قهرمانی ژیمناستیک جهان

تمبر یادبود قهرمانی ژیمناستیک هنری جهان ۱۹۵۸ شوروی

قهرمانی ژیمناستیک جهان معتبرترین مسابقه در رشته ورزشی ژیمناستیک پس از المپیک است. فدراسیون بین‌المللی ژیمناستیک برگزارکننده پنج مسابقه قهرمانی جهان برای رشته‌های مختلف ورزش ژیمناستیک به شرح زیر است؛

بخش نام مسابقات اولین دوره برگزاری تناوب
ژیمناستیک هنری قهرمانی ژیمناستیک هنری جهان ۱۹۰۳ هر سال
بجز سال‌های برگزاری المپیک
ژیمناستیک موزون (ریتمیک) قهرمانی ژیمناستیک موزون جهان ۱۹۶۳ هر سال
بجز سال‌های برگزاری المپیک
ترامپولین قهرمانی ترامپولین جهان ۱۹۶۴ سال‌های فرد
ژیمناستیک آکروباتیک قهرمانی ژیمناستیک آکروباتیک جهان ۱۹۷۴ سال‌های فرد
ژیمناستیک ایروبیک قهرمانی ژیمناستیک ایروبیک جهان ۱۹۹۵ سال‌های زوج

جدول مدالویرایش

آکروباتیک ایروبیک هنری موزون ترامپولین
Rank کشور طلا نقره برنز طلا نقره برنز طلا نقره برنز طلا نقره برنز طلا نقره برنز مجموع
۱   Russia
  شوروی
? ? ? ۵ ۴ ۸ ۱۴۲ ۱۲۰ ۸۵ ۱۱۸ ۷۹ ۵۲ ۸۶ ۳۹ ۳۴ ۷۷۲
۲   United States ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۳۶ ۳۰ ۲۴ ۰ ۰ ۰ ۵۸ ۵۴ ۴۱ ۲۴۳
۳   China ? ? ? ۸ ۴ ۳ ۶۸ ۴۵ ۳۴ ۰ ۱ ۲ ۲۴ ۱۶ ۱ ۲۰۶
۴   Bulgaria ? ? ? ۲ ۴ ۱ ۵ ۶ ۱۳ ۶۵ ۵۰ ۴۹ ۱ ۲ ۲ ۲۰۰
۵   Germany
  West Germany
  East Germany
? ? ? ۰ ۰ ۰ ۲۴ ۲۶ ۴۲ ۵ ۶ ۳ ۱۹ ۳۲ ۳۶ ۱۹۳
۶   Romania ? ? ? ۱۱ ۱۳ ۱۷ ۴۷ ۴۳ ۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۱
۷   France ? ? ? ۳ ۹ ۸ ۲۵ ۲۹ ۲۲ ۰ ۰ ۲ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۱۶۴
۸   Japan ? ? ? ۳ ۱ ۰ ۳۶ ۴۳ ۵۶ ۱ ۱ ۰ ۳ ۴ ۷ ۱۵۵
۹   Ukraine ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۵ ۷ ۱۴ ۲۴ ۲۶ ۲۵ ۷ ۱۲ ۱۰ ۱۳۰
۱۰   Czech Republic
  Czechoslovakia
  Bohemia
? ? ? ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۳۸ ۳۰ ۴ ۵ ۸ ۰ ۰ ۰ ۱۲۴
۱۱   Belarus ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۷ ۱۱ ۸ ۲۱ ۲۶ ۵ ۱۲ ۱۴ ۱۱۸
۱۲   Italy ? ? ? ۰ ۳ ۰ ۱۷ ۷ ۲۶ ۶ ۱۱ ۵ ۰ ۰ ۰ ۷۵
۱۳   Canada ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۱۹ ۲۷ ۶۸
۱۴   United Kingdom ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۳ ۴ ۵ ۰ ۰ ۰ ۱۲ ۲۰ ۲۲ ۶۶
۱۵   Australia ? ? ? ۱ ۲ ۲ ۲ ۴ ۴ ۰ ۰ ۰ ۱۴ ۱۶ ۱۶ ۶۱
۱۶   سوئیس ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۱۹ ۱۶ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۲ ۴ ۵ ۶۰
۱۷   Spain ? ? ? ۱۱ ۱ ۲ ۳ ۳ ۱ ۵ ۱۱ ۱۶ ۰ ۱ ۲ ۵۶
۱۸   Serbia
  یوگسلاوی
? ? ? ۰ ۰ ۰ ۱۷ ۱۱ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷
۱۹   Hungary ? ? ? ۱ ۱ ۲ ۱۰ ۱۵ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۷
۲۰   Poland ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۵ ۲ ۹ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴ ۹ ۳۰
۲۱   Brazil ? ? ? ۹ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ ۲ ۲۹
۲۲   South Africa ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۸ ۱۷ ۲۷
۲۳   Portugal ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱ ۷ ۷ ۲۵
۲۴   South Korea ? ? ? ۴ ۵ ۳ ۵ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱
۲۵   Netherlands ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۲ ۶ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۳ ۱۶
۲۶   New Zealand ? ? ? ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ ۴ ۱ ۱۵
۲۷   North Korea ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۴ ۲ ۲ ۱ ۲ ۴ ۰ ۰ ۰ ۱۵
۲۸   بلژیک ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۱۴
۲۹   Greece ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۴ ۲ ۲ ۳ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱۳
۳۰   Sweden ? ? ? ۰ ۰ ۲ ۳ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۹
۳۱   Azerbaijan ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۷ ۰ ۰ ۰ ۹
۳۲   Finland ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۲ ۵ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸
۳۳   Uzbekistan ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۸
۳۴   Slovenia ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷
۳۵   Luxembourg ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵
۳۶   Austria ? ? ? ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴
۳۷   Israel ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۴
۳۸   Latvia ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳
۳۹   Cuba ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳
۴۰   Denmark ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲
۴۱   Kazakhstan ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۴۲   Argentina ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱
  Chinese Taipei ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۴۴   Chile ? ? ? ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
  Iceland ? ? ? ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
  Mongolia ? ? ? ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
  Puerto Rico ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
  Slovakia ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
  Vietnam ? ? ? ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱