باز کردن منو اصلی

درجه‌دار به نظامیانی گفته می‌شود که از درجه گروهبان سوم تا استوار یکم هستند یعنی: