باز کردن منو اصلی

شاپور میشانشاه پارسی میانه: 𐭱𐭧𐭯𐭥𐭧𐭥𐭩 𐭱𐭠𐭤𐭬𐭩𐭱𐭠𐭭 شاهزاده ساسانی در قرن سوم میلادی بود. او دومین فرزند شاهنشاه ساسانی، شاپور یکم بود و با ملکه‌ای به نام Denag ازدواج کرده بود که برای او چند بچه به نام‌های هرمز، Hormizdak، اودابخت، بهرام، شاپور، پیروز و شاپور دختک را آورد. شاپور در یک زمان نامشخص، از طرف پدرش به عنوان حکم‌ران میشان گماشته شد و مدتی بعد، او به همسر خود لقب افتخاری دستگرد-شاپور را داد. او در سال ۲۶۰ درگذشت و احتمالاً همسرش بعد از او حکم‌ران میشان شده بود.

منابعویرایش

  • Frye, Richard Nelson (1984). The History of Ancient Iran. C.H.Beck. pp. 1–411. ISBN 9783406093975.
  • Shahbazi, A. Sh. (1988). "BAHRĀM (2)". Encyclopaedia Iranica, Vol. III, Fasc. 5. pp. 514–522.
  • Gignoux, Philippe (1994). "DĒNAG". Encyclopaedia Iranica, Vol. VII, Fasc. 3. p. 282.