ماردندانان

تیره‌ای از پیاله‌سوسماران

ماردندانان (نام علمی: Ophiacodontidae) نام یک تیره از راسته لگن‌خزندگان است.

ماردندانان
ماردندانان، Ophiacodontidae
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: هم‌کمانان
راسته: لگن‌خزندگان

Tseajaia campi

مرداب‌پا

آب‌پرده‌داران

ریشه‌بینی spp.

Protorothyris archeri

هم‌کمانان

Caseasauria

Ianthodon schultzei

سنگفرش‌خزندگان

Sphenacodontia

Ophiacodontidae

آرکائوتیریس

وارانوسور

ماردندان spp.

استرئوفالودون

بزمجه‌چهرگان

باستان‌شکارچی

Pyozia mesenensis

میکتروسور

?الیوتسمیتیا (BP/1/5678)

هلئوسور

مسنوسور

Varanops brevirostris

Watongia meieri

بزمجه‌دندان

روتیرومیا

ایروسور

ایروسور

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش