باز کردن منو اصلی
از رونویسی تا پروتئین سازی

ساختن RNA پیام بر از روی DNA را رونویسی یا ترانویسی می‌گویند که نخستین گام برای ساخت پروتئین‌ها است.

به عبارت دقیق تر رونویسی فرآیندی است که ضمن آن با دخالت زیمایه‌های اختصاصی {RNA پلی مراز} و مصرف مولکول‌های پرانرژی (ATP) و بکارگیری نوکلئوتیدها، ترکیبهای نوکلئوتیدی موجود در مولکول DNA به ساخت RNAهای گوناگون شامل RNA پیام‌رسان، RNA جابجایی، RNA رناتنی، و … می‌انجامد. رونویسی عمل رونوشت‌برداری از داده‌های نوکلئوتیدی DNA و تبدیل آن به داده‌های نوکلئوتیدی RNA می‌باشد.

رونویسی با کمک زیمایهٔ{آنزیم} RNA پلی‌مراز انجام می‌شود.

محتویات

رونویسی در یوکاریوت‌ها{هوهسته ای ها}ویرایش

در پروکاریوت‌ها {پیش هسته ای ها }یک نوع RNA پلی مراز رونویسی همهٔ گونه‌های RNA را انجام می‌دهد اما در یوکاریوت‌ها {هوهسته ای ها}علاوه بر RNA پلی‌مراز ویژه‌ای که در دو اندامک کلروپلاست و میتوکندری آن‌ها موجود است، سه گونهٔ دیگری از RNA پلی‌مراز نیز در هستهٔ آن‌ها موجود می‌باشد که آن‌ها را با شماره‌های ۱ و ۲ و ۳ مشخص می‌کنند.

بطور کلی دستگاه رونویسی یوکاریوتی پیچیده‌تر از دستگاه رونویسی پروکاریوتی است. هر یک از آنزیم‌های RNA پلی‌مراز ۱، ۲ و ۳ کمی بزرگتر از آنزیم پروکاریوتی{پیش هسته ای ها} و از بیش از ده زیرسازه تشکیل شده‌اند. همانندی چیدمان نوکلئوتیدها در ژن‌های رمزگردان برخی از زیرسازه‌ها نشان می‌دهد که این زیرسازه‌ها با یکدیگر و حتی با زیرسازه‌های آنزیم پروکاریوتی ریشه تکاملی مشترکی دارند.

مراحل رونویسیویرایش

 
مرحله آغاز رونویسی (RNAP = آران‌ای-پلی‌مراز)
  • مرحله آغاز: رونویسی با پیوند RNA پلی‌مراز به بخشی از DNA به نام راه انداز آغاز می‌شود.RNA پلی‌مراز، دو رشتهٔ DNAرا از یکدیگر باز می‌کند.
 
مرحله ادامه رونویسی
 
مرحله پایان رونویسی
  • مرحله پایان رونویسی:

پس از رونویسی جایگاه‌پایان‌رونویسی، RNA پلی مراز و DNA و RNA از یکدیگر جدا می‌شوند و مولکول RNA پیک برای مرحلهٔ بعدی یعنی رمزخوانی، آزاد می‌شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • زیست‌شناسی دورهٔ پیش‌دانشگاهی، ۱۳۸۷، شابک ۷-۱۱۸۵-۰۵-۹۶۴ مقدار |شابک= را بررسی کنید: checksum (کمک)

  • آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون (۱۳۸۵اصول بیوشیمی لنینجر، ترجمهٔ رضا محمدی، آییژ، شابک ۹۶۴-۸۳۹۷-۰۵-۸
  • Berg J, Tymoczko JL, Stryer L (2006). Biochemistry (6th ed. ed.). San Francisco: W. H. Freeman. ISBN 0-7167-8724-5.
  • Robert J. Brooker Genetics: analysis and principles. 2nd edition. (New York: McGraw-Hill 2005) Chapter 12 «Gene transcription and RNA modification" pp. 318–325.
  • Mohamed Ouhammouch, Robert E. Dewhurst, Winfried Hausner, Michael Thomm, and E. Peter Geiduschek (2003). «Activation of archaeal transcription by recruitment of the TATA-binding protein". Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 100 (9): 5097. doi:10.1073/pnas.0837150100. PMID 12692306.
  • «Chemistry 2006». Nobel Foundation. http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2006/. Retrieved on 2007-03-29.