دولت پادشاهی
شاه
 - ۹۰۱–۹۱۸ گونگ یه
تاریخچه
 - تاسیس ۹۰۱
 - سقوط ۹۱۸
امروزه بخشی از  کره جنوبی
 کره شمالی
گوگوریو جدید
هانگول고려 (901–904)
마진 (904–911)
태봉 (911–918)
هانجا高麗 (901–904)
摩震 (904–911)
泰封 (911–918)
Revised RomanizationGoryeo (901–904)
Majin (904–911)
Taebong (911–918)
McCune–ReischauerKoryŏ (901–904)
Majin (904–911)
T'aebong (911–918)

پیدایشویرایش

حکومت گوگوریو جدید (Later Goguryeo (Hugoguryeo) or Taebong) در سال ۹۰۱ میلادی پس از تجزیه حکومت شیلا شکل گرفت. این حکومت خود را وارث گوگوریو می‌دانست اما با حکومت بالهایی رابطه دوستانه و صلح آمیزی نداشت. این حکومت از شمال با بالهایی و از جنوب با شیلا ضعیف شده و باکجه جدید هم‌مرز بود. در سال ۹۳۶ میلادی، حکومت گوگوریو جدید موفق به تصرف باکجه جدید شد که خود را وارث باکجه می‌دانست. در سال ۹۲۶ میلادی، حکومت بالهایی از بین می‌رود و گوگوریو جدید بر تمام کره فرمان می‌راند و نام خود را به گوریو تغییر می‌دهد. گوگوریو جدید (ته بونگ) زمانی که ژنرال وانگ گئون قیام کرد و گونگ یه را در سال ۹۱۸ میلادی کشت سقوط کرد. او با نام تائجو از گوریو در جولای همان سال تاجگذاری کرد.

فهرست پادشاهان گوگوریو جدیدویرایش

شماره نام امپراتور دوره زندگانی (میلادی) نسبت با امپراتورهای قبلی دوره حکومت (میلادی)
۱ گونگ یه ۸۶۹–۹۱۸ پسر گیونگ مون و مؤسس سلسله گوگوریو جدید ۹۰۱–۹۱۸

منابعویرایش

http://www.doopedia.co.kr/doopedia/master/master.do?_method=view&MAS_IDX=101013000863352