زره‌پوشان

زره‌پوشان
Mymoorapelta.jpg
زره‌پوشان، Thyreophora
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: شاه‌خزنده‌ریختان
بالاراسته: دایناسور
راسته: پرنده‌کفلان

زره‌پوشان (نام علمی: Thyreophora) نام یک زیرراسته از راسته پرنده‌کفلان است.

 Thyreophora 

اسکوتلوسورئوس

ایمائوسور

 Thyreophoroidea 

اسکلیدوسور

 Eurypoda 

پوشیده‌خزنده‌سانان

 خمیده‌خزنده‌سانان 

خمیده‌خزندگان

برجسته‌خزندگان

منابع

پیوند به بیرون