شوتزهافت‌لاگرفورر

شوتزهافت‌لاگرفورر (آلمانی: Schutzhaftlagerführer) یک درجه و عنوان شبه‌نظامی در اس‌اس بود که مخصوص اعضای اس‌اس-تی‌وی در اردوگاه‌های کار اجباری و اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها بود.یک شوتزهافت‌لاگرفورر در راس کارکرد اقتصادی اردوگاه قرار داشت.

فرانتس هوسلر شوتزهافت‌لاگرفورر اردوگاه میتلباو-دورا

معمولاً هر اردوگاه بیش از یک شوتزهافت‌لاگرفورر داشت زیرا اندازه اردوگاه‌ها معمولاً بسیار بزرگ بود. یک شوتزهافت‌لاگرفورر دستورها را از ادارات مرکزی در برلین دریافت می‌کرد و به کمک افراد اس‌اس آن‌ها را به اجرا درمی‌آورد.زندگی زندانیان تماماً در دست آنان بود.

شوتزهافت‌لاگرفورر و آجو دانش مسئول بهره‌برداری از اردوگاه بودند. شوتزهافت‌لاگرفورر هم‌چنین باید نظم اردوگاه را حفظ، از امور روزمره مراقبت، حضور و غیاب و کارهایی مانند آن را انجام می‌داد.

اشخاص مشهور
نام بالاترین درجه در اس‌اس درجه معادل در بریتانیا و آمریکا اردوگاه
هانس آومایر اس‌اس-اشتورمبانفورر سرگرد اردوگاه آشویتس I
گئورگ باخمایر اس‌اس-هاوپت‌اشتورمفورر سروان اردوگاه کار اجباری ماوتهاوزن
هرمان بارانوفسکی اس‌اس-اوبرفورر سرهنگ ارشد اردوگاه کار اجباری داخائو
هاینریش فورستر اس‌اس-هاوپت‌اشتورمفورر سروان اردوگاه کار اجباری زاخسنهاوزن, اردوگاه میتلباو-دورا
کارل فریچ اس‌اس-هاوپت‌اشتورمفورر سروان اردوگاه آشویتس, اردوگاه کار اجباری فلوسنبورگ
اوتو هاردر اس‌اس-اونتراشتورمفورر ستوان دوم از زیراردوگاه‌های اردوگاه کار اجباری نوینگامه
فرانتس هوسلر اس‌اس-اونتراشتورمفورر ستوان یکم اردوگاه آشویتس, اردوگاه میتلباو-دورا, اردوگاه کار اجباری برگن ـ بلزن
کارل اتو کخ اس‌اس-اشتاندارتنفورر سرهنگ اردوگاه کار اجباری لیختنبورگ
یوزف کرامر اس‌اس-هاوپت‌اشتورمفورر سروان ناتس‌وایلر-اشتروتهوف
پاول هاینریش تئودور مولر اس‌اس-اوبراشتورمفورر ستوان یکم اردوگاه آشویتس
الکساندر پیورکوفسکی اس‌اس-اشتورمبانفورر سرگرد اردوگاه کار اجباری داخائو
ویلهلم روپرت اردوگاه کار اجباری داخائو, اردوگاه مرگ مایدانک
آلبرت زاور اردوگاه کار اجباری زاخسنهاوزن
ویلهلم شیتلی اس‌اس-هاوپت‌اشتورمفورر سروان اردوگاه کار اجباری نوینگامه
گونتر تاماشکه اس‌اس-اشتاندارتنفورر سرهنگ اردوگاه کار اجباری داخائو
آنتون تومان اس‌اس-اوبراشتورمفورر ستوان یکم اردوگاه مرگ گروس روزن, اردوگاه مرگ مایدانک, اردوگاه کار اجباری نوینگامه
یاکوب وایزبورن اس‌اس-اشتورمبانفورر سرگرد اردوگاه کار اجباری داخائو, اردوگاه کار اجباری زاخسنهاوزن, اردوگاه مرگ بوخن‌والد
اگون تسیل اس‌اس-اشتورمبانفورر سرگرد اردوگاه کار اجباری داخائو, اردوگاه کار اجباری لیختنبورگ, اردوگاه مرگ بوخن‌والد

منابع ویرایش