ماهیچه مایل درونی شکم

(تغییرمسیر از عضله مایل داخلی شکم)

عضله مایل داخلی شکم یا (به انگلیسی: Abdominal internal oblique muscle) یکی از عضلات دیوارۀ قدامی خارجی شکم است. عضلات دیواره قدامی خارجی شکم عبارتند از: عضله راست شکم ، عضله مایل خارجی ، عضله مایل داخلی و عضله عرضی شکمی

Abdominal internal oblique muscle
Illu trunk muscles.jpg
Muscles of the trunk.
Gray395.png
The عضله مایل داخلی شکم abdominis.
لاتین Musculus obliquus internus abdominis
در فهرست گِرِی subject #118 412
خاستگاه رباط مغبنی, ستیغ خاصره‌ای and the نیام سینه‌ای‌کمری.
پیوندگاه    Linea alba, Pecten Pubis (via Conjoint tendon) and ribs 10-12.
سرخ‌رگ subcostal arteries.
عصب Thoracoabdominal nn. (T6-T11), Subcostal n. (T12), Iliohypogastric n. (L1) and Ilioinguinal n. (L1)
کار Compresses abdomen; unilateral contraction rotates vertebral column to same side.

کارکردویرایش

عضله مایل داخلی شکم در زیر عضله مایل خارجی قرار دارد و از دو سوم خارجی رباط مغبنی، دو سوم قدامی تاج خاصره و از آپونوروز کمری منشأ گرفته و الیاف آن به طرف بالا و جلو رفته به چهار دنده پایین متصل شده و به یک نیام پهن ختم می‌شود که در ساختمان غلاف عضله راست شکم دخالت دارد.

عضلات مایل خارجی و داخلی مسئول خم کردن تنه به راست و چپ و حرکات چرخشی تنه هستند.در شرایطی که مایل بزرگ شل و آزاد است، در طرفین شکم می توان این عضله را لمس کرد.به هنگام انجام حرکت درازو نشست و زمانیکه تنه به سمت راست می چرخد و آرنج چپ با زانوی راست تماس حاصل می کند،عضلات مورب خارجی سمت چپ و مورب داخلی سمت راست منقبض می شوند.

جستارهای وابستهویرایش

عضله مایل خارجی شکم

منابعویرایش