صفحه مختلط

(تغییرمسیر از صفحهٔ مختلط)

صفحهٔ مختلط یا همتافت، یک نمایش هندسی برای اعداد مختلط است. در این نمایش، قسمت حقیقی عدد، بر روی محور افقی (محور حقیقی) و قسمت موهومی آن، بر روی محور عمودی (محور موهومی) نشان داده می‌شوند.

نمایش هندسی یک عدد مختلط () و مزدوج آن () در صفحهٔ مختلط. طول خط آبی‌رنگ از مبدأ تا نقطهٔ ، قدر مطلق و زاویهٔ φ، آرگومان آن است.

جستارهای وابستهویرایش