سامانه ردیف اشکوب میلیون سال
کرتاسه پیشین بریاسین → پیش از آن
ژوراسیک پسین تیتونین ۱۴۵٫۰–۱۵۲٫۱
کیمریجین ۱۵۲٫۱–۱۵۷٫۳
آکسفوردین ۱۵۷٫۳–۱۶۳٫۵
میانه کالووین ۱۶۳٫۵–۱۶۶٫۱
باتونین ۱۶۶٫۱–۱۶۸٫۳
باجوسین ۱۶۸٫۳–۱۷۰٫۳
آلنین ۱۷۰٫۳–۱۷۴٫۱
پیشین توآرسین ۱۷۴٫۱–۱۸۲٫۷
پلینسباخین ۱۸۲٫۷–۱۹۰٫۸
سینمورین ۱۹۰٫۸–۱۹۹٫۳
هتانجین ۱۹۹٫۳–۲۰۱٫۳
تریاس پسین راتین → پس از آن

تیتونین (انگلیسی: Tithonian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، اشکوب بالایی یا آخرین عصر از دور ژوراسیک پسین به‌شمار می‌رود. تیتونین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب کیمریجین و پیش از بریاسین (در دوره کرتاسه) جای می‌گیرد. عصر تیتونین از حدود ۴ ± ۱۵۲٫۱ میلیون سال پیش آغاز شده و تا حدود ۴ ± ۱۴۵ میلیون سال پیش ادامه یافت.

مرحله Eryon cuvieri: Tithonianسالهای مابین 150.8 ± 4 Ma و 145.5 ± 4 Ma (میلیون سال پیش) محل فسیل: Solnhofen Plattenkalk، Solnhofen، آلمان

نام‌گذاری ویرایش

نام اشکوب تیتونین در سال ۱۸۶۵ توسط چینه‌شناس آلمانی آلبرت اوپل به مجامع علمی معرفی شد. این نام نسبت به نام دیگر اشکوب‌های زمین‌شناسی غیرمعمول است، چون از نام تیتون پسر لائومدون که یکی از اساطیر یونانی است، گرفته شده است.

منابع ویرایش

دوره ژوراسیک
پیشین میانه پسین
هتانجین | سینمورین
پلینسباخین | توآرسین
آلنین | باجوسین
باتونین | کالووین
آکسفوردین | کیمریجین
تیتونین