باز کردن منو اصلی

میوند یکی از شاخه‌های ایل بختیاری در جنوب‌غربی ایران است. ایل میوند، از زیربخش های ذیل تشکیل شده‌ است که عبارتند از بساک، پولادوند، عبدالوند، حاجیوند، عیسوند، هیودی[۱] البته لازم به ذکر هست که در گذشته ایسوند جز بساک بود وهمینطور حاجیوند جز عبدالوند بوده و هیودی جز پولادوند بوده است.

بساکویرایش

پولادوندویرایش

فولادوند، به ۶ طایفه تقسیم می‌شود:

۱. خان‌قائد
۲. قائدخانجمالی
۳. فرخی
۴. گراوند
۵. سالاروند
۶. فولادوند

عبدالوندویرایش

ایل عبدالوند، به ۱۳ طایفه تقسیم می‌شود:

 1. برکی وند(برگیوند،بلگیوند)
 2. بِیروِن
 3. کوشاری
 4. ماهرویی
 5. زرین چقایی
 6. دهنوی
 7. قیطاسی
 8. زیدوند
 9. تُونی
 10. دُورِش (درویش)
 11. ده قاضی
 12. چکان و شیخی
 13. جاگیروند (جهانگیری)

حاجی‌وندویرایش

حاجی‌وند، به هشت طایفه تقسیم می‌شود:

۱. كائد
۲. غالبى
۳. هیل هیل
۴. الیاسی
۵. گرپی
۶.شیخ سوخته زار
۷.خسروی
۸.تاتخیری

عیسوندویرایش

عیسوند، به 23 طایفه تقسیم می‌شود:

۱. دهدار
۲. علیرضا وند
۳. خان
۴. محمدقلی‌وند (ممقلی وند)
۵. طهماس وند
۶. دعاوی
۷. شاهون
۸. ورگی
۹. کـُیروی
۱۰. جافر وند
۱۱. اداوی
۱۲. گیلاوند
۱۳. مراد وند
۱۴. چناری (چـِنداری)
۱۵. گمار
۱۶. گورویی
۱۷. هیوند
۱۸. شاودی وند
۱۹. باوا
۲۰. جان جان
۲۱. سرلک
۲۲. سادات کلاه سیاه (از طایفه‌های وابسته به عیسوند می‌باشد)

قائدخانجمالیویرایش

[۲]طایفه ای از طوایف پولادوند (هیهاوند) از ایل بختیاری، چهارلنگ و از شاخه ممیوند می‌باشد

خانجمالی به تیره‌های متعددی تقسیم می‌شود:

قائد قلعه نری

قائد سرقلعه ای

قائد میرزایی

قائد ازنایی

قائد قرعلیوند

کائد

قائد بارکی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 1. ربانی، اسد (۱۳۸۸). هیودی و میوند. دزفول: اقلیم قلم. صص. ۲۰۶.
 2. جغرافیای سیاسی کیهان.
 • سردار اسعد بختیاری. تاریخ بختیاری
 • شِهنی، داروش. نگرشی بر ایل بختیاری و طایفه شِهنی. اهواز: انتشارات معتبر، ۱۳۸۵
 • مهرزادقنبری سردار اکبری خرادآذر. سرگذشت ایل چهارلنگ