حزب کار ایران (توفان)

(تغییرمسیر از حزب کار ایران (طوفان))

حزب کار ایران (توفان)، حزبی کمونیست، مارکسیست-لنینیست، خوجه‌ئیست و طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی ایران است. این حزب در ضمن طرفدار استالین است اما خود را "استالینیست" نمی‌داند و با نفس ذکر چنین اصطلاحی مخالف است.

حزب کار ایران (توفان)
بنیان‌گذاری1965
انشعاب ازحزب توده
روزنامهنشریه "توفان"

مثل سایر احزاب اپوزیسیون مرکزیت این حزب نیز در خارج کشور است. آدرس تماس حزب در کشور آلمان است.

ارگان این حزب نشریه "توفان" است.

این حزب عضوی از کنفرانس بین‌المللی احزاب و سازمان‌های مارکسیست لنینیست (اتحاد و مبارزه) است.

مواضع مختلفویرایش

تاریخ شورویویرایش

در جمعبندی از تاریخ شوروی این حزب، نظام شوروی را تا پایان زندگی استالین قبول دارد و بعد از آن ظهور خروشچف را ظهور رویزیوینیسم در شوروی می‌داند. کلا استالین از مهم‌ترین چهره‌های شکل دهندهٔ افکار این حزب است.

شعارهاویرایش

برخی از شعارهای حزب کار ایران به این صورت هستند. مشخص است که بعضی از این شعارها در مقطعی خاص و برای پاسخ به مسئله‌ای خاص اتخاد شده آند.

به حزب طبقه کارگر ایران بپیوندید

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

پشتیبانی از اشغال عراق و ارتش اشغالگر حمایت از استعمار است

ما خواهان خروج بی قید و شرط امپریالیست آمریکا از کشور عراق هستیم

مبارزه ما با تروریسم از مبارزه با امپریالیسم جدا نیست

تبلیغات امپریالیست‌ها محصول ماشین جعلیات آن هاست

زنده باد مارکسیسم-لنینیسم

جنایات رهبران صهیونیسم در فلسطین جنایت علیه بشریت است

سازمان‌های سلطنت طلب نوکران امپریالیست آمریکا هستند

چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است

پیروزی مبارزه ملی مشروط به تأمین سرکردگی طبقه کارگر است