توزیع (ریاضیات)

(تغییرمسیر از توابع تعمیم‌یافته)

در ریاضیات توزیعات (Distributions) یا توابع تعمیم‌یافته (Generalized functions) اشیائی ریاضی هستند که با تعمیم مفاهیم مربوط به توابع به وجود می‌آیند.

کاربردهاویرایش

توابع تعمیم‌یافته، و توزیعات کاربردهای فراوانی در زمینه‌های مختلف علوم و مهندسی دارد. از جملهٔ مهم‌ترین آن‌ها موارد زیر را می‌توان برشمرد:

برخی توزیع‌هاویرایش

تابع هوی‌سایدویرایش

مقالهٔ اصلی: تابع هوی‌ساید

تابع پله‌ای هوی‌ساید   به صورت زیر تعریف می‌شود:

 

منابعویرایش