فهرست عصرهای ژاپن

فهرست ویکی‌مدیا
(تغییرمسیر از فهرست دوره‌های ژاپن)
فهرست: گاه‌شماری میلادی نام عصر ژاپنی و معادل
گاه‌شماری میلادی کانجی روماجی نکته‌ها
دوره آسوکا (۵۳۸–۷۱۰)
۴۹۸ قدیمیترین تاریخی که ثبت شده شین-نِنگُو شناسایی می‌شوند. روش نِنگُو بطور غیررسمی به بخش‌های زیر تقسیم می‌شود.
۶۴۵ 大化 تایکا امپراتور کوتوکو، ۶۵۴–۶۴۵.
۶۵۰ 白雉 هاکوچی همچنین دوره هاکوهو
۶۵۴ نامگذاری دوره به‌طور موقت در طی سال‌های ۶۵۴–۶۸۶ قطع شد: به "دوره غیر نِنگُو" در بخش زیر توجه کنید
۶۸۶ 朱鳥 شوچو همچنین سوچو، آکامیتوری یا آکامیدوری؛ تمو، ۶۸۶–۶۷۲.
۶۸۶ نامگذاری دوره به‌طور موقت در طی سال‌های ۶۸۶–۷۰۱ قطع شد: به "دوره غیر نِنگُو" در بخش زیر توجه کنید
۷۰۱ 大宝 تایهو همچنین دایهو؛ امپراتور مونمو، ۶۹۷–۷۰۷.
۷۰۴ 慶雲 کیوئون همچنین کیویون؛ امپراتریس گمه‌ای، ۷۰۷–۷۱۵.
۷۰۸ 和銅 وادو
دوره نارا (۷۱۰–۷۹۴)
۷۱۵ 霊亀 ریکی امپراتریس گنشو، ۷۱۵–۷۲۴.
۷۱۷ 養老 یورو
۷۲۴ 神亀 جینکی همچنین Shinki; امپراتور شومو، ۷۲۴–۷۴۹.
۷۲۹ 天平 تنپیو همچنین Tenbyō or Tenhei
۷۴۹ 天平感宝 تنپیو-کانپو همچنین Tenbyō-kanpō
۷۴۹ 天平勝宝 تنپیو-شوهو همچنین Tenbyō-shōbō or Tenpei-shōhō; امپراتریس کوکن، ۷۴۹–۷۵۸.
۷۵۷ 天平宝字 تنپیو-هوجی همچنین Tenbyō-hōji or Tenpei-hōji; امپراتور جوننین، ۷۵۸–۷۶۴;
۷۶۵ 天平神護 تنپیو-جینگو همچنین Tenbyō-jingo or Tenhei-jingo
۷۶۷ 神護景雲 جینگو-کیئون
۷۷۰ 宝亀 هوکی امپراتور کونین، ۷۷۰–۷۸۱.
۷۸۱ 天応 تن‌او امپراتور کامو، ۷۸۱–۸۰۶.
۷۸۲ 延暦 انریاکو
دوره هی‌آن (۷۹۴–۱۱۹۲)
۸۰۶ 大同 دایدو امپراتور هی‌زی، ۸۰۶–۸۰۹;
۸۱۰ 弘仁 کونین امپراتور جونا، ۸۲۳–۸۳۳.
۸۲۴ 天長 تنچو امپراتور نینمیو، ۸۳۳–۸۵۰.
۸۳۴ 承和 جووا همچنین Shōwa یا Sōwa
۸۴۸ 嘉祥 کاشو همچنین کاجو؛ امپراتور مونتوکو، ۸۵۰–۸۵۸.
۸۵۱ 仁寿 نینجو
۸۵۴ 斉衡 سایکو
۸۵۷ 天安 تن‌آن همچنین Tennan; امپراتور سیوا، ۸۵۸–۸۷۶.
۸۵۹ 貞観 جوگان امپراتور یوزی، ۸۷۶–۸۸۴.
۸۷۷ 元慶 گانکئو همچنین Gankyō or Genkei; امپراتور کوکو، ۸۸۴–۸۸۷.
۸۸۵ 仁和 نیننا همچنین نینوا؛ امپراتور اودا، ۸۸۷–۸۹۷.
۸۸۹ 寛平 کانپیو همچنین Kanpei یا Kanbyō یا Kanbei یا Kanhei; امپراتور دایگو، ۸۸۷–۹۳۰.
۸۹۸ 昌泰 شوتای
۹۰۱ 延喜 انگی
۹۲۳ 延長 انچو امپراتور سوزاکو، ۹۳۰–۹۴۶.
۹۳۱ 承平 جوهی همچنین Shōhei
۹۳۸ 天慶 تنگیو همچنین تنکی یا تنکیو؛ امپراتور موراکامی، ۹۴۶–۹۶۷.
۹۴۷ 天暦 تنریاکو همچنین تنرکی
۹۵۷ 天徳 تنتوکو
۹۶۱ 応和 اووا
۹۶۴ 康保 کوهو امپراتور ری‌زی، ۹۶۷–۹۶۹.
۹۶۸ 安和 آننا همچنین آنوا؛ امپراتور آنیو، ۹۶۹–۹۸۴.
۹۷۰ 天禄 تنروکو
۹۷۳ 天延 تنئن
۹۷۶ 貞元 جوگن همچنین Teigen
۹۷۸ 天元 تنگن
۹۸۳ 永観 ایکان همچنین Yōkan; امپراتور کازان، ۹۸۴–۹۸۶.
۹۸۵ 寛和 کاننا همچنین کانوا؛ امپراتور ایچیجو، ۹۸۶–۱۰۱۱.
۹۸۷ 永延 ایئن همچنین یوئن
۹۸۸ 永祚 ایسو همچنین یوسو
۹۹۰ 正暦 شوریاکو همچنین Jōryaku or Shōreki
۹۹۵ 長徳 چوتوکو
۹۹۹ 長保 چوهو
۱۰۰۴ 寛弘 کانکو امپراتور سانجو، ۱۰۱۱–۱۰۱۶.[۱] ۱۵۴–۱۵۵.
۱۰۱۲ 長和 چووا امپراتور گو-ایچیجو، 1016–1036.[۲]
۱۰۱۷ 寛仁 کاننین
۱۰۲۱ 治安 جی‌آن همچنین Chian
۱۰۲۴ 万寿 مانجو
۱۰۲۸ 長元 چوگن امپراتور گو-سوزاکو، 1036–1045.[۳]
۱۰۳۷ 長暦 چوریاکو همچنین Chōreki
۱۰۴۰ 長久 چوکیو
۱۰۴۴ 寛徳 کانتوکو امپراتور گو-ریزی، 1045–1068.[۴]
۱۰۴۶ 永承 ایشو همچنین Eijō or Yōjō
۱۰۵۳ 天喜 تنگی همچنین Tenki
۱۰۵۸ 康平 کوهی
۱۰۶۵ 治暦 جیریاکو همچنین چیریاکو
۱۰۶۹ 延久 انکیو امپراتور گو-سانجو، 1068–1073.[۵]
۱۰۷۴ 承保 جوهو همچنین Shōhō or Shōho; امپراتور شیراکاوا، 1073–1086.[۶]
۱۰۷۷ 承暦 جوریاکو همچنین Shōryaku یا Shōreki
۱۰۸۱ 永保 ایهو (دوره) همچنین یوهو
۱۰۸۴ 応徳 اوتوکو
۱۰۸۷ 寛治 کانجی امپراتور هوریکاوا، 1087–1107.[۷]
۱۰۹۴ 嘉保 کاهُو
۱۰۹۶ 永長 ایچو همچنین یوچو
۱۰۹۷ 承徳 جوتوکو همچنین شوتوکو
۱۰۹۹ 康和 کووا
۱۱۰۴ 長治 چوجی
۱۱۰۶ 嘉承 کاجو همچنین Kashō or Kasō; امپراتور توبا، 1107–1123.[۸]
۱۱۰۸ 天仁 تننین
۱۱۱۰ 天永 تنئی همچنین Ten'yō
۱۱۱۳ 永久 ایکیو همچنین Yōkyū
۱۱۱۸ 元永 گنئی
۱۱۲۰ 保安 هوآن امپراتور سوتوکو، 1123–1142.[۹]
۱۱۲۴ 天治 تنجی همچنین Tenchi
۱۱۲۶ 大治 دایجی همچنین Taiji
۱۱۳۱ 天承 تنشو همچنین Tenjō
۱۱۳۲ 長承 چوشو همچنین Chōjō
۱۱۳۵ 保延 هوئن
۱۱۴۱ 永治 ایجی
۱۱۴۲ 康治 کوجی امپراتور کونوئه، 1142–1155.[۱۰]
۱۱۴۴ 天養 تنیو همچنین Tennyō
۱۱۴۵ 久安 کیوآن
۱۱۵۱ 仁平 نینپی همچنین Ninpyō or Ninbyō or Ninhyō or Ninhei
۱۱۵۴ 久寿 کیوجو امپراتور گو شیراکاوا، 1155–1158.[۱۱]
۱۱۵۶ 保元 هوگن همچنین Hogen; امپراتور نیجو، 1158–1165.[۱۲]
۱۱۵۹ 平治 هیجی همچنین Byōji
۱۱۶۰ 永暦 ایریاکو همچنین Yōryaku
۱۱۶۱ 応保 اوهو
۱۱۶۳ 長寛 چوکان همچنین Chōgan
۱۱۶۵ 永万 ائیمان همچنین Yōman; امپراتور روکوجو، 1165–1168.[۱۳]
۱۱۶۶ 仁安 نین‌آن همچنین Ninnan; امپراتور تاکاکورا، 1168–1180.[۱۳]
۱۱۶۹ 嘉応 کائو
۱۱۷۱ 承安 جوآن همچنین Shōan
۱۱۷۵ 安元 آنگن
۱۱۷۷ 治承 جیشو همچنین Jijō or Chishō; امپراتور آنتوکو، 1180–1185.[۱۴]
۱۱۸۱ 養和 یووا
۱۱۸۲ 寿永 جواِی امپراتور گو-توبا، 1183–1198.[۱۵]
۱۱۸۴ 元暦 گنریاکو
۱۱۸۵ 文治 بونجی همچنین Monchi
۱۱۹۰ 建久 کنکیو امپراتور تسوچیمیکادو، 1198–1210.[۱۶]
دوره کاماکورا (۱۱۹۲–۱۳۳۳)
۱۱۹۹ 正治 شوجی
۱۲۰۱ 建仁 کننین
۱۲۰۴ 元久 گنکیو
۱۲۰۶ 建永 کنئیی همچنین Ken'yō
۱۲۰۷ 承元 جوپن همچنین Shōgen; امپراتور جونتوکو، 1210–1221.[۱۷]
۱۲۱۱ 建暦 کنریاکو
۱۲۱۳ 建保 کنپو همچنین Kenhō
۱۲۱۹ 承久 جوکیو همچنین Shōkyū; امپراتور چوکیو، 1221.[۱۸] امپراتور گو-هوریکاوا، 1221–1232.[۱۹]
۱۲۲۲ 貞応 جواو همچنین Teiō
۱۲۲۴ 元仁 گننین
۱۲۲۵ 嘉禄 کاروکو
۱۲۲۷ 安貞 آنتئی همچنین Anjō
۱۲۲۹ 寛喜 کانگی همچنین Kanki
۱۲۳۲ 貞永 جوئی همچنین Teiei; امپراتور شیجو، 1232–1242.[۲۰]
۱۲۳۳ 天福 تنپوکو همچنین Tenfuku
۱۲۳۴ 文暦 بونریاکو همچنین Monryaku or Monreki
۱۲۳۵ 嘉禎 کاتئی
۱۲۳۸ 暦仁 ریاکونئین همچنین Rekinin
۱۲۳۹ 延応 انئو همچنین Ennō
۱۲۴۰ 仁治 نینجی همچنین Ninchi; امپراتور گو-ساگا، 1242–1246.[۲۱]
۱۲۴۳ 寛元 کانگن امپراتور گو-فوکاکوسا، 1246–1260.[۲۲]
۱۲۴۷ 宝治 هوجی
۱۲۴۹ 建長 گنچو
۱۲۵۶ 康元 کوگن امپراتور کامه‌یاما، 1260–1274.[۲۳]
۱۲۵۷ 正嘉 شوکا
۱۲۵۹ 正元 شوگن
۱۲۶۰ 文応 بونئو همچنین Bunnō
۱۲۶۱ 弘長 کوچو
۱۲۶۴ 文永 بونئی امپراتور گو-اودا، 1274–1287.[۲۴]
۱۲۷۵ 建治 کنجی
۱۲۷۸ 弘安 کوآن امپراتور فوشیمی، 1287–1298.[۲۵]
۱۲۸۸ 正応 شواُو
۱۲۹۳ 永仁 ای‌این امپراتور گو-فوشیمی، 1298–1301.[۲۶]
۱۲۹۹ 正安 شوآن امپراتور گو-نیجو، 1301–1308.[۲۷]
۱۳۰۲ 乾元 کنگن
۱۳۰۳ 嘉元 کاگن
۱۳۰۶ 徳治 توکوجی
۱۳۰۸ 延慶 انکئو همچنین Engyō or Enkei; امپراتور هانازونو، 1308–1318.[۲۸]
۱۳۱۱ 応長 اوچو
۱۳۱۲ 正和 شووا
۱۳۱۷ 文保 بونپو همچنین Bunhō; امپراتور گودای‌گو، 1318–1339.[۲۹]
۱۳۱۹ 元応 گنئو همچنین Gennō
۱۳۲۱ 元亨 گنگو
۱۳۲۴ 正中 شوچو
۱۳۲۶ 嘉暦 کاریاکو
۱۳۲۹ 元徳 گنتوکو
۱۳۳۱ 元弘 گنکو
دوره نان‌بوکو–چو (۱۳۳۴–۱۳۹۲)
*دوره نان‌بوکو–چو دربار جنوبی
۱۳۳۴ 建武 کنمو همچنین Kenbu
۱۳۳۶ 延元 انگن
۱۳۴۰ 興国 کوکوکو
۱۳۴۶ 正平 شوهی
۱۳۷۰ 建徳 کنتوکو
۱۳۷۲ 文中 بونچو
۱۳۷۵ 天授 تنجو
۱۳۸۱ 弘和 کووا
۱۳۸۴ 元中 گنچو Genchū 9 becomes Meitoku 3 in post Nanboku-chō reunification
*دوره نان‌بوکو–چو دربار شمالی
۱۳۳۲ 正慶 شوکی همچنین Shōkyō
۱۳۳۴ 建武 کنمو همچنین Kenbu
۱۳۳۸ 暦応 ریاکواو همچنین Rekiō
۱۳۴۲ 康永 کوئی
۱۳۴۵ 貞和 جووا همچنین Teiwa
۱۳۵۰ 観応 کاننو همچنین Kan'ō
۱۳۵۲ 文和 بوننا همچنین Bunwa
۱۳۵۶ 延文 انبون (دوره)
۱۳۶۱ 康安 کوآن
۱۳۶۲ 貞治 جوجی همچنین Teiji
۱۳۶۸ 応安 اوآن
۱۳۷۵ 永和 ایوا
۱۳۷۹ 康暦 کوریاکو
۱۳۸۱ 永徳 ایتوکو
۱۳۸۴ 至徳 شیتوکو
۱۳۸۷ 嘉慶 کاکئی همچنین Kakyō
۱۳۸۹ 康応 کواو
۱۳۹۰ 明徳 می‌توکو Meitoku 3 replaces Genchū 9 in post-Nanboku-chō reunification
دوره موروماچی (۱۳۹۲–۱۵۷۳)
۱۳۹۴ 応永 اوئی (دوره) امپراتور شوکو، 1412–1428.[۳۰]
۱۴۲۸ 正長 شوچو امپراتور گو-هانزونو، 1428–1464.[۳۱]
۱۴۲۹ 永享 ایکیو همچنین Eikō
۱۴۴۱ 嘉吉 کاکیتسو همچنین Kakichi
۱۴۴۴ 文安 بون‌آن همچنین Bunnan
۱۴۴۹ 宝徳 هوتوکو
۱۴۵۲ 享徳 کیوتوکو
۱۴۵۵ 康正 کوشو (دوره)
۱۴۵۷ 長禄 چوروکو
۱۴۶۰ 寛正 کانشو امپراتور گو-تسوتشیمیکادو، 1464–1500.[۳۲]
۱۴۶۶ 文正 بونشو (دوره) همچنین Monshō
۱۴۶۷ 応仁 اونین
۱۴۶۹ 文明 بونمئی
۱۴۸۷ 長享 چوکیو
۱۴۸۹ 延徳 انتوکو (دوره)
۱۴۹۲ 明応 میئو امپراتور گو-کاشیوابارا، 1500–1526.[۳۳]
۱۵۰۱ 文亀 بونکی
۱۵۰۴ 永正 ایشو
۱۵۲۱ 大永 دایئی امپراتور گو-نارا، 1526–1557.[۳۴]
۱۵۲۸ 享禄 کیوروکو
۱۵۳۲ 天文 تنبون همچنین تنمون
۱۵۵۵ 弘治 کوجی امپراتور اوگیماچی، 1557–1586.[۳۵]
۱۵۵۸ 永禄 ایروکو
۱۵۷۰ 元亀 گنکی
دوره آزوچی–مومویاما (۱۵۷۳–۱۶۰۳)
۱۵۷۳ 天正 تنشو امپراتور گو-یوزی، 1586–1611.[۳۶]
۱۵۹۲ 文禄 بونروکو
۱۵۹۶ 慶長 کیچو همچنین Kyōchō; امپراتور گومیزونو، 1611–1629.[۳۷]
دوره ادو (۱۶۰۳–۱۸۶۷)
۱۶۱۵ 元和 گننا همچنین Genwa
۱۶۲۴ 寛永 کانئی امپراتریس میشو، ۱۶۲۹–۱۶۴۳;[۳۸] امپراتور گو-کومیو، 1643–1654.[۳۹]
۱۶۴۴ 正保 شوهو
۱۶۴۸ 慶安 کی‌آن همچنین Kyōan
۱۶۵۲ 承応 جوئو همچنین Shōō; امپراتور گو-سای، ۱۶۵۵–۱۶۶۳.[۴۰]
۱۶۵۵ 明暦 می‌رکی همچنین Myōryaku or Meiryaku
۱۶۵۸ 万治 مانجی
۱۶۶۱ 寛文 کانبون امپراتور ریگن، 1663–1687.[۴۱]
۱۶۷۳ 延宝 انپو همچنین Enhō
۱۶۸۱ 天和 تننا همچنین Tenwa
۱۶۸۴ 貞享 جوکیو (دوره ادو) امپراتور هیگاشی‌یاما، 1687–1709.[۴۲]
۱۶۸۸ 元禄 گنروکو
۱۷۰۴ 宝永 هوئی امپراتور ناکامیکادو، 1709–1735.[۴۳]
۱۷۱۱ 正徳 شوتوکو
۱۷۱۶ 享保 کیوهو امپراتور ساکوراماچی، 1735–1747.[۴۴]
۱۷۳۶ 元文 گنبون
۱۷۴۱ 寛保 کانپو همچنین Kanhō
۱۷۴۴ 延享 انکیو امپراتور موموزونو، 1747–1762.[۴۵]
۱۷۴۸ 寛延 کانئن
۱۷۵۱ 宝暦 هوره‌کی همچنین Hōryaku; امپراتریس گو-ساکوراماچی، 1762–1771.[۴۶]
۱۷۶۴ 明和 میوا امپراتور گو-موموزونو، 1771–1779.[۴۷]
۱۷۷۲ 安永 آنئی امپراتور کوکاکو، 1780–1817.[۴۸]
۱۷۸۱ 天明 تنمی
۱۷۸۹ 寛政 کانسی
۱۸۰۱ 享和 کیووا
۱۸۰۴ 文化 بونکا امپراتور نینکو، 1817–1846.[۴۹]
۱۸۱۸ 文政 بونسی
۱۸۳۰ 天保 تنپو همچنین Tenhō
۱۸۴۴ 弘化 کوکا امپراتور کومی، ۱۸۴۶–۱۸۶۷.
۱۸۴۸ 嘉永 کائیی
۱۸۵۴ 安政 آنسِی
۱۸۶۰ 万延 مانئن
۱۸۶۱ 文久 بونکیو
۱۸۶۴ 元治 گنجی
۱۸۶۵ 慶応 کیئو
ژاپن نوین (۱۸۶۸–تاکنون)
۱۸۶۸ 明治 دوره میجی امپراتور میجی، ۱۸۶۸–۱۹۱۲.
۱۹۱۲ 大正 عصر تایشو امپراتور تایشو، ۱۹۱۲–۱۹۲۶.
۱۹۲۶ 昭和 دوره شووا هیروهیتو، ۱۹۲۶–۱۹۸۹.
۱۹۸۹ 平成 دوره هیسه‌ای آکی‌هیتو، ۱۹۸۹–۲۰۱۹
۲۰۱۹ 令和 دوره ریوا ناروهیتو، ۲۰۱۹–تا بحال.

دوره‌های غیر نِنگُو ویرایش

 • سلطنت امپراتور جینمو ۶۶۰–۵۸۱ پیش از میلاد
 • سلطنت امپراتور Suizei, 581–548 BC
 • سلطنت امپراتور Annei, 548–510 BC
 • سلطنت امپراتور Itoku, 510–475 BC
 • سلطنت امپراتور Kōshō, 475–392 BC
 • سلطنت امپراتور Kōan, 392–290 BC
 • سلطنت امپراتور Kōrei, 290–214 BC
 • سلطنت امپراتور Kōgen, 214–157 BC
 • سلطنت امپراتور Kaika, 157–97 BC
 • سلطنت امپراتور، ۹۷–۲۹ Sujin پیش از میلاد
 • سلطنت امپراتور Suinin, 29 BC–AD ۷۱
 • سلطنت امپراتور Keikō, ۷۱–۱۳۱ بعد از میلاد
 • سلطنت امپراتور Seimu, ۱۳۱–۱۹۲
 • سلطنت امپراتور Chūai, ۱۹۲–۲۰۱
 • سلطنت امپراتور Jingū, ۲۰۱–۲۷۰
 • سلطنت امپراتور Ōjin, ۲۷۰–۳۱۳
 • سلطنت امپراتور Nintoku, ۳۱۳–۴۰۰
 • سلطنت امپراتور Richū, ۴۰۰–۴۰۶
 • سلطنت امپراتور Hanzei, 406–412
 • سلطنت امپراتور Ingyō, ۴۱۲–۴۵۴
 • سلطنت امپراتور Ankō, ۴۵۴–۴۵۷
 • سلطنت امپراتور Yūryaku, 457–480
 • سلطنت امپراتور Seinei, 480–485
 • سلطنت امپراتور Kenzō, ۴۸۵–۴۸۸
 • سلطنت امپراتور Ninken, 488–499
 • سلطنت امپراتور Buretsu, 499–507
 • سلطنت امپراتور Keitai, 507–534
 • سلطنت امپراتور Ankan, 534–536
 • سلطنت امپراتور Senka, 536–540
 • سلطنت امپراتور Kinmei, 540–572
 • سلطنت امپراتور Bidatsu, 572–586
 • سلطنت امپراتور Yōmei, 586–588
 • سلطنت امپراتور Sushun, 588–593
 • سلطنت امپراتور Suiko, 593–629[۵۰]
 • سلطنت امپراتور جومی، ۶۲۹–۶۴۵

منابع ویرایش

 1. Brown, p. 307, p. 307, در گوگل بوکس; Varley, p. 195; Titsingh, pp. 154-155., p. 154, در گوگل بوکس
 2. Brown, pp. 307-310, p. 307, در گوگل بوکس; Varley, pp. 195–196; Titsingh, pp. 156-160., p. 156, در گوگل بوکس
 3. Brown, pp. 310-311, p. 310, در گوگل بوکس; Varley, p. 197; Titsingh, pp. 160-162., p. 160, در گوگل بوکس
 4. Brown, pp. 311-314, p. 311, در گوگل بوکس; Varley, pp. 197–198; Titsingh, pp. 162-166., p. 162, در گوگل بوکس
 5. Brown, pp. 314-315, p. 314, در گوگل بوکس; Varley, pp. 198–199; Titsingh, pp. 166-168., p. 166, در گوگل بوکس
 6. Brown, pp. 315-317, p. 315, در گوگل بوکس; Varley, pp. 199–202; Titsingh, pp. 169-171., p. 169, در گوگل بوکس
 7. Brown, pp. 317-320, p. 317, در گوگل بوکس; Varley, p. 202; Titsingh, pp. 172-178., p. 172, در گوگل بوکس
 8. Brown, pp. 320-322, p. 320, در گوگل بوکس; Varley, pp. 203–204; Titsingh, pp. 178-181., p. 178, در گوگل بوکس
 9. Brown, pp. 322-324, p. 322, در گوگل بوکس; Varley, pp. 204–205; Titsingh, pp. 181-185., p. 181, در گوگل بوکس
 10. Brown, pp. 324-326, p. 324, در گوگل بوکس; Varley, p. 205; Titsingh, pp. 186-188., p. 186, در گوگل بوکس
 11. Brown, pp. 326-327, p. 326, در گوگل بوکس; Varley, pp. 205–208; Titsingh, pp. 188-190., p. 188, در گوگل بوکس188–190.
 12. Brown, pp. 327-329, p. 327, در گوگل بوکس; Varley, pp. 208–212; Titsingh, pp. 191-194., p. 191, در گوگل بوکس
 13. ۱۳٫۰ ۱۳٫۱ Brown, pp. 329-330, p. 329, در گوگل بوکس; Varley, p. 212; Titsingh, pp. 194-195., p. 194, در گوگل بوکس
 14. Brown, pp. 333-334, p. 333, در گوگل بوکس; Varley, pp. 214–215; Titsingh, pp. 20-207., p. 200, در گوگل بوکس
 15. Brown, pp. 334-339, p. 334, در گوگل بوکس; Varley, pp. 215–220; Titsingh, pp. 207-221., p. 207, در گوگل بوکس
 16. Brown, pp. 339-341, p. 339, در گوگل بوکس; Varley, pp 220; Titsingh, pp. 221-230., p. 221, در گوگل بوکس
 17. Brown, pp. 341-343, p. 341, در گوگل بوکس; Varley, pp. 221–223; Titsingh, pp. 230-238., p. 230, در گوگل بوکس
 18. Brown, pp. 343-344, p. 343, در گوگل بوکس; Varley, pp. 223–226; Titsingh, pp. 236–238.
 19. Brown, pp. 344–349; Varley, pp. 226–227; Titsingh, pp. 238-241., p. 238, در گوگل بوکس
 20. Varley, p. 227; Titsingh, pp. 242-245., p. 242, در گوگل بوکس
 21. Varley, pp. 228–231; Titsingh, pp. 245-247., p. 245, در گوگل بوکس
 22. Varley, pp. 231–232; Titsingh, pp. 248-253., p. 248, در گوگل بوکس
 23. Varley, pp. 232–233; Titsingh, pp. 253-261., p. 253, در گوگل بوکس
 24. Varley, pp. 233–237; Titsingh, pp. 262-269., p. 262, در گوگل بوکس
 25. Varley, pp. 237–238; Titsingh, pp. 269-274., p. 269, در گوگل بوکس
 26. Varley, pp. 238–239; Titsingh, pp. 274-275., p. 274, در گوگل بوکس
 27. Varley, p. 239; Titsingh, pp. 275-278., p. 275, در گوگل بوکس
 28. Varley, pp. 239–241; Titsingh, pp. 278–281., p. 278, در گوگل بوکس
 29. Varley, pp. 241–269; Titsingh, pp. 281-286., p. 281, در گوگل بوکس, pp. 290–294., p. 290, در گوگل بوکس
 30. Titsingh, pp. 327-331., p. 327, در گوگل بوکس
 31. Titsingh, pp. 331-351., p. 331, در گوگل بوکس
 32. Titsingh, pp. 352-364., p. 352, در گوگل بوکس
 33. Titsingh, pp. 364-372., p. 364, در گوگل بوکس
 34. Titsingh, pp. 372-382., p. 372, در گوگل بوکس
 35. Titsingh, pp. 382-402., p. 382, در گوگل بوکس
 36. Titsingh, pp. 402-409., p. 402, در گوگل بوکس
 37. Titsingh, pp. 410-411., p. 411, در گوگل بوکس
 38. Titsingh, pp. 411-412., p. 411, در گوگل بوکس
 39. Titsingh, pp. 412-413., p. 412, در گوگل بوکس
 40. Titsingh, p. 413., p. 413, در گوگل بوکس
 41. Titsingh, pp. 414-415., p. 414, در گوگل بوکس
 42. Titsingh, pp. 415-416., p. 415, در گوگل بوکس
 43. Titsingh, pp. 416-417., p. 416, در گوگل بوکس
 44. Titsingh, pp. 417-418., p. 417, در گوگل بوکس
 45. Titsingh, pp. 418-419., p. 418, در گوگل بوکس
 46. Titsingh, p. 419., p. 419, در گوگل بوکس
 47. Titsingh, pp. 419-420., p. 419, در گوگل بوکس
 48. Titsingh, pp. 420-421., p. 420, در گوگل بوکس
 49. Titsingh, p. 421., p. 421, در گوگل بوکس
 50. National Diet Library (NDL) website explains that "Japan organized its first calendar in the 12th year of Suiko (604)", which was a pre-nengō time frame; Nussbaum, Louis-Frédéric. (2005). "Jikkan Jūnishi" in Japan Encyclopedia, p. 420, p. 420, در گوگل بوکس; n.b. , Louis-Frédéric is pseudonym of Louis-Frédéric Nussbaum, see Deutsche Nationalbibliothek Authority File بایگانی‌شده در ۲۴ مه ۲۰۱۲ توسط Archive.today