فهرست بزرگراه‌های تهران

(تغییرمسیر از بزرگراه های تهران)

تهران دارای یک شبکه گسترده و پیچیده جاده‌ای و خیابانی است. بزرگراه‌های زیادی در تهران بزرگ وجود دارند که عبارتند از:[۱]

تقاطع بزرگراه‌های همت و شیخ فضل‌الله در جنوب شهرک غرب که از روی برج میلاد عکسبرداری شده‌است.
نقشه بزرگراه‌های تهران
تابلو بزرگراه در تهران

بر اساس شماره ویرایش

نشان شماره جاده نام مسافت
(کیلومتر)
مبدأ مقصد تقاطع با بزرگراه های دیگر جهت
  بزرگراه ۱۱ بزرگراه امام رضا ۷/۵ سه راه افسریه سه راه سیمان بزرگراه بسیج، بزرگراه بعثت، بزرگراه آزادگان، بزرگراه رستگار، بزرگراه شوشتری ، بزرگراه کمربندی دوم تهران، جاده تهران-مشهد شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۱۲ بزرگراه ارتش ۴/۵ میدان اراج جاده لشکرک بزرگراه امام علی، بزرگراه صیاد شرقی - غربی
بزرگراه ۱۳ بزرگراه امام علی ۲۶/۲ خیابان دارآباد بزرگراه آوینی، بزرگراه کریمی بزرگراه ارتش، بزرگراه صیاد، بزرگراه صدر، بزرگراه بابایی، بزرگراه زین‌الدین، بزرگراه رسالت، بزرگراه محلاتی، بزرگراه بعثت، بزرگراه آزادگان، بزرگراه رستگار، بزرگراه کریمی، بزرگراه آوینی شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۱۴ بزرگراه همت، بزرگراه زین‌الدین، بزرگراه خرازی ۴۵/۵ بزرگراه یاسینی آزادراه البرز بزرگراه یاسینی، بزرگراه باقری، بزرگراه امام علی، بزرگراه صیاد، بزرگراه حقانی، بزرگراه مدرس، بزرگراه کردستان، بزرگراه چمران، بزرگراه شیخ فضل الله، بزرگراه یادگار امام، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه ستاری، بزرگراه باکری، بزرگراه مهدوی کنی، آزادراه تهران-شمال، بزرگراه دوگاز ، آزادراه شهدای البرز شرقی - غربی
  بزرگراه ۱۵ بزرگراه مدرس ۸/۷ میدان هفت تیر چهارراه پارک وی بزرگراه رسالت، بزرگراه همت، بزرگراه صدر، بزرگراه حقانی، بزرگراه چمران شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۱۶ بزرگراه لشگری ۳۱ میدان آزادی جاده تهران-کرج بزرگراه سعیدی، بزرگراه جناح، بزرگراه ستاری، بزرگراه مهدوی کنی، بزرگراه دو گاز ، بزرگراه فتح، بزرگراه همدانی شرقی - غربی
  بزرگراه ۱۷ بزرگراه چمران ۱۱/۵ میدان توحید چهارراه پارک وی بزرگراه هاشمی رفسنجانی، بزرگراه همت، بزرگراه حکیم، بزرگراه آل احمد، بزرگراه مدرس شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۱۸ بزرگراه محلاتی ۴/۹ بزرگراه بسیج خیابان پانزده خرداد بزرگراه بسیج، بزرگراه امام علی شرقی - غربی
  بزرگراه ۱۹ بزرگراه ستاری ۶/۵ میدان دانشگاه بزرگراه لشگری بزرگراه آبشناسان، بزرگراه همت، بزرگراه حکیم، بزرگراه علامه جعفری، بزرگراه حجازی، بزرگراه لشگری شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۲۱ بزرگراه رستگار، بزرگراه شوشتری  ۶/۸ بزرگراه آزادگان بزرگراه یاسینی  بزرگراه آزادگان، بزرگراه امام علی، بزرگراه امام رضا، بزرگراه رسالت ، بزرگراه یاسینی  شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۲۲ بزرگراه بابایی، بزرگراه صدر، بزرگراه هاشمی رفسنجانی، بزرگراه آبشناسان ۳۳/۳ سه راه آبعلی میدان اول شهران بزرگراه یاسینی، جاده تهران-دماوند، آزادراه تهران-پردیس، بزرگراه باقری، بزرگراه امام علی، بزرگراه صیاد، بزرگراه مدرس، بزرگراه کردستان، بزرگراه چمران، بزرگراه یادگار امام، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه ستاری، بزرگراه باکری شرقی - غربی
  بزرگراه ۲۳ بزرگراه صیاد ۱۲/۲ بزرگراه ارتش میدان سپاه بزرگراه ارتش، بزرگراه امام علی، بزرگراه صدر، بزرگراه رسالت، بزرگراه زین‌الدین شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۲۴ بزرگراه رسالت، بزرگراه حکیم، بزرگراه علامه جعفری، بزرگراه همدانی ۴۰/۵ بزرگراه یاسینی بزرگراه لشگری بزرگراه یاسینی، بزرگراه شوشتری ، بزرگراه باقری، بزرگراه امام علی، بزرگراه صیاد، بزرگراه حقانی، بزرگراه مدرس، بزرگراه کردستان، بزرگراه چمران، بزرگراه شیخ فضل‌الله، بزرگراه یادگار امام، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه ستاری، بزرگراه باکری، بزرگراه مهدوی کنی، بزرگراه دو گاز ، آزادراه تهران-کرج، بزرگراه فتح، بزرگراه لشگری شرقی - غربی
بزرگراه ۲۵ بزرگراه کردستان ۶/۵ بزرگراه هاشمی رفسنجانی بزرگراه گمنام بزرگراه هاشمی رفسنجانی، بزرگراه همت، بزرگراه رسالت، بزرگراه حکیم، بزرگراه گمنام شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۲۶ بزرگراه متوسلیان ۲۱/۱ میدان فتح بزرگراه لشگری بزرگراه سعیدی، بزرگراه یادگار امام ، بزرگراه بروجردی ، بزرگراه کن ، بزرگراه همدانی، بزرگراه لشگری، بزرگراه آزادگان، بزرگراه مهدوی کنی شرقی - غربی
  بزرگراه ۲۷ بزرگراه نواب، بزرگراه یارجانی ۷/۲ میدان جمهوری بزرگراه تندگویان بزرگراه چراغی، بزرگراه تندگویان شمالی - جنوبی
بزرگراه ۲۸ بزرگراه چراغی ۳/۵ میدان زمزم بزرگراه نواب بزرگراه سعیدی، بزرگراه کاظمی، بزرگراه نواب، بزرگراه یارجانی شرقی - غربی
بزرگراه ۲۹ بزرگراه باکری ۷ بلوار سیمون بولیوار بزرگراه حجازی بزرگراه حجازی، بزرگراه علامه جعفری، بزرگراه همت، بزرگراه آبشناسان شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۳۱ بزرگراه باقری ۸/۵ بزرگراه یاسینی بزرگراه بابایی بزرگراه یاسینی، بزرگراه رسالت، بزرگراه زین‌الدین، بزرگراه بابایی شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۳۲ طبقه دوم بزرگراه صدر، تونل نیایش ۱۱/۷ بزرگراه امام علی بزرگراه هاشمی رفسنجانی بزرگراه بابایی، بزرگراه امام علی، بزرگراه صدر، بزرگراه مدرس، بزرگراه کردستان، بزرگراه هاشمی رفسنجانی شرقی - غربی
بزرگراه ۳۴ بزرگراه آل احمد، بزرگراه گمنام ۶/۵ میدان فاطمی بزرگراه اشرفی اصفهانی بزرگراه کردستان، بزرگراه چمران، بزرگراه شیخ فضل‌الله، بزرگراه یادگار امام، بزرگراه اشرفی اصفهانی شرقی - غربی
  بزرگراه ۳۶ بزرگراه بروجردی ۳/۶ بزرگراه آزادگان بزرگراه فتح  بزرگراه آزادگان، آزادراه تهران-ساوه، بزرگراه کن ، بزرگراه فتح  شرقی - غربی
  بزرگراه ۳۷ بزرگراه تندگویان، بزرگراه هاشمی ۱۲/۲ میدان بهمن بزرگراه شهر آفتاب بزرگراه بعثت، بزرگراه یارجانی، بزرگراه آزادگان، بزرگراه آوینی شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۳۸ بزرگراه بعثت ۷/۲ سه راه افسریه میدان بهمن بزرگراه بسیج، بزرگراه امام رضا، بزرگراه آزادگان، بزرگراه امام علی، بزرگراه تندگویان شرقی - غربی
  بزرگراه ۳۹ بزرگراه کن  بزرگراه بروجردی  بزرگراه فتح  بزرگراه بروجردی ، بزرگراه فتح  شرقی - غربی
  بزرگراه ۴۱ بزرگراه دوران ۴ چهارراه تهرانپارس بزرگراه یاسینی بزرگراه یاسینی شمالی - جنوبی
بزرگراه ۴۲ بزرگراه حقانی ۴/۲ بزرگراه رسالت میدان ونک بزرگراه رسالت، بزرگراه همت، بزرگراه مدرس شرقی - غربی
  بزرگراه ۴۴ بزرگراه شیخ فضل‌الله، بزرگراه حجازی ۱۵ میدان صنعت آزادراه تهران-کرج بزرگراه همت، بزرگراه حکیم، بزرگراه آل‌احمد، بزرگراه یادگار امام، بزرگراه جناح، بزرگراه ستاری، بزرگراه باکری، بزرگراه مهدوی کنی، آزادراه تهران-کرج شرقی - غربی
  بزرگراه ۴۷ بزرگراه یادگار امام ۱۶/۵ بزرگراه چمران میدان فتح  بزرگراه چمران، بزرگراه هاشمی رفسنجانی، بزرگراه همت، بزرگراه حکیم، بزرگراه آل احمد، بزرگراه شیخ فضل‌الله، بزرگراه سعیدی ، بزرگراه فتح  شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۴۸ بزرگراه آزادگان، بزرگراه مهدوی کنی ۴۶ سه راه افسریه آزادراه تهران-شمال بزرگراه بسیج، بزرگراه بعثت، بزرگراه امام رضا، بزرگراه امام علی، بزرگراه رستگار، بزرگراه تندگویان، بزرگراه هاشمی، بزرگراه کاظمی، آزادراه تهران-قم(خلیج فارس)، بزرگراه سعیدی، جاده تهران-ساوه، آزادراه تهران-ساوه، بزرگراه بروجردی، بزرگراه فتح، بزرگراه لشگری، بزرگراه حجازی، آزادراه تهران-کرج، بزرگراه علامه جعفری، بزرگراه همدانی، بزرگراه همت، بزرگراه خرازی، آزادراه تهران-شمال شرقی - غربی
  بزرگراه ۴۹ بزرگراه دو گاز  بزرگراه لشگری  بزرگراه خرازی  بزرگراه لشگری ، آزادراه تهران-کرج ، بزرگراه همدانی ، بزرگراه خرازی  شرقی - غربی
  بزرگراه ۵۱ بزرگراه بسیج ۶/۴ میدان کلاهدوز سه راه افسریه بزرگراه یاسینی، بزرگراه محلاتی، بزرگراه امام رضا، بزرگراه بعثت، بزرگراه آزادگان شمالی - جنوبی
بزرگراه ۵۴ بزرگراه یاسینی ۱۶ سه راه آبعلی میدان کلاهدوز آزادراه تهران-پردیس، جاده تهران-دماوند، بزرگراه بابایی، بزرگراه زین‌الدین، بزرگراه شوشتری ، بزرگراه رسالت، بزرگراه دوران، بزرگراه بسیج شرقی - غربی
  بزرگراه ۵۷ بزرگراه اشرفی اصفهانی، بزرگراه جناح ۸/۸ بلوار سیمون بولیوار میدان آزادی بزرگراه هاشمی رفسنجانی، بزرگراه آبشناسان، بزرگراه همت، بزرگراه حکیم، بزرگراه آل احمد، بزرگراه شیخ فضل‌الله، بزرگراه حجازی، بزرگراه لشگری، بزرگراه سعیدی شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۵۸ بزرگراه آوینی، بزرگراه کریمی ۱۲/۳ جاده تهران-قم بزرگراه هاشمی بزرگراه امام علی، جاده تهران-ورامین، جاده تهران-قم، بزرگراه هاشمی شرقی - غربی
  بزرگراه ۶۷ بزرگراه سعیدی ۲۰ میدان آزادی بزرگراه آزادگان بزرگراه جناح، بزرگراه لشگری، بزرگراه یادگار امام ، بزرگراه فتح، بزرگراه چراغی، بزرگراه کاظمی، بزرگراه آزادگان، جاده تهران-ساوه شمالی - جنوبی
  بزرگراه ۶۸ بزرگراه شهر آفتاب ۶/۲ جاده تهران-قم   جاده تهران-قم، بزرگراه هاشمی، آزادراه تهران-قم(خلیج فارس) شرقی - غربی
  بزرگراه ۷۷ بزرگراه کاظمی ۳/۷ میدان زمزم آزادراه تهران-قم(خلیج فارس) بزرگراه سعیدی، بزرگراه چراغی، بزرگراه آزادگان، آزادراه تهران-قم(خلیج فارس) شمالی - جنوبی

شرق–غرب ویرایش

شمال–جنوب ویرایش

سایر ویرایش

آزادراه‌ها ویرایش

 

منابع ویرایش

نقشه چندمنظوره تهران بزرگ، با آخرین اصلاحات، تهران: مرکز اطلاع‌رسانی ایران، ۱۳۸۳.