سل دیز (انگلیسی: G-sharp) با مخفف (♯G) یک نت از نت‌های موسیقی است که نیم پرده کروماتیک بالاتر از «سل» و نیم پرده دیاتونیک پایین‌تر از «لا» صدا می‌دهد. «سل دیز» نت مترادف «لا بمل» محسوب می‌شود. یک «سل دیز» وسط یا (۴♯G) بر اساس زیروبمی، فرکانسی معادل (۴۱۵٫۳۰۵ هرتز) را داراست.

نت سل دیز

گام ویرایش

گام‌ها بر پایه نت «سل دیز» عبارتند از:

  • سل دیز ماژور : سل دیز، لا دیز، سی دیز، دو دیز، ر دیز، می دیز، فا دوبل دیز، سل دیز.
  • سل دیز مینور تئوریک : سل دیز، لا دیز، سی، دو دیز، ر دیز، می، فا دیز، سل دیز.
  • سل دیز مینور هارمونیک : سل دیز، لا دیز، سی، دو دیز، ر دیز، می، فا دوبل دیز، سل دیز.
  • سل دیز مینور ملودیک بالا رونده : سل دیز، لا دیز، سی، دو دیز، ر دیز، می دیز، فا دوبل دیز، سل دیز.
  • سل دیز مینور ملودیک پایین رونده : سل دیز، فا دیز، می، ر دیز، دو دیز، سی، لا دیز، سل دیز.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش


 
نت‌های موسیقی
سی دیز / دو  · دو دیز / ر بمل  · ر  · ر دیز / می بمل  · می / فا بمل  · می دیز / فا  · سل  · سل دیز / لا بمل  · لا  · لا دیز / سی بمل  · سی / دو بمل