امپراتریس وی (دودمان تانگ)

ملکه وی (تولد:۶۶۵ - ۲۱ ژوئن ۷۱۰ میلادی) وی همسر موردعلاقه امپراتور ژونگ زونگ بود[۱] و امپراتریس دودمان تانگ بود که برای ۵ سال و ۷ ماه این مقام را برعهده داشت وی برای این که یک نمونه قدرت مثل مادر شوهر خود وو زتیان بسازد بسیار تلاش کرد، او در طول ۵ سال سلطنت امپراتور ژونگ زونگ کاملا او و حکومت را اداره می کرد و بعد از مسمومیت شوهرش توسط دخترش پرنسس انل و خودش پسرخوانده خود را به عنوان امپراتور شانگ به قدرت رساند اما به دلیل خردسالی امپراتور او همچنان قدرت را حفظ کرد و او بود که دولت را به عنوان امپراتریس دواگر و نایب السلطنه اداره می کرد.[۲][۳]

Empress Wei
韋皇后
حاکم و نایب السلطنه دودمان تانگ
سلطنت۲۹ دسامبر ۷۰۵ - ۲۱ ژوئیه ۷۱۰
پیشینامپراتریس وو زتیان
امپراتریس دواگر دودمان تانگ
سلطنت۳ ژوئیه ۷۱۰ - ۲۱ ژوئیه ۷۱۰
امپراتریس همسر دودمان تانگ
سلطنت۳ ژانویه ۶۸۴ - ۲۶ فوریه ۶۸۴
۲۳ فوریه ۷۰۵ - ۳ ژوئیه ۷۱۰
درگذشته۲۱ ژوئیه ۷۱۰
همسر(ان)ژونگ زونگ
فرزند(ان)Li Chongrun, Crown Prince Yide
懿德太子李重潤
Princess Changling 長寧公主
Li Xianhui , Princess Yongtai 永泰公主李仙蕙
Li Guo'er, Princess Anle 安樂公主李裹兒
پدرWei Xuanzhen
مادرLady Cui

وی در سال ۷۰۵ میلادی بعد از برکناری امپراتریس زتیان توانست به شدت سیاست را تحت تاثیر خود قرار دهد و بعد از بازیابی به مقام امپراتریس، به چهره ای بسیار زیاد قدرتمند و غالب در دادگاه امپراتوری تبدیل شد و در سال ۷۰۶ میلادی توانست به حدی قدرتمند شود که همراه با پسر دایی امپراتور یعنی وو سانسی کل قدرتهای واقعی را به دست بگیرد و در پشت صفحه مرواریدی پشت تخت امپراتور مانند یک نمونه از امپراتریس وو در جلسات امپراتوری شرکت کند و تصمیمات دولت را بگیرد، و بعداً وی وو سانسی که معشوقه اش بود را در سال ۷۰۷ میلادی رها کرد و به تنهایی حکومت را تحت تاثیر خود قرار داد بعد از کودتایی که توسط پسر بزرگ امپراتور انجام شد او و دخترش پرنسس انل در اصل بسیار زیاد قدرتمندتر شدند وی در همان زمان بیشتر حکومت را همراه دختر موردعلاقه و قدرتمند خود در دست داشت و در سال ۷۱۰ میلادی همسرش ژونگ زونگ را هم همراه پرنسس انل مسموم کرد و پسر خوانده اش شانگ را به قدرت رساند و به عنوان امپراتریس دواگر و نایب السلطنه قدرت را تماماً در قبضه خود قرار داد اما در سال ۷۱۰ میلادی بر زده وی از طرف خواهر امپراتور پرنسس تایپینگ و پسر رویزونگ شوان زونگ کودتای برای براندازی امپراتریس وی و امپراتور شانگ انجام شد که امپراتریس وی در این کودتا به قتل رسید و کنترل کشور در دست امپراتور رویزونگ و پرنسس پینگ و شوان زونگ افتاد.

منابعویرایش

  1. Notable Women of China. به کوشش Barbara Bennett Peterson.
  2. "China - Rise of the empress Wuhou". Encyclopedia Britannica. Retrieved 2019-09-14.
  3. Barbara Bennett Peterson. "Notable Women of China" [Empress Wei, wife of Emperor Zhongzong, Tang dynasty]. www.taylorfrancis.com. doi:10.4324/9781315702063-62. Retrieved 2019-09-14.