نوشیدنی تقطیری

عرق یا نوشین نوعی نوشیدنی تقطیری مایعی حاوی اتانول قابل آشامیدن است که با انجام عمل تقطیر ساخته می‌شود، الکل موجود در این نوع از نوشیدنی نیز حاصل تخمیر سبزیجات، حبوبات یا میوه‌هابا استفاده از تکنیک های گرماینده است.[۱] مانند عرق نعنا_

17-05-06-Miniaturen RR79033.jpg

منابعویرایش