فهرست رجال حدیث شیعه

افرادی كه احادیث از امامان شیعه نقل کرده اند

رجال حدیث شیعه افرادی هستند که از امامان شیعه به طور مستقیم یا با واسطه حدیث نقل کرده‌اند و شرح حال آنها در کتاب‌های دانشمندان علم رجال مانند رجال کشی، رجال نجاشی، اعیان الشیعة، معجم رجال الحدیث خویی، «تهذیب المقال» موحد ابطحی و الذریعة الی تصانیف الشیعة آمده‌است. مبنای دسته بندی در این فهرست زمان مرگ هر شخص است.

کتاب‌های رجال شیعه
اصل‌های اولیه
اختیار معرفة الرجال (کشی)*
فهرست اسماء مصنفی الشیعه (نجاشی)*
رجال/ابواب (شیخ طوسی)*
فهرست (شیخ طوسی)*
رجال (ابن غضائری)*
طبقات الرجال (برقی)*
مشیخهٔ تهذیب (شیخ طوسی)
مشیخهٔ فقیه (شیخ صدوق)
رساله (ابوغالب زراری)
اصل‌های ثانویه
رجال (ابن داوود)*
خلاصة الاقوال (علامه حلی)*
فهرست (شیخ منتجب الدین)
معالم العلماء (ابن شهرآشوب)
جامع‌های رجالی
مجمع الرجال (عنایت‌الله قهپایی)
منهج المقال (رجال کبیر) (استرآبادی)
نقد الرجال (تفرشی)
جامع الرواة (اردبیلی)
تنقیح المقال (ممقانی)
قاموس الرجال (شوشتری)
طبقات اعلام الشیعه (آقابزرگ تهرانی)
معجم رجال الحدیث (آیت‌الله خویی)
تهذیب المقال (موحد ابطحی)
*: نه کتاب

راویان قرن اول ویرایش

راویان قرن دوم ویرایش

طبقه چهارم: اصحاب محمد باقر و جعفر صادق ویرایش

راویان قرن سوم ویرایش

راویان قرن چهارم ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش