باز کردن منو اصلی

فاکتور رونویسی

(تغییرمسیر از سازه رونویسی)

فاکتور رونویسی ژنتیکی یا عامل رونویسی ژنتیکی (به انگلیسی transcription factor) مجموعه‌ای از پروتئین‌های مختلف است که با اتصال به راه‌انداز ژن و فعال کردن رونویسی (ژنتیک) در سلول‌ها باعث فعال شدن ژنها، ساخته شدن آران‌ای از دی‌ان‌ای و سنتز پروتئین‌های دیگر می‌شوند.

برهم‌کنش فاکتورهای رونویسی ژنتیکی با دیگر پروتئین‌هاویرایش

زمانی که رونویسی ژنتیکی در سلول انجام می‌شود فاکتور رونویسی می‌تواند با پروتئین‌های دیگر موجود در سلول از جمله با فاکتورهای رونویسی ژنتیکی دیگر برهم کنش داشته باشد. اگر دو فاکتور رونویسی ژنتیکی با یکدیگر برهم‌کنش داشته باشد سه حالت ممکن است:

 1. هر دو پروتئین به راه‌انداز ژن (بخشی از دی‌ان‌ای، از نظر قرار گیری: قبل از سکانس کدکننده مربوط به ساخته شدن آران‌ای) متصل شوند.
 2. فقط پروتئین اول به راه‌انداز ژن متصل شود
 3. فقط پروتئین دوم به راه‌انداز ژن متصل شود.

چند نمونه از فاکتورهای رونویسی ژنتیکیویرایش

 • پروتئین‌های خانواده Wnt
 • پروتئین‌های خانواده Cdx
 • پروتئین‌های خانواده Sox
 • پروتئین‌های خانواده Hox
 • پروتئین‌های خانواده Pax
 • پروتئین‌های خانواده Pbx

و …

منابعویرایش

 • Biologie moléculaire de la cellule, by Bruce Alberts, Flammarion, 4th edition, 2004
 • Goulding, M. D. , Lumsden, A. , & Gruss, P. Signals from the notochord and floor plate regulate the region-specific expression of two Pax genes in the developing signal cord. Development 117, 1001-1016, 1993
 • Moon, R. T. , Bowerman, B. , Boutros, M. & Perrimon, N. The promise and perils of Wnt signaling through β-catenin. Science 296, 1644-1646, 2002
 • Charite, J. et al. Transducing positional information of the Hox genes: critical interaction of Cdx gene products with positive-sensitive regulatory elements. Development 125, 4349-4358, 1998
 • Blache, P. et al. Sox9 is an intestine crypt transcription factor, is regulated by Wnt pathway, and represses the Cdx2 and Muc2 genes. J Cell Biol 166, 37-47, 2004
 • Pruitt, S. C. , Bussman, A. , Maslov, A. Y. , Natoli, T. A. & Heinaman, R. Hox/Pbx and Brn binding sites mediate Pax3 expression in vitro and in vivo. Gene Expr Patterns 4, 671-685, 2004

جستارهای وابستهویرایش

پیوند به بیرونویرایش