باز کردن منو اصلی

زروان‌دخت شاهزاده ساسانی بود که در قرن چهارم میلادی زندگی می‌کرد. او بعدها ملکه همسر خسرو چهارم ارمنی شد. زروان‌دخت، دختر شاه ساسانی، اردشیر دوم بود که از سال ۳۷۹ تا ۳۸۳ به عنوان شاهنشاه ساسانی فرمان‌روایی کرد. او دخترعموی شاه دیگر ساسانی، شاپور سوم بود که از ۳۸۳ تا ۳۸۸ از مادری که نامش امروزه دانسته نیست، پادشاهی کرد. زروان‌دخت در تیسپون زاده و رشد کرد که پایتخت شاهنشاهی ساسانی بود. از دوران پیش از ازدواج او با خسرو چهارم ارمنی، دانسته‌های اندکی در دست است. شاپور سوم به منظور تحکیم رابطه با ارمنستان ایران، دخترعموی خویش را به زنی به خسرو چهارم داد. زروان‌دخت با این پیوند زناشویی، ملکه همسر ارمنستان شد. زروان‌دخت با شاهی دست‌نشانده که مسیحی بود ازدواج کرده بود و خود زروان‌دخت به آیین مزدیسنا باور داشت، آیینی که از دید مسیحیت شرک شمرده می‌شد، اما کیش رسمی شاهنشاهی ساسانی بود. مشخص نیست که آیا زروان‌دخت به مسیحیت گرویده است یا نه. از چندوچون رابطهٔ او با خسرو چهارم دانسته‌های اندکی در دست است. بر طبق دودمان‌شناسی نوین، زروان‌دخت و خسرو دو پسر به نام‌های تیگران و ارشک داشتند. رابطه خوب بین شاپور سوم و خسرو چهارم دیری نپایید، چرا که شاپور در سال ۳۸۸ درگذشت. بهرام چهارم به جای شاپور بر تخت شاهنشاهی ساسانی نشست که پسر شاپور سوم بود. بهرام پیرامون سال ۳۸۹ خسرو چهارم را از پادشاهی ارمنستان برکنار کرده و برادرش بهرام شاپور را به عنوان شاه دست‌نشانده ساسانیان در ارمنستان گماشت. سرنوشت زروان‌دخت و دو پسرش نامعلوم است.

منابعویرایش