فهرست شاهان پنتوس

این فهرستی است از پادشاهان پنتوس، یک پادشاهی باستانی در عصر هلنیستی با ریشه پارسی که در آسیای کوچک قرار داشته‌است.

فهرست ویرایش

نام سلطنت یادداشت
مهرداد یکم ۲۸۱–۲۶۶ پ. م
آریوبرزن ۲۶۶–۲۵۰ پ. م
مهرداد دوم ۲۵۰–۲۲۰ پ. م
مهرداد سوم ۲۲۰–۱۸۵ پ. م
فارناک یکم ۱۸۵–۱۷۰ پ. م
مهرداد چهارم ۱۷۰–۱۵۰ پ. م
مهرداد پنجم ۱۵۰–۱۲۰ پ. م
مهرداد ششم ۱۲۰–۶۳ پ. م
فارناک دوم ۶۳–۴۷ پ. م
داریوش ۳۹–۳۷ پ. م

تبارنامه ویرایش


مهرداد یکم بنیانگذار
پادشاهی پونت
(۱)
آنتیوخوس یکمAchaeus I
آریوبرزن
شاه پونت
(۲)
آنتیوخوس دومAndromachus
مهرداد دوم
شاه پونت
(۳)
Laodiceسلوکوس دوم
مهرداد سوم
شاه پونت
(۴)
Laodice IIIآنتیوخوس سومLaodiceAchaeus II
Antiochusآنتیوخوس چهارم
مهرداد چهارم
شاه پونت
(۶)
Laodiceفارناک یکم
شاه پونت
(۵)
Nyssa
of Seleucids
Ariarathes V
king of Cappadocia
Nyssa
of Mithridatids
مهرداد پنجم
شاه پونت
(۷)
Laodice VI
Ariarathes VI
king of Cappadocia
Laodice of Cappadocia1.Laodiceمهرداد ششم
شاه پونت
(۸)
2.Monime
3.Berenice of Chios
4.Stratonice of Pontus
6.Hypsicratea
Mithridates Chrestus
(1) Mithridates
ruler of Colchis
(1) Arcathias
general
(1) Machares
king of Cimmerian Bospsrus
(1) فارناک دوم
شاه پونت
(۹)
(1) Cleopatra
Tigranes II of Armenia
(1) Drypetina(2) Athenais Philostorgos II
Ariobarzanes II of Cappadocia
(4) Xiphares
prince
(5) Mithrithates I
king of Cimmerian Bosporus
(illeg.) Adobogiona the Younger
∞ Castor of Galatia
(illeg.) Ariarathes IX
king of Cappadocia
(illeg.) Orsabaris
∞ 1.Socrates Chrestus
2.Lycomedes of Comana
(illeg.) daughter
Archelaus
general
داریوش
شاه پونت
(۱۱)
آرشاک
شاه پونت
(۱۲)
Gepaepyris1.Asander Philicaesar Philoromaios
king of Cimmerian Bosporus
47-17 AD
Dynamis
queen of C. Bosporus 16-8 BC
Scribonius
king of C. Bosporus
17-16 BC
3.پولمون یکم Pythodoros
شاه پونت
(۱۳)
Pythodoris
ملکه پونت
(۱۴)
Archelaus
king of Cappadocia
T. J. Mithridates
king of Cimmerian Bosporus
38 AD-45
T. J. Cotys I
king of Cimmerian Bosporus
45 AD-63
T. J. Aspurgus
king of Cimmerian Bospsorus
8 BC-38 AD
پولمون دوم Pythodoros
آخرین شاه پونت
(۱۵)

منابع ویرایش