ماهیچه مایل درونی شکم

(تغییرمسیر از عضله مایل داخلی)

عضله مایل داخلی شکم یا (به انگلیسی: Abdominal internal oblique muscle) یکی از عضلات دیوارهٔ قدامی خارجی شکم است. عضلات دیواره قدامی خارجی شکم عبارتند از: عضله راست شکم، عضله مایل خارجی، عضله مایل داخلی و عضله عرضی شکمی

ماهیچه مایل درونی شکم
Illu trunk muscles.jpg
Muscles of the trunk.
Gray395.png
The عضله مایل داخلی شکم abdominis.
جزئیات
خاستگاه رباط مغبنی، ستیغ خاصره‌ای and the نیام سینه‌ای‌کمری.
پیوندگاهLinea alba, Pecten Pubis (via Conjoint tendon) and ribs 10-12.
سرخرگ‌هاsubcostal arteries.
عصب‌دهیThoracoabdominal nn. (T6-T11), Subcostal n. (T12), Iliohypogastric n. (L1) and Ilioinguinal n. (L1)
حرکتCompresses abdomen; unilateral contraction rotates vertebral column to same side.
شناسه‌ها
لاتینMusculus obliquus internus abdominis
TA98A04.5.01.017
TA22373
FMA13891

کارکردویرایش

عضله مایل داخلی شکم در زیر عضله مایل خارجی قرار دارد و از دو سوم خارجی رباط مغبنی، دو سوم قدامی تاج خاصره و از آپونوروز کمری منشأ گرفته و الیاف آن به طرف بالا و جلو رفته به چهار دنده پایین متصل شده و به یک نیام پهن ختم می‌شود که در ساختمان غلاف عضله راست شکم دخالت دارد.

عضلات مایل خارجی و داخلی مسئول خم کردن تنه به راست و چپ و حرکات چرخشی تنه هستند. در شرایطی که مایل بزرگ شل و آزاد است، در طرفین شکم می‌توان این عضله را لمس کرد. به هنگام انجام حرکت درازو نشست و زمانیکه تنه به سمت راست می‌چرخد و آرنج چپ با زانوی راست تماس حاصل می‌کند، عضلات مورب خارجی سمت چپ و مورب داخلی سمت راست منقبض می‌شوند.

جستارهای وابستهویرایش

عضله مایل خارجی شکم

منابعویرایش