بلوک دی بخشی از جدول تناوبی است که از گروه ۳ تا گروه ۱۲ را شامل می‌شود.[۱][۲] در این بلوک، زیرلایه دی این عناصر در حال پر شدن است و آرایش الکترونی لایه ظرفیت از s۲d۱ (گروه ۳) آغاز شده و در s۲d۱۰ (گروه ۱۲) پایان می‌یابد. البته در این دنبال دو ناهماهنگی وجود دارد یکی گروه شش؛ به طور مثال برای کروم s۱d۵ (نه s۲d۴) هست و دیگری گروه ۱۱ که s۱d۱۰ به جای s۲d۹ هست.

اعضای این بلوک به عنوان فلز واسطه شناخته می‌شوند.

عناصر شیمیایی بلوک دی
گروه → ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲
↓ دوره
۴ ۲۱
Sc
۲۲
Ti
۲۳
V
۲۴
Cr
۲۵
Mn
۲۶
Fe
۲۷
Co
۲۸
Ni
۲۹
Cu
۳۰
Zn
۵ ۳۹
Y
۴۰
Zr
۴۱
Nb
۴۲
Mo
۴۳
Tc
۴۴
Ru
۴۵
Rh
۴۶
Pd
۴۷
Ag
۴۸
Cd
۶ ۷۱
Lu
۷۲
Hf
۷۳
Ta
۷۴
W
۷۵
Re
۷۶
Os
۷۷
Ir
۷۸
Pt
۷۹
Au
۸۰
Hg
۷ ۱۰۳
Lr
۱۰۴
Rf
۱۰۵
Db
۱۰۶
Sg
۱۰۷
Bh
۱۰۸
Hs
۱۰۹
Mt
۱۱۰
Ds
۱۱۱
Rg
۱۱۲
Cn

منابع ویرایش

  1. R.H. Petrucci, W.S. Harwood and F.G. Herring “General Chemistry” (۸th ed, Prentice-Hall 2002), p.۳۴۱-۲
  2. C.E. Housecroft and A.G. Sharpe “Inorganic Chemistry” (۲nd ed, Pearson Prentice-Hall 2005), p..۲۰-۲۱