سامانه ردیف اشکوب سن (میلیون سال)
پالئوژن پالئوسن دانین → پس از آن
کرتاسه
پسین
ماستریختین ۶۶–۷۲,۱
کامپانین ۷۲,۱–۸۳,۶
سانتونین ۸۳,۶–۸۶,۳
کنیاسین ۸۶,۳–۸۹,۸
تورونین ۸۹,۸–۹۳,۹
سنومانین ۹۳,۹–۱۰۰,۵

پیشین
آلبین ۱۰۰,۵–~۱۱۳
آپتین ~۱۱۳–~۱۲۵
بارمین ~۱۲۵–~۱۲۹,۴
هاتریوین ~۱۲۹,۴–~۱۳۲,۹
والانجینین ~۱۳۲,۹–~۱۳۹,۸
بریاسین ~۱۳۹,۸–~۱۴۵
ژوراسیک پسین تیتونین → پیش از آن

والانجینین (انگلیسی: Valanginian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، یک اشکوب یا عصر از دور کرتاسه پیشین به‌شمار می‌رود. والانجینین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب بریاسین و پیش از هاتریوین جای می‌گیرد. عصر والانجینین از حدود ۳ ± ۱۳۹٫۸ میلیون سال پیش آغاز شده و تا حدود ۲ ± ۱۳۲٫۹ میلیون سال پیش ادامه یافت.

نام‌گذاری ویرایش

نام اشکوب والانجینین از نام شهر کوچک ولانژن واقع در کوهستان ژورا در نوشاتل سوئیس گرفته شده است. این اشکوب در سال ۱۸۵۳ توسط ادوارد دو سور تشریح و توصیف شد.

منابع ویرایش

دوره کرتاسه
پیشین پسین
بریاسین | والانجینین | هاتریوین
بارمین| آپتین | آلبین
سنومانین | تورونین | کنیاسین
سانتونین |کامپانین | ماستریختین