جاندار

(تغییرمسیر از اندامگان)

جاندار، اَندامگان،[۱] اُرگانیسم (به فرانسوی: Organisme) یا موجود زنده به معنای یک سامانهٔ زنده و پیچیده از اعضا است که با تأثیرشان بر یکدیگر، امکان سازگاری با محیط و تضمین بقا و پایداری کل آن موجود زنده (جاندار) را فراهم می‌کنند. دربرابر بی‌جان قرار دارد.

Escherichia coli Tree fern
Ericoid mycorrhizal fungus Gazelle

جانداران سه دسته می‌شوند: پروکاریوت‌ها، یوکاریوتها، آرکی/باستانیها

سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی.حیاتدامنهفرمانروشاخهردهراستهخانوادهسردهگونه
سطوح مختلف طبقه‌بندی علمی.

سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

واژهٔ ارگانیسم، از واژهٔ یونانی باستان Οργανον با تلفظ organon به معنی ابزار یا وسیله اقتباس شده‌است.

موجودات زنده با عامل‌های زیر از غیر زنده‌ها متمایز می‌شوند (جانداران همهٔ هشت ویژگی اول را با هم دارند):

(این ویژگی‌ها تنها در حالت طبیعی، سالم و بالغ می‌باشد)

 1. نظم و ترتیب
 2. هومئوستازی
 3. تکوین
 4. فرایند جذب و استفاده از انرژی
 5. پاسخ به محیط
 6. تولیدمثل
 7. سازش با محیط

اَندامگان‌ها (جانداران) انواع متنوعی دارند که عبارت‌اند از:

 1. پروکاریوت‌ها:
  1. باکتری‌ها
  2. باستانیان
 2. یوکاریوت‌ها:
  1. آغازیان (مانند جلبک‌ها)
  2. گیاهان‌
  3. قارچ‌ها
  4. جانوران[۲] (شامل انسان‌ها)

طبیعی، سالم و بالغ

ویرایش

این سه ویژگی را تمامی جانداران ندارند. برای مثال قاطر که از جفت‌گیری خر نر و اسب ماده به‌وجود می‌آید و یا یابو که از جفت‌گیری اسب نر و خر ماده به‌وجود می‌آید قابلیت تولید مثل ندارند. این موجود با آنکه جاندار به حساب می‌آید یکی از ویژگی‌های جانداران را ندارد؛ زیرا در حالت طبیعی نیست.

مثال دیگر نوزادان هستند. این‌ها با آنکه جاندارند اما قابلیت تولید مثل ندارند زیرا در حالت بالغ نیستند.

جستارهای وابسته

ویرایش

پانویس‌ها و منابع

ویرایش
 1. واژهٔ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 2. Page name: Organism Author: Wikipedia contributors Publisher: Wikipedia, The Free Encyclopedia. Date of last revision: 12 December 2007 00:27 UTC Date retrieved: 13 December 2007 18:49 UTC Permanent link: http://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=177329215 Page Version ID: 177329215