هندسه مسطحه

هندسهٔ مسطحه (به انگلیسی: Plane geometry) شاخه‌ای از هندسه اقلیدسی است که با شکل‌های دو بعدی سروکار دارد.

در هندسه مسطحه صفحه همواره به صورتی که داده شده‌است در نظر گرفته می‌شود و بررسی‌های هندسی را، در حالت عمومی، در این صفحه انجام می‌دهند؛ اما در حالت‌های خاص بهتر است که فضای اقلیدسی نیز به عنوان یک شی هندسی در نظر گرفته شود.

نقطه‌ها و خط‌ها مفاهیم اساسی هندسه مسطحه مقدماتی‌اند. به‌طور شهودی، خط را اغلب به صورت مسیر نقطه‌ای تعریف می‌کنند که در صفحه به چنان طریقی حرکت می‌کند که همواره کوتاهترین راه بین دو مکان خود را اختیار می‌کند و تغییر سو نمی‌دهد: با این همه، حتی در رهیافتی دقیق‌تر نیز هیچ گونه تعریفی از خط و نقطه داده نمی‌شود اما در ریاضیات جدید رابطه‌های بین این دو نوع شی هندسی توسط اصل موضوعه مشخص می‌شوند.