سلطان محمود میرزا

سلطان محمود میرزا (۸۳۲ تا دی ۸۷۳ خورشیدی)، یک شاهزاده تیموری و فرمانروای فرارود به‌مدت ۱ سال و پسر ابوسعید گورکان بود.

سلطان محمود میرزا
سلطنت۸۷۲ - ۸۷۳ خورشیدی
تاج‌گذاری۸۷۲ هجری خورشیدی
پیشینسلطان احمد میرزا
جانشینسلطان بای‌سنقر میرزا
زاده۸۳۲ هجری خورشیدی
سمرقند، امپراتوری تیموری (امروزه در ازبکستان قرار دارد)
درگذشتهدی ۸۷۳ هجری خورشیدی
سمرقند، امپراتوری تیموری (امروزه در ازبکستان قرار دارد)
شهبانوسلطان نگار خانم
همسر(ان)
 • خانزاده بیگم
 • پاشا بیگم
 • خانزاده بیگم
 • سلطان نگار خانم
 • زهره بیگی آغا
 • و دوهمسر با نام نامشخص
فرزند(ان)
 • سلطان مسعود میرزا
 • بایسنقر سلطان میرزا
 • میرزا سلطان علی
 • سلطان حسین میرزا
 • سلطان ویس میرزا
 • خانزاده بیگم
 • آق بیگم
 • آی بیگم
 • بگا بیگم
 • زینب سلطان بیگم
 • مخدوم سلطان بیگم
 • رجب سلطان بیگم
 • محب سلطان بیگم
 • و دو دختر با نام نامشخص
دودمان تیموریان
پدرابوسعید میرزا

زندگی‌نامه ویرایش

پدرش در سال ۸۳۸ خورشیدی به حاکمیت حصار و تِرمِز گماشته شد، اما حسین بایقرا با وی دو نبرد بزرگ کرد: در استرآباد جایی که شکست خورد و در چیکمن (سارای) نزدیک اندی‌خود که بازهم شکست خورد. برادر سلطان محمود، عمر شیخ میرزای دوم، صاحب فرزندی به نام بابور می‌شود که دودمان گورکانیان هند را بنیان می‌نهد.

مرگ ویرایش

سلطان محمود در دی ماه سال ۸۷۳ خورشیدی درگذشت. پسرش میرزا بای‌سونکَر (همان بای‌سنقر) جانشین وی در فرارود شد.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش