توزیع (ریاضیات)

در ریاضیات توزیعات (Distributions) یا توابع تعمیم‌یافته (Generalized functions) اشیائی ریاضی هستند که با تعمیم مفاهیم مربوط به توابع به وجود می‌آیند.

کاربردهاویرایش

توابع تعمیم‌یافته، و توزیعات کاربردهای فراوانی در زمینه‌های مختلف علوم و مهندسی دارد. از جملهٔ مهم‌ترین آن‌ها موارد زیر را می‌توان برشمرد:

برخی توزیع‌هاویرایش

تابع هوی‌سایدویرایش

مقالهٔ اصلی: تابع هوی‌ساید

تابع پله‌ای هوی‌ساید   به صورت زیر تعریف می‌شود:

 

منابعویرایش