آذرخش‌دد (پستاندار) - زبان‌های دیگر

آذرخش‌دد (پستاندار) در ۱۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بازگشت به آذرخش‌دد (پستاندار).

زبان‌ها