می ماژور (انگلیسی: E major) با مخفف (E) تنالیته‌ای است بر پایه نت می و فواصل آن بر اساس گام ماژور است.

می ماژور
گام نسبیدو دیز مینور
گام موازیمی مینور
نمایانسی ماژور
زیرنمایانلا ماژور
مترادففا بمل ماژور
مرکب از نت‌های
می، فا دیز، سل دیز، لا، سی، دو دیز، ر دیز

تعریف

ویرایش

گام می ماژور شامل نت‌های : می، فا دیز، سل دیز، لا، سی، دو دیز و ر دیز است. این گام دارای چهار علامت دیز در سرکلید است. گام می ماژور:

 

مینور نسبی آن دو دیز مینور و گام موازی آن می مینور است.

آثار در می ماژور

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش