ماهیچه مایل درونی شکم

(تغییرمسیر از عضله مایل داخلی)

عضله مایل داخلی شکم یا (به انگلیسی: Abdominal internal oblique muscle) یکی از عضلات دیوارۀ قدامی خارجی شکم است. عضلات دیواره قدامی خارجی شکم عبارتند از: عضله راست شکم ، عضله مایل خارجی ، عضله مایل داخلی و عضله عرضی شکمی

Abdominal internal oblique muscle
Illu trunk muscles.jpg
Muscles of the trunk.
Gray395.png
The عضله مایل داخلی شکم abdominis.
جزئیات
ریشهرباط مغبنی, ستیغ خاصره‌ای and the نیام سینه‌ای‌کمری.
InsertionLinea alba, Pecten Pubis (via Conjoint tendon) and ribs 10-12.
سرخرگsubcostal arteries.
عصب محیطیThoracoabdominal nn. (T6-T11), Subcostal n. (T12), Iliohypogastric n. (L1) and Ilioinguinal n. (L1)
بیان حرکات در طبCompresses abdomen; unilateral contraction rotates vertebral column to same side.
شناسه‌ها
لاتینMusculus obliquus internus abdominis
تی‌اِی۹۸A04.5.01.017
تی‌اِی۲2373
اف‌ام‌اِی13891

کارکردویرایش

عضله مایل داخلی شکم در زیر عضله مایل خارجی قرار دارد و از دو سوم خارجی رباط مغبنی، دو سوم قدامی تاج خاصره و از آپونوروز کمری منشأ گرفته و الیاف آن به طرف بالا و جلو رفته به چهار دنده پایین متصل شده و به یک نیام پهن ختم می‌شود که در ساختمان غلاف عضله راست شکم دخالت دارد.

عضلات مایل خارجی و داخلی مسئول خم کردن تنه به راست و چپ و حرکات چرخشی تنه هستند.در شرایطی که مایل بزرگ شل و آزاد است، در طرفین شکم می توان این عضله را لمس کرد.به هنگام انجام حرکت درازو نشست و زمانیکه تنه به سمت راست می چرخد و آرنج چپ با زانوی راست تماس حاصل می کند،عضلات مورب خارجی سمت چپ و مورب داخلی سمت راست منقبض می شوند.

جستارهای وابستهویرایش

عضله مایل خارجی شکم

منابعویرایش