اقلیما طبق عهد عتیق، اولین دختر آدم و خواهر دوقلوی قابیل بود. حوا برای اولین بار دوقلو حامله شد. یکی پسر (قابیل) و دیگری دختر (اقلیما). حوا برای بار دوم نیز دوقلو زایید، پسر: هابیل، دختر: لوذا. برای تکثیر نسل آدم، خدا به آدم دستور داد تا فرشته‌هایی بر زمین بیایند و جن‌هایی خود را شبیه انسان کنند تا مردان و زنان از اینان متولد شوند (در واقع با خواهران و برادرانش ازدواج نکردند و فعلیتی حرام انجام نشد) پس نسل انسان از جن و فرشته و انسان است. شاید بتوان گفت ازدواج خواهر و برادر در زمان های گذشته که برنامه دینی و تکلیف دینی نبوده است امری مذموم و ناروا نبوده است. پس اصرار به جن و فرشته در داستان می تواند نشان از دستکاری عمدی و نوعی منطبق سازی با کتاب مقدس و اصول و ارزش های جاری در کتاب مقدس باشد.

منابعویرایش

لغت‌نامه دهخدا