سامانه ردیف اشکوب سن (میلیون سال)
پالئوژن پالئوسن دانین → پس از آن
کرتاسه
پسین
ماستریختین ۶۶–۷۲,۱
کامپانین ۷۲,۱–۸۳,۶
سانتونین ۸۳,۶–۸۶,۳
کنیاسین ۸۶,۳–۸۹,۸
تورونین ۸۹,۸–۹۳,۹
سنومانین ۹۳,۹–۱۰۰,۵

پیشین
آلبین ۱۰۰,۵–~۱۱۳
آپتین ~۱۱۳–~۱۲۵
بارمین ~۱۲۵–~۱۲۹,۴
هاتریوین ~۱۲۹,۴–~۱۳۲,۹
والانجینین ~۱۳۲,۹–~۱۳۹,۸
بریاسین ~۱۳۹,۸–~۱۴۵
ژوراسیک پسین تیتونین → پیش از آن

آلبین (انگلیسی: Albian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، اشکوب بالایی یا آخرین عصر از دور کرتاسه پیشین به‌شمار می‌رود. آلبین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب آپتین و پیش از سنومانین جای می‌گیرد. عصر آلبین از حدود ۱ ± ۱۱۳ میلیون سال پیش آغاز شده و تا حدود ۰٫۹ ± ۱۰۰٫۵ میلیون سال پیش ادامه یافت.

نام‌گذاری ویرایش

نام اشکوب بریاسین از نام رود اوب در فرانسه گرفته شده است. این نام در سال ۱۸۴۲ توسط آلسید دو اوربیگنی پیشنهاد شد.

منابع ویرایش

دوره کرتاسه
پیشین پسین
بریاسین | والانجینین | هاتریوین
بارمین| آپتین | آلبین
سنومانین | تورونین | کنیاسین
سانتونین |کامپانین | ماستریختین