مارگراف یا مارک‌گراف (به آلمانی: :Markgraf)، (به انگلیسی: Marquess یا Margrave)، (به فرانسوی: Marquis)، لقبی برای اشراف‌زادگان درباری در آلمان است که بر یک مارک حکمرانی می‌کردند.

دسته‌بندی اروپایی لقب‌های پادشاهی و اشرافی
Coronet
امپراتور و امپراتریس
پادشاه و ملکه
نایب‌السلطنه
آرشیدوک و آرشیدوشس
شاهزاده بزرگ و شاهدخت بزرگ
دوک بزرگ و دوشس بزرگ
پرنس و پرنسس
انفان و انفانت
دوک و دوشس
مارکی و مارکیز
مارگراف و مارگرِفین
کنت و کنتس
ارل و کنتس

ویکنت و ویکنتس
بارون و بارونس
بارونت و بارونتس
شوالیه و دام

جنتلمن و الدر

مارک‌ها سرزمین‌هایی در مناطق مرزی امپراتوری فرانک (که خطر حملهٔ دشمنان خارجی به این مناطق وجود داشت) در زمان پادشاهی کارولنژی‌ها بودند.

وظیفهٔ اصلی مارگراف‌ها دفاع از این مناطق بود.

منابع

ویرایش