پرندگان افغانستان

افغانستان کشور کوهی و دارای ارتفاعات نا متناظر می‌باشد. این تفاوت در خود انواع حیات بیولوژیکی را پرورش داده‌است؛ که تعداد این جانوران شناخت گردیده و تعداد تا هنوز کشف نگردیده‌است.[۱] پرندگان افغانستان گوشتخوار وغیر گوشتخوار شکاری و غیر شکاری می‌باشند که تا اکنون حدود ۵۰۰ نوع پرنده گوشتخوار و غیر گوشتخوار تشخیص گردیده‌است. پرندگان گوشت‌خوار چون باشه شاهین لاش خوار و عقاب می‌باشد. پرندگان غیر گوشتخوار پرندگانی هستند که آواز مقبول دارند یااز گوشت آن‌ها استفاده می‌شود. انواع که درافغانستان زیاده در رفت و آمد است عبارت مرغابی، کلنک سایبریائی، کوک زری، بودنه، کبک، کنری، گل سر، شانه سرک، تیهو، بودنه، لک لک، فاخته، قمری، بلبل، سی سی، کلنگ، سیاه سینه، کبوتر، زاغ، کرکس، قاز، جل، باز، هدهد، نیله زاغ، سائره، قره سینه، مرغابی، موسیچه، مینا، طوطی، جغد و… می‌باشد.[۲]

مناطق پراهمیت پرندگان افغانستانویرایش

 1. هامون هلمند در جنوب غرب افغانستان
 2. هامون پوزک در جنوب غرب افغانستان
 3. هامون صابری در جنوب غرب افغانستان
 4. بند امیر در بامیان
 5. جهیل زرقول در بدخشان افغانستان
 6. جهیل چقمقتین در بدخشان افغانستان
 7. جهیل شیوا در بدخشان افغانستان
 8. جهیل سرغیلان بدخشان
 9. آب استاده غزنی ۲۷۰۰۰ هکتار
 10. در قد۲۰۰۰۰ هکتار
 11. دشت ناور ۲۷۰۰۰ هکتار
 12. وادی هریرود ۳۵۰۰۰ هکتار
 13. امام صاحب ۲۰۰۰۰هکتار
 14. جلال‌آباد ۲۵۰۰۰هکتار
 15. قول حشمت خان ۱۹۰ هکتار
 16. وادی پیچ و وایگل ۱۲۰۰۰۰هکتار
 17. دشت راجستان ۳۰۰۰۰۰۰۰هکتار
 18. خوست ۱۵۰۰۰۰هکتار
 19. سفید کوه ۲۰۰۰۰۰هکتار
 20. وادی سالنگ ۲۰۰۰هکتار [۳]

انواع پرندگان افغانستانویرایش

غیر گنجشک شکلانویرایش

در جهان امروزی ۵۰ فیصد پرندگان در تحت نام گنجشک شکلان یا گنجک سانان یا سبک بالان و ۵۰ فیصد در جمله غیر گنجشک شکلان می‌آید. حدود ۳۸ خانواده یا ۲۵۳ گونه پرندگان افغانستان از جمله غیر گنجشک شکلان یا غیر سبک بالان می‌باشد. ۲۴۷ گونه یا ۳۵ فامیل درجمله کنجشک سانان شامل‌اند.

 1. کشیم:در جهان ۲۰نوع اسفرود وجود دارد درافغانستان ۵ نوع آن زیست می‌نماید.
 2. مرغ سقا : در جهان ۸ نوع مرغ سقا وجود دارد درافغانستان ۳ نوع آن وجود دارد.
 3. باکلان : در جهان ۳۸ نوع باکلان وجود دارد درافغانستان ۳ نوع آن زیست می‌نماید.
 4. حواصیل، بوتیمار و اگریت : درجهان ۶۱ نوع حواصیل ۸وجود دارد درافغانستان نوع آن زیست می‌نماید.
 5. لک لک: در جهان ۱۹نوع لک لک وجود دارد در افغانستان ۲ نوع آن زیست می‌نماید.
 6. کراس کج نول، و کفچه نول : درجهان ۲ نوع وجود دارد در افغانستان نوع آن زیست می‌نماید.
 7. فلامینگ: درجهان ۶ نوع فلامینگ وجود دارد در افغانستان ۲ نوع آن زیست می‌نماید.
 8. مرغابی غاز و قو : درجهان ۱۳۱ نوع مرغابی غاز و قو وجود دارد در افغانستان ۲۹ نوع نوع مرغابی غاز و قو زیست می‌نماید. از جمله ۲۲ نوع مرغابی ۷ نوع قاز ۲ نوع قو زیست می‌نمایند.
 9. هما یاعقاب دریائی: در جهان یک نوع وجود دارد در افغانستان یک نوع آن زیست می‌نماید.
 10. عقاب کورکور و لاشخوار: در جهان ۲۳۳ نوع عقاب باز و لاشخوار وجود دارد درافغانستان ۳۰ نوع از این ۳ پرنده زیست می‌نماید.
 11. عقابها: در افغانستان ۱۰ نوع آن زیست می‌نماید.
 12. باز: در افغانستان ۱۵نوع بازآن زیست می‌نماید.
 13. لاشخوار: در افغانستان نوع ۵ نوع لاشخوار زیست می‌نماید.
 14. شاهین: در جهان ۶۲ نوع وجود دارد درافغانستان ۱۱ نوع آن زیست می‌نماید.
 15. کبک و قرقاول : این دو پرنده در یک فامیل اند ولی پرنده نر قرقاول خیلی زیبا مانند طاوس می‌باشد. در جهان نوع ۱۵۶ وجود دارد درافغانستان ۱۳ نوع آن زیست می‌نماید.
 16. بودنه یا بلدرچین : در جهان ۱۶ نوع وجود دارد درافغانستان یک نوع آن زیست می‌نماید.
 17. درنا: در جهان ۱۵ نوع وجود دارد در افغانستان ۳ نوع آن زیست می‌نماید.
 18. یلوه، چنگر، چهارخو، طاوسک : در جهان ۱۴۳ نوع وجود دارد در افغانستان ۸ نوع آن زیست می‌نماید. شکل این پرنده‌ها به قره قش و مرغابی می‌ماند.
 19. میش مرغ، بوستارد، زنگوله بال: در جهان ۲۶ نوع وجود دارد در افغانستان ۳ نوع آن زیست می‌نماید. این پرنده شکل مرغ ماکیان نصواری خالدار رنگ شبهت دارد.
 20. Jacanas یا قره قش: در جهان ۸ نوع وجود دارد در افغانستان یک نوع آن زیست می‌نماید.
 21. باشلک بنگالی : در جهان ۲ نوع وجود دارد در افغانستان یک نوع آن زیست می‌نماید. این حیوان به بلدرچین بزرگ که دارای منقار دراز باشد شباعت دارد.
 22. صدف خوار: در جهان نوع ۱۱ وجود دارد درافغانستان یک نوع آن زیست می‌نماید. این پرنده شباهت به کبوتر بزرگ ساه سفید که دارای منقار دراز برنگ سرخ و چشمان سرخ باشد. شاهت دارد.
 23. چوب پا و نول خنجری: درجهان نوع ۹ وجود دارد درافغانستان ۲ نوع آن زیست می‌نماید. دارای بال سیاه جسم خورد پای خیلی دراز می‌باشد.
 24. چاخ لقها: در جهان ۹ نوع وجود دارد در افغانستان یک نوع آن زیست می‌نماید.
 25. دودک و گلاریول: در جهان ۱۷ نوع وجود دارد در افغانستان ۳ نوع آن زیست می‌نماید. این پرنده به موسیچه که قد بلند و نول دراز داشته باشد شباهت دارد.
 26. خروس کلی و سلیم (شانه سرک): در جهان ۶۶ نوع وجود دارد در افغانستان ۲۲ نوع آن زیست می‌نماید.
 27. آبچلک، پاشلک وتیله دم: در جهان ۸۹ نوع وجود دارد در افغانستان ۲۷ نوع آن زیست می‌نماید.
 28. پرستوها و کاکاپی (غچی کلان): در جهان ۵۵ نوع وجود دارد در افغانستان ۸ نوع آن زیست می‌نماید.
 29. کاکاپی : پرنده بحری است. در جهان ۴۴ نوع وجود دارد در افغانستان ۸ نوع آن زیست می‌نماید.
 30. باقرقره: در جهان ۱۶ نوع وجود دارد در افغانستان ۷ نوع آن زیست می‌نماید.
 31. کبوتر و قمری: در جهان ۳۰۸ نوع وجود دارد در افغانستان ۱۱ نوع آن زیست می‌نماید.
 32. طوطی: در جهان ۳۳۵ نوع وجود دارد در افغانستان ۳ نوع آن زیست می‌نماید.
 33. کوکوی یا فاخته: در جهان ۱۳۸ نوع وجود دارد در افغانستان ۳ نوع آن زیست می‌نماید.
 34. جغد یا بوم: در جهان ۱۹۵ نوع وجود دارد در افغانستان ۱۰ نوع آن زیست می‌نماید.
 35. شبگرد: در جهان ۸۶ نوع وجود دارد در افغانستان ۴ نوع آن زیست می‌نماید.
 36. غچی یا پرستو کوچک : در جهان ۹۸ نوع وجود دارد در افغانستان ۳ نوع آن زیست می‌نماید.
 37. شاه ماهی خوار: در جهان ۹۳ نوع وجود دارد در افغانستان ۴ نوع آن زیست می‌نماید.
 38. زنبور خوار: در جهان ۲۶ نوع وجود دارد در افغانستان ۳ نوع آن زیست می‌نماید.
 39. سبزقباسانان: در جهان ۱۲ نوع وجود دارد در افغانستان ۲ نوع آن زیست می‌نماید.
 40. هد هد: در جهان ۲ نوع وجود دارد در افغانستان یک نوع آن زیست می‌نماید.
 41. دارکوبها: در جهان ۲۱۸ نوع وجود دارد در افغانستان ۵ نوع آن زیست می‌نماید.

کنجشک سانانویرایش

 1. چکاوک: درجهان ۹۱ نوع چکاوک وجود دارد درافغانستان ۱۶ نوع آن زیست می‌نماید.
 2. چلچله :از فامیل پرستو یا غچی می‌باشد. درجهان ۷۰ نوع وجود دارد درافغانستان ۱۰ نوع آن زیست می‌نماید.
 3. دم جمبانک‌ها و پپت: درجهان ۵۴ نوع وجود دارد درافغانستان ۱۵ نوع آن زیست می‌نماید.
 4. عکک رنگهCuckoo-shrikes: درجهان نوع وجود دارد درافغانستان نوع آن زیست می‌نماید.
 5. بلبل: درجهان ۱۳۰ نوع وجود دارد درافغانستان ۵ نوع آن زیست می‌نماید. از جمله بلبل نی نادراست.
 6. گندشک طلائی : این پرنده کمیاب است. درجهان نوع ۷ وجود دارد درافغانستان ۱ نوع آن زیست می‌نماید.
 7. بال لاکی: درجهان ۳ نوع وجود دارد درافغانستان ۱ نوع آن زیست می‌نماید.
 8. میوه خورک: درجهان… نوع وجود دارد درافغانستان یک نوع آن زیست می‌نماید.
 9. غوطه زنک نصواری وسفید: درجهان ۵ نوع وجود دارد درافغانستان ۲ نوع آن زیست می‌نماید.
 10. الیکائی: درجهان ۸۰ نوع وجود دارد درافغانستان ۱ نوع آن زیست می‌نماید.
 11. صعوه ی: درجهان ۱۳ نوع وجود دارد درافغانستان ۵ نوع آن زیست می‌نماید.
 12. طرقه و توکای : درجهان ۳۳۵ نوع وجود دارد درافغانستان۱۱ نوع آن زیست می‌نماید.
 13. ملاگک : درجهان ۱۱۱ نوع وجود دارد درافغانستان ۴ نوع آن زیست می‌نماید.
 14. چکاوک دنیای قدیم: درجهان ۲۹۱ نوع وجود دارد درافغانستان ۳۵ نوع آن زیست می‌نماید.
 15. مگس خوار دنیای قدیم: درجهان ۲۷۴ نوع وجود دارد درافغانستان ۳۹ نوع آن زیست می‌نماید.
 16. شاه مکس خوار: درجهان ۹۹ نوع وجود دارد درافغانستان یک نوع آن زیست می‌نماید.
 17. گندشک بابولر: درجهان ۲۷۰ نوع وجود دارد درافغانستان ۳ نوع آن زیست می‌نماید.
 18. گندشک ریشو: درجهان ۲۰ نوع وجود دارد درافغانستان یک نوع آن زیست می‌نماید.
 19. چرخ ریسک دم دراز: درجهان ۹نوع وجود دارد درافغانستان یک نوع آن زیست می‌نماید.
 20. چرخ ریسک‌ها : درجهان ۵۹ نوع وجود دارد درافغانستان ۸ نوع آن زیست می‌نماید.
 21. کمرکلی کوچک یا ملخ خوار: درجهان ۲۴ نوع وجود دارد درافغانستان ۴ نوع آن زیست می‌نماید.
 22. دیوار خزک: درافغانستان یک نوع آن زیست می‌نماید.
 23. درخت خیزک : درجهان ۶ نوع وجود دارد درافغانستان یک نوع آن زیست می‌نماید.
 24. تیره پشت بلوطی چرخ رسک: درجهان ۱۳ نوع وجود دارد درافغانستان ۳ نوع آن زیست می‌نماید.
 25. شهد خوار و جولاخوار: درجهان۱۳۱ نوع وجود دارد درافغانستان یک نوع آن زیست می‌نماید.
 26. سارگیه چشم سفید : درجهان ۹۶ نوع وجود دارد درافغانستان یک نوع آن زیست می‌نماید.
 27. پری شاهرخ دنیای قدیم : درجهان نوع وجود دارد درافغانستان نوع آن زیست می‌نماید.
 28. سنگ چشم پشت سرخ: درجهان ۳۱ نوع وجود دارد درافغانستان ۸ نوع آن زیست می‌نماید.
 29. بوچانگاه: درجهان ۲۴ نوع وجود دارد درافغانستان ۲ نوع برنگ خاکستری وسیاه زیست می‌نماید.
 30. کلاغ‌ها: درجهان ۱۳۰ نوع سیاه سفید ورنگه وجود دارد درافغانستان ۱۳ نوع آن زیست می‌نماید. این خانواده شامل انواع کلاغ، زاغ، زاغی، غراب و جیجاق می‌شود.
 31. سار یا میناها: درجهان ۱۲۵ نوع وجود دارد درافغانستان ۵ نوع آن زیست می‌نماید.
 32. فنج : درجهان ۱۴۱ نوع وجود دارد درافغانستان یک نوع آن زیست می‌نماید.
 33. زردپره یا گل سر:از نوع گنجشکی است. درجهان ۲۷۵ نوع وجود دارد درافغانستان ۱۷ نوع آن زیست می‌نماید.
 34. سهیره: درجهان ۱۳۷ نوع وجود دارد درافغانستان ۲۴ نوع آن زیست می‌نماید.
 35. گنجشکان: درجهان ۳۵ نوع وجود دارد درافغانستان ۱۱ نوع آن زیست می‌نماید.

شرایط زیست پرندگان در افغانستانویرایش

شرایط زیست پرندگان در افغانستان طبیعی بوده در مناطق پرجمعیت پرندگان از طرف دولت ویا مردم جیره داده نمی‌شود. بالاثر بی بند باری دولت ومردم تعداد زیادی پرندگان به خارج قاچاق گردیده باقی‌مانده نسل آن در حال انقراض‌اند. از جمله قاچاق شاهین و باشه درین اواخر ازدیاد یافته‌است. این پرنده طور قاچاق به پاکستان برده شده سپس به کشورهای عربی بفروش می‌رسد. پس از سال ۲۰۰۲ اداره بنام محیط زیست وحفاظت حیات وحش تأسیس گردید. فعلاً این اداره به همکاری WSPA، اداره همکاری آمریکا،WCS,USIDو IUCN برنامه حفاظت حیات وحش را آغازنموده‌است؛ که تا فعلاً ۵۰ نوع جانداران در فهرست تحت حفاظت شامل گردیده‌اند. این ادارات یکتعداد گونه‌های جدید جاندار را شناخت نموده و درلست محافظت جا داده‌اند. بلبل نی که یکی از نادرترین پرنده‌است پس ۱۳۹ سال در منطقه واخان دوباره بمشاهده رسیده‌است.[۴]

فهرست پرندگان افغانستانویرایش

شماره نام پرنده نام علمی بزبان انگلیسی الگو
راسته کشم سانان: Podicipediformes
فامیل مرغابی کشیم واسفرود: Podicipedidae

در جهان ۲۰ نوع اسفرود وجود دارد که ۵ نوع ان در افغانستان دیده شده‌است.  

۱ کشم خورد Tachybaptus ruficollis Little Grebe
۲ کشسم گردن سرخ Podiceps grisegena Red-necked Grebe
۳ کشیم بزرگ Podiceps cristatus Great Crested Grebe
۴ کشیم تاجدار Podiceps auritus Slavonian Grebe
۵ کشیم گردن سیاه Podiceps nigricollis Black-necked Grebe
راسته: Pelecaniformes.
خانواده: Pelecanidae

در جهان ۸ نوع مرغ سقا وجود داردکه ۳ نوع آن در افغانستان زیست می‌نمایند. حیوان بزرگ ماهی خواربا منقار بزرگ وخریطه دار می‌باشد. این پرنده سخت مورد اذیت کشورهای آسیائی بخصوص افغانستان قرار دارد پرواز این پرنده کوتاه و به ارتفاع کم می‌باشد. 

۷ قطان سفید بزرگ Pelecanus onocrotalus Great White Pelican
۸ قطان خال دار Pelecanus philippensis Spot-billed Pelican
۹ قطان پرپری یا سگ قطان Pelecanus crispus Dalmatian Pelican
راسته: Pelecaniformes.
فامیل: Phalacrocoracidae

پرنده‌است که در کنار ساحل پیدا می‌شود. در جهان ۳۸ نوع این پرنده وجود دارد که از جمله ۳ ان در افغانستان بمشاهده رسیده‌است. شکارچیان ماهی این پرنده را بمنظور شکار ماهی نگهداری می‌نمایند. در اروپا تعداد بیشتر از یک میلون این پرنده در حفاظت‌اند. برنگ‌های سیاه وسفید وجود دارد.

۱۱ ازمند بزرگ Phalacrocorax carbo Great Cormorant
۱۲ آزمند کوچک Phalacrocorax niger Little Cormorant
۱۳ آزمند کوتوله Phalacrocorax pygmaeus Pygmy Cormorant
راسته لک لک سانان: Ciconiiformes
فامیل: Ardeidae


فامیل Ardeidae دارای نوع بیترن‌ها، ایرونها، و اگریتها می‌باشد. ایرون‌ها و اگریتها دارای اندازه متوسط و بزرگ می‌باشد. هکذا دارای منقار و گردن دراز مانند لک لک‌ها می‌باشند ولی بیترن‌ها دارای گردن کوتاه و منقار وجسامت کوچک دارند. پرنده کنار ساحل است. بعضی نوع ایرون‌ها پرنده گان را نیز می‌خورند. در جهان ۶۱ نوع وجود دارد که ۸ نوع ان در افغانستان وجود دارد. این پرنده شباعت به کلنگ دارد.

۱۴ حواصیل خاکستری Ardea cinerea Grey Heron
۱۵ حواصیل بنفش Ardea purpurea Purple Heron
۱۶ حواصیل سفید Ardea alba Great Egret
۱۷ حواصیل سفید خورد Egretta garzetta Little Egret
۱۸ حواصیل زرد Ardeola ralloides Squacco Heron
۱۹ ایرون هندی Ardeola grayii Indian Pond Heron
۲۰ حواصیل شب Nycticorax nycticorax Black-crowned Night Heron
۲۱ حواصیل سبز Botaurus stellaris Great Bittern
فامیل: Ciconiidae

لک لک‌ها دارای پا دراز و منقار دراز وآواز بلند می‌باشند در جهان ۱۹ نوع وجود دارد که دو نوع آن در افغانستان دیده شده‌است. بعضی انواع ان مهاجرت می‌نمایند.

۲۲ لک لک سیاه Ciconia nigra Black Stork
۲۳ لک لک سفید Ciconia ciconia White Stork
. فامیل: Threskiornithidae
۲۴ قره ناز Plegadis falcinellus Glossy Ibis
۲۵ کفچه نوک Platalea leucorodia Common Spoonbill
راسته: Phoenicopteriformes.
فامیلی: Phoenicopteridae

در آب‌های کم عمق گشت وگذار دارند. دارای منقار پهن و کوتاه اندپاهای آن مانند لک لک درازاند. در جهان ۶ نوع وجود دارد دو گونه آن در افغانستان وجود دارد.

۲۶ فلامینگ بزرگ Phoenicopterus roseus Greater Flamingo
۲۷ فلامینگ کوچکتر Phoenicopterus minor Lesser Flamingo
راسته: Anseriformes.
خانواده: Anatidae

این ۳نوع پرنده در میان پرهای خود مواد مخلق چربی را دارندبدین لحاظ در آب خوب شنا می‌نمایند. ۱۳۱گونه در جهان وجود دارد از جمله ۲۹ گونه آن در افغانستان وجود دارد.

۲۸ قو ماکیان Cygnus olor Mute Swan
۲۹ قو فریاد کش Cygnus cygnus Whooper Swan
۳۰ غاز پیشانی سفید Anser albifrons Greater White-fronted Goose
۳۱ قاز خاکستری Anser anser Greylag Goose
۳۲ قاز سر خال دار Anser indicus Bar-headed Goose
۳۳ آنقوت Tadorna ferruginea Ruddy Shelduck
۳۴ تنجه یا صدف خوار Tadorna tadorna Common Shelduck
۳۵ قاز خوتکا Nettapus coromandelianus Cotton Pygmy-goose
۳۶ گیلار Anas penelope Eurasian Wigeon
۳۷ مرغابی کاکلی (Anas falcata Falcated Duck
۳۸ اردک ارده‌ای Anas strepera Gadwall
 
نر
۳۹ مرغابی کله ابلق Anas formosa Baikal Teal
۴۰ خوتکا Anas crecca Common Teal
۴۱ مرغابی سر سبز Anas platyrhynchos Mallard
۴۲ مرغابی دم جغه Anas acuta Northern Pintail
۴۳ خوتکا ابروسفید Anas querquedula Garganey
۴۴ اردک نول پهن Anas clypeata Northern Shoveler
۴۵ اردک مرمری Marmaronetta angustirostris Marbled Teal
۴۶ اردک تاجدار Netta rufina Red-crested Pochard
۴۷ اردک سر حنائی Aythya ferina Common Pochard
۴۸ اردک بلوطی Aythya nyroca Ferruginous Duck
۴۹ اردک سیاه کاکل Aythya fuligula Tufted Duck
۵۰ اردک سر سیاه Aythya marila Greater Scaup
۵۱ اسکوتر بال سفید Melanitta fusca Velvet Scoter -
۵۲ اردک چشم طلائی Bucephala clangula Common Goldeneye
۵۳ مرگوش سفید Mergellus albellus Smew
۵۴ مرگوش کاکلی Mergus serrator Red-breasted Merganser
۵۵ مرگوش بزرگ Mergus merganser Goosander
۵۶ اردک سرسفید Oxyura leucocephala White-headed Duck
راسته: Falconiformes.
خانواده: Pandionidae

یک نوع این پرنده در افغانستان حیات بسر می‌برند.

۵۷ عقاب ماهیگیر Pandion haliaetus Osprey
راسته: Falconiformes
خانواده: Accipitridae

عقاب ، باز (سارگیه) و لاشخوارها(کرکس یا کل مرغ) ۲۳۳گونه در جهان وجود دارد از جمله ۳۰ گونه آن در افغانستان وجود دارد

۵۸ سارگیه جنگلی Pernis apivorus European Honey Buzzard
۵۹ کورکوربال سیاه Elanus caeruleus Black-shouldered Kite
۶۰ کورکور حنائی Milvus milvus Red Kite
۶۱ کورکور سیاه Milvus migrans Black Kite
۶۲ عقاب دریائی پالاس Haliaeetus leucoryphus Pallas's Fish Eagle
۶۳ عقاب دریایی دم سفید Haliaeetus albicilla White-tailed Eagle
۶۴ هما (مرغ اسخوان خوار) Gypaetus barbatus Lammergeier
۶۵ کرکس (لاشخوار) مصری Neophron percnopterus Egyptian Vulture
۶۶ کرکس پشت سفید Gyps bengalensis White-rumped Vulture
۶۷ کل مرغ همالیائی Gyps himalayensis Himalayan Griffon
۶۸ کرکس (دال) Gyps fulvus Eurasian Griffon
۶۹ دال سیاه Aegypius monachus Cinereous Vulture
۷۰ عقاب مار خور Circaetus gallicus Short-toed Snake Eagle
۷۱ سنقرتالابی Circus aeruginosus Western Marsh Harrier
۷۲ سنقر خاکستری Circus cyaneus Hen Harrier
۷۳ سنقر سفید Circus macrourus Pallid Harrier
۷۴ سنقر گندمزار Circus pygargus Montagu's Harrier
۷۵ پیغوی کوچک Accipiter badius Shikra
۷۶ قرقی Accipiter nisus Eurasian Sparrowhawk
۷۷ باز Accipiter gentilis Northern Goshawk
۷۸ سارگپه چشم سفید Butastur teesa White-eyed Buzzard
۷۹ ساگه معمولی Buteo buteo Common Buzzard
۸۰ سارگپه پا بلند Buteo rufinus Long-legged Buzzard
۸۱ سارگپه پر پا Buteo lagopus Rough-legged Buzzard
۸۲ عقاب خالدار بزرگ Aquila clanga Greater Spotted Eagle
۸۳ عقاب صحرایی Aquila nipalensis Steppe Eagle
۸۴ عقاب شاهی - شاه باز Aquila heliaca Imperial Eagle
۸۵ عقاب طلایی Aquila chrysaetos Golden Eagle
۸۶ عقاب بونیلی Aquila fasciatus Bonelli's Eagle
۸۷ عقاب بوت یا عقاب مهاجر Aquila pennatus Booted Eagle
خانواده:Falconidae

شاهین سانان (Falcons)این گونه پرنده‌ها از عقاب باشه هاکس و باز فرق دارد زیرا شکار را به عوض پای با منقار می‌کشند. در جهان ۶۲ گونه ازین پرنده وجود دارد که از چمله ۱۱ نوع آن در افغانستان زیست دارند.

۸۸ دلیجه کوچک / شاهین کوچک Falco naumanni Lesser Kestrel
۸۹ دلیجه Falco tinnunculus Common Kestrel
۹۰ شاهین پاسرخ Falco vespertinus Red-footed Falcon
۹۱ شاهین آمور Falco amurensis Amur Falcon
۹۲ شاهین ترمتای Falco columbarius Merlin
۹۳ لیل (شاهین زیبا) Falco subbuteo Eurasian Hobby
۹۴ شاهین بلوچی Falco jugger Laggar Falcon
۹۵ شاهین چرخ یا بالابان Falco cherrug Saker Falcon
۹۶ شاهین کوچک Falco rusticolus Gyrfalcon
۹۷ بحری (شاهین) Falco pelegrinoides Barbary Falcon
۹۸ بحری Falco peregrinus Peregrine Falcon
راسته ماکیانسانان:Galliformes
خانواده: Phasianidae انواع کبک و قرقاول: پرنده گان این فامیل خیلی زیبا می‌باشد. قرقاول که بنام خراس جنگلی و صحرا یاد می‌شود خیلی زیبا می‌باشدو. انواع که در ین فامیل شامل اند شامل کبک، قرقاول، بلدرچین (بودنه)، کبک برفی، دراج مرغ، باقرقره، بوقلمون، تیهو، و طاووس است. در جهان ۱۵۶ گونه ازین نوع وجود دارد از جمله ۱۳ نوع آن در افغانستان حیات بسر می‌برند.
۹۹ کبک دری تبت Tetraogallus tibetanus Tibetan Snowcock
۱۰۰ کبک دری همالیائی Tetraogallus himalayensis Himalayan Snowcock
۱۰۱ کبک Alectoris chukar Chukar
۱۰۲ کبک سی سی Ammoperdix griseogularis See-see Partridge
۱۰۳ دراج سیاه Francolinus francolinus Black Francolin
۱۰۴ مرغ جیرفتی Francolinus pondicerianus Grey Francolin
۱۰۵ بلدرچین معمولی (بودنه) Coturnix coturnix Common Quail
۱۰۶ بلدرچین بارانی Coturnix coromandelica Rain Quail
۱۰۷ قرقاول Pucrasia macrolopha Koklass Pheasant
۱۰۸ مونال هیمالیایی Lophophorus impejanus Himalayan Monal
۱۰۹ قرقاول سرخوش Catreus wallichi Cheer Pheasant
۱۱۰ قرقاول گردن حلقه‌ای Phasianus colchicus Common Pheasant
خانواده: Turnicidae

این پرندگان شباعت زیاد به بلدر چینان دارد. نر و ماده آن کدام تفاوت چهره ندارد. صرف جنس ماده روشنتر از نر است. پرنده نر بالای تخم نشسته و چوچه را به دنیا می‌آورد. در جهان ۱۶ گونه وجود دارد در افغانستان یکنوع این پرنده وجود دارد.

۱۱۱ جل Turnix sylvatica Small Buttonquail
= خانواده: Gruidae

کلنگ پرنده دراز پا و گردن می‌باشد. در اثنا پرواز پی هم نمی‌روند. کلنگ دارای رقص ودانس مخصوص‌اند. در اثنا پرواز قیل وقال می‌کند. در جهان ۱۵ نوع وجود دارد در افغانستان ۳ نوع آن زیست می‌نمایند.

۱۱۲ درنا یا کلنگ خاکستری Anthropoides virgo Demoiselle Crane
۱۱۳ کلنگ سایبریائی Grus leucogeranus Siberian Crane
۱۱۴ کلنگ معمولی Grus grus Common Crane
= خانواده: Rallidae

جنس:چنگر یلوه طاوسک می‌باشد. یک خانواده بزرگ بوده که دارای جسامت خورد وبزرگ می‌باشند. این پرندگانی باتلاقی در کنار دریا جهیل آب استاده و درمیان علفزار زندگی می‌نمایند. اغلب خود را از انظار مخفی می‌سازند و بیشتر صدایشان شنیده می‌شود تا اینکه دیده شوند. بال‌هائی کوتاه و گرد دارند، دمشان کوتاه‌است و اغلب آن را بالا نگه می‌دارند. پرواز آن‌ها معمولاً کوتاه مدت است و در این حالت پاها و پنجه‌های بلندشان آویزان قرار می‌گیرد. در این تیره چنگرها پرجثه‌ترند با سری نسبتاً کوچک و پنجه‌های بلند که متناسب با راه رفتن روی گیاهان آبزی است هنگام شنا اغلب سر خود را تکان می‌دهند. نر و ماده آن‌ها معمولاً همشکل است و بیشتر آن‌ها تک‌زی هستند. روی زمین یا در نیزارها آشیانه می‌سازند. از مواد مختلف حیوانی و گیاهی برای تغذیه استفاده می‌کنند. در جهان ۱۴۳ گونه وجود دارد از جمله ۸ نوع آن در افغانستان حیات بسر می‌برند.

۱۱۵ یلوه آبی Rallus aquaticus Water Rail
۱۱۶ یلوه حنایی Crex crex Corn Crake
۱۱۷ یلوه کوچک Porzana parva Little Crake
۱۱۸ یلوه نوکسبز Porzana pusilla Baillon's Crake
۱۱۹ یلوه خالدار Porzana porzana Spotted Crake
۱۲۰ طاووسک Porphyrio porphyrio Purple Swamphen
۱۲۱ چارخو یا چنگر نوکسرخ Gallinula chloropus Common Moorhen
۱۲۲ چنگر Fulica atra Eurasian Coot
خانواده: سیمرغان هوبرهOtididae

این پرندگان دارای پاهای بزرگ و ناخون‌های قوی می‌باشند. گردن و پاهایشان دراز است و بال‌های پهنی دارند. منقارشان کلفت و نسبتاً پهن است از پرندگان دنیای قدیم‌اند. پرندگانی هستند خشک‌زی که بیشتر در جای خشک و دشت‌های پر علف و زمین‌های زراعتی زندگی می‌کنند. آرام و با گردنی کشیده راه می‌روند، اغلب خود را از انظار مخفی می‌سازند و به محض احساس خطر صدا می‌کنند یا به سرعت می‌دوند و کمتر پرواز می‌کنند. در زمان تولید نسل به تهنائی زندگی می‌نمایند در غیر به‌طور دسته جمعی دیده می‌شوند. نر و ماده آن‌ها همشکل نمی‌باشند. در روی زمین آشیانه می‌سازند و همه چیز را می‌خورند. در جهان ۸ گونه از این پرندگان وجود دارد که ۳ نوع آن در افغانستان زندگی می‌نمایند.

۱۲۳ میش مرغ Otis tarda Great Bustard
۱۲۴ هوبره Chlamydotis undulata Houbara Bustard
۱۲۵ زنگوله بال Tetrax tetrax Little Bustard
راسته آبچلیک سانان: Charadriiformes.
خانواده: Jacanidae

در جهان ۸ گونه از این پرندگان وجود دارد که ۱ نوع آن در افغانستان زندگی می‌نمایند.

۱۲۶ جاسان دم قرقاول Hydrophasianus chirurgus Pheasant-tailed Jacana
خانواده: Rostratulidae

دارای پای کوتاه بدن دراز می‌باشد. در جهان ۲ گونه وجود دارد در افغانستان یکنوع آن پیدا می‌شود.

۱۲۷ یاشلک زیبا Rostratula benghalensis Greater Painted-snipe
خانواده: Haematopodidae

پرندگان بزرگ و پر سر و صدا هستند، دارای جسامت ونول قوی‌اند. ۱۱ نوع درجهان وجود دارد که از جمله یکنوع آن در افغانستان زیست می‌نمایند.

۱۲۸ صدف خوار Haematopus ostralegus Eurasian Oystercatcher
خانواده: Recurvirostridae

در جهان ۹نوع وجود دارد از جمله ۲ نوع آن در افغانستان پیدا می‌شود.

۱۲۹ منقار دراز Himantopus himantopus Black-winged Stilt
۱۳۰ کج نول Recurvirostra avosetta Pied Avocet
خانواده چاخ لق: Burhinidae

یک خانواده بزرگ از خانواده چاخ لقان است. در مناطق خشک وحاره زندگی می‌نمایند. در جهان ۹نوع وجود دارد از جمله یک نوع آن در افغانستان پیدا می‌شود.

۱۳۱ چاخ لق Burhinus oedicnemus Eurasian Thick-knee
خانواده گلاریول:Glareolidae

این خانواده دارای پا کوتاه دم و بال دراز می‌باشند. در جهان ۱۷گونه وجود دارد که ۳ آن در افغانستان دیده می‌شود.

۱۳۲ دودوئک Cursorius cursor Cream-coloured Courser
۱۳۳ گلاریول بال سرخ Glareola pratincola Collared Pratincole
۱۳۴ گلاریول کوچک Glareola lactea Small Pratincole
= خانواده سلیمیان و خروس کلی:Charadriidae

خانواده سلیمیان شامل سلیم، سلیم کوهی، و خروس کولی. می‌باشد. دارای جسامت کوچک یا متوسط بدن پهن گردن کوتاه، ضخیم قدامت و بال دراز دارند. در سراسر جهان یافت می‌شودعمدتا در زیستگاه‌های نزدیک به آب یافت می‌شود، هر چند موارد استثنا هم وجود دارد. ۶۶ گونه در سراسر جهان و ۱۲ گونه آن در افغانستان زیست می‌نماید.

۱۳۵ خروس کولی Vanellus vanellus Northern Lapwing
۱۳۶ دیدومک Vanellus indicus Red-wattled Lapwing
۱۳۷ خروس کولی دشتی Vanellus gregarius Sociable Lapwing
۱۳۸ خروس کولی دم سفید Vanellus leucurus White-tailed Lapwing
۱۳۹ سلیم طلایی Pluvialis fulva Pacific Golden Plover
۱۴۰ سلیم خاکستری Pluvialis squatarola Grey Plover
۱۴۱ سلیم طوقی Charadrius hiaticula Ringed Plover
۱۴۲ سلیم طوقی کوچک Charadrius dubius Little Ringed Plover
۱۴۳ سلیم کوچک Charadrius alexandrinus Kentish Plover
۱۴۴ سلیم شنی کوچک Charadrius mongolus Lesser Sand Plover
۱۴۵ سلیم شنی Charadrius leschenaultii Greater Sand Plover
۱۴۶ سلیم سینه بلوطی Charadrius asiaticus Caspian Plover
= خانواده آبچلک‌ها و همگونه آن:Scolopacidae

پرندگانی هستند آبچر با پاهای نسبتاً بلند یا خیلی بلند، بال‌های دراز که معمولاً نوک تیز و زاویه‌دار است و منقار دراز و باریک که ممکن است راست یا خمیده باشد. پر و بال آن‌ها اغلب در تابستان و زمستان متفاوت است. نوار بالی و طرح دمگاه و دم در تشخیص آن‌ها اهمیت زیادی دارد. بیشتر آن‌ها مهاجرند و تابستان‌ها را در سواحل جنوب منطقه زادوولد خود می‌گذرانند نسبتاً اجتماعی هستند و بعضی از آن‌ها گله‌های بزرگ تشکیل می‌دهند. نر و ماده آن‌ها همشکل است. معمولاً روی زمین آشیانه می‌سازند. جوجه آن‌ها پوشیده از کرک‌پر است و بعد از خروج از تخم قادر به فعالیت می‌باشد. غذایشان شامل مواد مختلف حیوانی و بعضی مواد گیاهی است. ۸۹نوع آن در جهان وجود دارد از جمله ۲۷ نوع ان در افغانستان یافت می‌شود.

۱۴۷ ابیا Scolopax rusticola Eurasian Woodcock
۱۴۸ پاشلک کوچک Lymnocryptes minimus Jack Snipe
۱۴۹ پاشلک تک زی Gallinago solitaria Solitary Snipe
۱۵۰ پاشلک دم باریک Gallinago stenura Pintail Snipe
۱۵۱ پاشلک معمولی Gallinago gallinago Common Snipe
۱۵۲ گیلانشاه بال سفید Limosa limosa Black-tailed Godwit
۱۵۳ گیلانشاه حنایی Limosa lapponica Bar-tailed Godwit
۱۵۴ گیلانشاه ابروسفید Numenius phaeopus Whimbrel
۱۵۵ گیلانشاه خالدار Numenius tenuirostris Slender-billed Curlew
۱۵۶ آبچلیک خالدار Tringa erythropus Spotted Redshank
۱۵۷ آبچلیک پاسرخ Tringa totanus Common Redshank
۱۵۸ آبچلیک تالابی Tringa stagnatilis Marsh Sandpiper
۱۵۹ آبچلیک پا سبز Tringa nebularia Common Greenshank
۱۶۰ گیلانشاه معمولی Numenius arquata Eurasian Curlew
۱۶۱ آبچلیک تکزی Tringa ochropus Green Sandpiper
۱۶۲ آبچلیک دودی Tringa glareola Wood Sandpiper
۱۶۳ آبچلیک نوک سر بالا Xenus cinereus Terek Sandpiper
۱۶۴ آبچلیک آواز خوان Actitis hypoleucos Common Sandpiper
۱۶۵ سنگ گردان Arenaria interpres Ruddy Turnstone
۱۶۶ تلیله ساندرلینگ Calidris alba Sanderling
۱۶۷ تلیله کوچک Calidris minuta Little Stint
۱۶۸ تلیله دم سفید Calidris temminckii Temminck's Stint
۱۶۹ تلیله بلوطی Calidris ferruginea Curlew Sandpiper
۱۷۰ تلیلهٔ شکم سیاه Calidris alpina Dunlin
۱۷۱ تلیلهٔ نوک پهن Limicola falcinellus Broad-billed Sandpiper
۱۷۲ آبچلیک شکیل Philomachus pugnax Ruff
۱۷۳ شناگر گردن سرخ Phalaropus lobatus Red-necked Phalarope
خانواده کاکاپی، مرغان دریائی، ماهی خورک، مرغ نوروزی: Laridae

این خانواده دارای جسامت متوسط ویا بزرگ‌اند. رنگ این پرندگان معمولاً خاکستری یا سفید، که اغلب درای نشانه‌های سیاه و سفید بر روی سر یا بال می‌باشند. آن‌ها چاق و چله، منقار دراز و پاها پرده دار می‌باشند. ۵۵ گونه آن‌ها در سراسر جهان زیست می‌نماید ۸ گونه در افغانستان وجود دارد.

۱۷۴ کاکایی نوک سبز Larus canus Common Gull
۱۷۵ کاکایی نقره‌ای Larus argentatus Herring Gull
۱۷۶ کاکایی پشت سیاه Larus fuscus Lesser Black-backed Gull
۱۷۷ کاکایی پازرد Larus cachinnans Caspian Gull
۱۷۸ کاکایی بزرگ (کاکایی سر سیاه بزرگ Larus ichthyaetus Great Black-headed Gull
۱۷۹ کاکایی سر قهوه‌ای Larus brunnicephalus Brown-headed Gull
۱۸۰ کاکایی سرسیاه Larus ridibundus Black-headed Gull
۱۸۱ کاکایی صورتی Larus genei Slender-billed Gull
خانواده پرستوهای دریایی: Sternidae

گروه پرندگان دریائی درای جسامت متوسط و بزرگ می‌باشند. به‌طور کلی آبزی می‌باشند. رنگ پرهای این‌ها طور معمول خاکستری یا سفید بوده اغلب نشانه‌های سیاه و سفید بر روی سر خود دارند. اکثر این خانواده شکار ماهی را می‌نمایند اما برخی از حشرات سطح آب شیرین تغذیه می‌نمایند. به‌طور کلی طول عمر اینگونه پرندگان بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال میبشد. در سراسر جهان ۴۴ گونه وجود دارد که ۸ گونه آن در افغانستان وجود دارد.

۱۸۲ پرستو دریایی نوک کاکایی (پرستو دریایی نو ک کلفت) Sterna nilotica Gull-billed Tern
۱۸۳ پرستو دریایی خزر Sterna caspia Caspian Tern
۱۸۴ پرستو دریایی رودخانه زی Sterna aurantia River Tern
۱۸۵ پرستوی دریایی معمولی Sterna hirundo Common Tern
۱۸۶ پرستو دریایی کوچک Sterna albifrons Little Tern
۱۸۷ پرستوی. دریائی گونه. سفید Chlidonias hybridus Whiskered Tern
۱۸۸ پرستوی دریایی بال سفید Chlidonias leucopterus White-winged Tern
۱۸۹ پرستو دریایی سیاه، Chlidonias niger Black Tern
خانواده کوکریان: Pteroclidae

باقرقره دارای بدن کوچک سر و گردن آن کبوتر مانند اما محکم فشرده‌است. آن‌ها به مدت طولانی می‌توانند پرواز نمایند. پرنده گله پرواز پاهای آن‌ها از انگشتان پر شده‌است. ۱۶ گونه در سراسر جهان و ۷ گونه آن در افغانستان زیست می‌نمایند.

۱۹۰ باقرقرهٔ راه راه Pterocles lichtensteinii Lichtenstein's Sandgrouse
۱۹۱ باقرقره تبیتی Syrrhaptes tibetanus Tibetan Sandgrouse
۱۹۲ کوکر دم دراز Syrrhaptes paradoxus Pallas's Sandgrouse
۱۹۳ کوکر طلایی یا کوکر شکم سفید Pterocles alchata Pin-tailed Sandgrouse
۱۹۴ کوکر خالدار Pterocles senegallus Spotted Sandgrouse
۱۹۵ کوکر شکم سیاه Pterocles orientalis Black-bellied Sandgrouse
۱۹۶ با قرقره گندمی Pterocles coronatus Crowned Sandgrouse
راسته:کبوتر: Columbiformes..
خانواده کبوتران: Columbidae

شامل (کبوتر قمری فاخته)‌اند. در جهان ۳۰۸ نوع وجود دارد از جمله ۱۱ گونه آن در افغانستان دیده می‌شود.

۱۹۷ کبوتر خانگی Columba livia Rock Pigeon
۱۹۸ کبوترکوهی Columba rupestris Hill Pigeon
۱۹۹ کبوتر برفی Columba leuconota Snow Pigeon
۲۰۰ کبوتر کوهپایه Columba oenas Stock Dove
۲۰۱ فاخته خاوری Columba eversmanni Yellow-eyed Pigeon بعداً
۲۰۲ فاخته Columba palumbus Common Wood Pigeon
۲۰۳ قمری Streptopelia turtur Eurasian Turtle Dove
۲۰۴ قمری خاوری Streptopelia orientalis Oriental Turtle Dove
۲۰۵ یا کریم یا موسیچه Streptopelia decaocto Eurasian Collared Dove
۲۰۶ قمری خالدار Streptopelia chinensis Spotted Dove
۲۰۷ قُمریِ خانگی Streptopelia senegalensis Laughing Dove
راسته طوطیسانان: Psittaciformes
خانواده طوطی: Psittacidae

در جهان ۳۳۵ نوع وجود دارد از جمله ۳ گونه آن در افغانستان دیده می‌شود.

۲۰۸ شاه طوطی Psittacula eupatria Alexandrine Parakeet
۲۰۹ طوطی طوق صورتی یا طوطی سبز Psittacula krameri Rose-ringed Parakeet
۲۱۰ طوطی همالیائی Psittacula himalayana Slaty-headed Parakeet
راسته کوکوسانان: Cuculiformes.
خانواده کوکو: Cuculidae

این خانواده شامل کوکو رودنرها و انیس می‌باشد. با کبوتر و بلبل شباعت دارند. در جهان ۱۳۸ نوع وجود دارد از جمله ۳ گونه آن در افغانستان دیده می‌شود.

۲۱۱ کوکوی تاجدار (ابلق) Clamator jacobinus Pied Cuckoo
۲۱۲ کوکو Cuculus canorus Common Cuckoo
۲۱۳ کوکوکوچک Cuculus poliocephalus Lesser Cuckoo -
راسته جغد: Strigiformes.
خانواده جغدها:Strigidae

دارای جسامتهای خورد تا بزرگ می‌باشند. چشمان بزرگ دارند که حدقه آن خورد وبزرگ می‌شوند بنام دسک می‌گویند. در جهان ۱۹۵ نوع وجود دارد از جمله۱۰ گونه آن در افغانستان دیده می‌شود.

۲۱۴ مرغ حق جنوبی Otus brucei Pallid Scops Owl
۲۱۵ مرغ حق Otus scops European Scops Owl
۲۱۶ شاهبوف Bubo bubo Eurasian Eagle Owl
۲۱۷ جغد ماهیخوار Ketupa zeylonensis Brown Fish Owl
۲۱۸ جغد جنگلی Strix aluco Tawny Owl
۲۱۹ جغد کولارید Glaucidium brodiei Collared Owlet
۲۲۰ جغد کوچک خالدار Athene brama Spotted Owlet
۲۲۱ جغد کوچک Athene noctua Little Owl
۲۲۲ جغد شاخدار Asio otus Long-eared Owl
۲۲۳ جغد تالابی Asio flammeus Short-eared Owl
راسته: Caprimulgiformes.
خانواده شبگرد:Caprimulgidae

پرنده مهاجر تابستان در مناطق آسیا و زمستان در آفریقا بسر می‌برد. در زمین تخم می‌گزارند. جسامت متوسط بال دراز پای کوتاه وکم گردش می‌کنند. در جهان ۸۶ نوع وجود دارد از جمله۴ گونه آن در افغانستان دیده می‌شود.

۲۲۴ شبگرد معمولی Caprimulgus europaeus Eurasian Nightjar
۲۲۵ شبگرد مصری Caprimulgus aegyptius Egyptian Nightjar
۲۲۶ شبگرد بلوچی Caprimulgus mahrattensis Sykes's Nightjar
۲۲۷ شبگرد هندی Caprimulgus asiaticus Indian Nightjar
راسته پرستو سانان: Apodiformes..
خانواده پرستو:Apodidae

پرنده گان کوچک‌اند. دارای پا کوتاه‌اند. در جهان ۹۸ نوع ازین پرنده وجود دار ۳ نوع آن در افغانستان زندگی می‌کنند.

۲۲۸ پرستوی شکم سفید Tachymarptis melba Alpine Swift
۲۲۹ پرستوی معمولی یا ابابیل Apus apus Common Swift
۲۳۰ پرستوی کوچک Apus affinis Little Swift
راسته سبزقباسانان: Coraciiformes
خانواده ماهی‌خورک‌ها: Alcedinidae

درای سر بزرگ منقار دراز وقوی و پای کوتاه می‌باشند. ۹۳ نوع این پرنده در جهان وجود دارد از جمله۴ نوع آن در افغانستان زیست می‌نمایند.

۲۳۱ ماهی خورک معمولی Alcedo atthis Common Kingfisher
۲۳۲ ماهی خورک سینه سفید Halcyon smyrnensis White-throated Kingfisher
۲۳۳ ماهی خورک کاکلدار Megaceryle lugubris Crested Kingfisher
۲۳۴ ماهی خورک ابلق Ceryle rudis Pied Kingfisher
خانواده زنبور خور:Meropidae

۲۶ نوع این پرنده در جهان وجود دارد از جمله۳ نوع آن در افغانستان زیست می‌نمایند.

۲۳۵ زنبور خور کوچک Merops orientalis Green Bee-eater
۲۳۶ زنبورخوار گلوخرمایی Merops persicus Blue-cheeked Bee-eater
۲۳۷ زنبور خور معمولی Merops apiaster European Bee-eater
خانواده سبز قبا: Coraciidae

پرندگانی هستند کلاغ مانند و خوشرنگ با منقاری قوی، گردن کوناه و پاهای نیرومند می‌باشد. پرواز نمایشی آن‌ها شامل چرخش‌ها و معلق زدن‌های جالب است. اغلب بدون حرکت در جاهای بلند می‌نشینند، و از آنجا برای شکار حشره‌ها، مارمولک‌ها و دیگر حیوانات کوچک بسوی زمین پرواز می‌کنند. پرواز تنها را خوش دارند. نرو و مادهٔ آن‌ها هم شکل است و در سوراخ‌ها آشیانه می‌سازند. ۱۲ نوع این پرنده در جهان وجود دارد از جمله۲ نوع آن در افغانستان زیست می‌نمایند.

۲۳۸ سبز قبا Coracias garrulus European Roller
۲۳۹ سبز قبای هندی Coracias benghalensis Indian Roller
خانواده هدهدیان: Upupidae

هُدهُد یا شانه‌بسَر یا مرغ سلیمان نام یکی از پرندگان از خانواده هدهدیان است. زیستگاه این پرنده بیشتر در آسیا، اروپا و آفریقای شمالی است. این پرنده دارای سر بزرگ و از چهار رنگ یعنی آبی سیاه سفید نارنجی ساخته شده‌است. در جهان دو نوع وجود دارد از جمله یکنوع آن در افغانستان وجود دارد.

۲۴۰ هُدهُد یا شانه‌سرک Upupa epops Hoopoe
راسته دارکوب سانان: Piciformes.
خانواده دارکوب:Picidae

دارکوب‌ها پرندگانی هستند با منقاری قوی و نوک تیز اند که با آن تنه درختان را سوراخ می‌کنند. زبان آن‌ها خیلی دراز است و پاهای قویی دارند که دو انگشت آن در جلو و دو انگشت در عقب قرار دارد. دم آن‌ها محکم است و هنگام بالا رفتن از درخت از آن به عنوان تگیه‌گاه استفاده می‌کنند. پرندگانی تک‌زی هستند؛ پروازی پرتوان و موجی دارند، نر و ماده آن‌ها همشکل نیست. بیشتر نرهایک قسمت روی سرشان رنگ سرخ دارند. در سوراخ‌هایی که در تنه درخت ایجاد می‌کنند آشیانه می‌سازند. از حشرات، میوه‌ها و مغز دانه‌ها و شیره درختان تغذیه می‌کنند. در جهان ۲۱۸ نوع وجود دارد از جمله ۵ نوع آن در افغانستان وجود دارد.

۲۴۱ دارکوب ایروشیا Jynx torquilla Eurasian Wryneck
۲۴۲ دارکوب قهوه ئی Dendrocopos auriceps Brown-fronted Woodpecker
۲۴۳ دارکوب بال سفید Dendrocopos leucopterus White-winged Woodpecker
۲۴۴ دارکوب برفی Dendrocopos himalayensis Himalayan Woodpecker
۲۴۵ دارکوب سبز راهراه Picus squamatus Scaly-bellied Woodpecker
راسته گنجشک سانان: Passeriformes.

۳۵ فامیل ۲۴۷ گونه پرندگان راسته کنجشک سانان در افغانستان زیست می‌نمایند. پرندگان این راسته عمدتاً پرندگان کوچک و متوسط هستند و به رنگ‌های مختلف می‌باشند و از مواد گیاهی و حشرات تغذیه می‌کنند. اکثر این پرنده گان دارای آواز مقبول می‌باشند.

خانواده چکاوک:Alaudidae

در جهان ۹۱ نوع وجود دارد از جمله ۱۶ نوع آن در افغانستان وجود دارد.

۲۴۶ چکاوک سر دم سیاه Ammomanes cincturus Bar-tailed Lark
۲۴۷ چکاوک بیابانی Ammomanes deserti Desert Lark
۲۴۸ چکاوک هدهد Alaemon alaudipes Greater Hoopoe-lark
۲۴۹ چکاوک گندمزار Melanocorypha calandra Calandra Lark
۲۵۰ چکاوک طوقی Melanocorypha bimaculata Bimaculated Lark بعداً
۲۵۱ چکاوک پنجه کوتاه Calandrella brachydactyla Greater Short-toed Lark
۲۵۲ چکاوک پنجه کوتاه هیوم Calandrella acutirostris Hume's Lark بعداً
۲۵۳ چکاوک کوچک Calandrella rufescens Lesser Short-toed Lark
۲۵۴ چکاوک هندی Calandrella raytal Sand Lark
۲۵۵ چکاوک کاکلی Galerida cristata Crested Lark
۲۵۶ چکاوک درختی Lullula arborea Wood Lark
۲۵۷ چکاوک آسمانی Alauda arvensis Eurasian Skylark
۲۵۸ چکاوک آسمانی کوچک Alauda gulgula Oriental Skylark
۲۵۹ چکاوک شاخدار Eremophila alpestris Horned Lark
۲۶۰ چکاوک تیمینک Eremophila bilopha Temminck's Lark
خانواده پرستو:Hirundinidae

در جهان ۷۵ نوع وجود دارد از جمله ۱۰ نوع آن در افغانستان وجود دارد.

۲۶۱ چلچله رودخان‌های (پرستو ساحلی) Riparia riparia Sand Martin
۲۶۲ پرستو ریکی کم رنگ Riparia diluta Pale Sand Martin
۲۶۳ چلچله گلو نصواری Riparia paludicola Plain Martin
۲۶۴ چلچله کوهی Ptyonoprogne rupestris Eurasian Crag Martin
۲۶۵ چلچله بیابانی Ptyonoprogne fuligula Rock Martin
۲۶۶ چلچله Hirundo rustica Barn Swallow
۲۶۷ پرستو دم باریک Hirundo smithii Wire-tailed Swallow
۲۶۸ چلچله دمگاه قرمز Cecropis daurica Red-rumped Swallow
۲۶۹ چلچله طوقی Petrochelidon fluvicola Streak-throated Swallow
۲۷۰ چلچله دمگاه سفید Delichon urbica House Martin
خانواده دم جنبانک:Motacillidae

این پرندگان دارای بدن کوچک دم متوسط یا دراز می‌باشند. در جهان ۵۴ نوع وجود دارد از جمله ۱۵ نوع آن در افغانستان وجود دارد.

۲۷۱ دم جنبانک سفید Motacilla alba White Wagtail
۲۷۲ دم جنبانک دمگاه سفید Motacilla madaraspatensis White-browed Wagtail
۲۷۳ دم جنبانک سر زرد Motacilla citreola Citrine Wagtail
۲۷۴ دم جنبانک زرد Motacilla flava Yellow Wagtail
۲۷۵ دم جنبانک خاکستری Motacilla cinerea Grey Wagtail
۲۷۶ پپت شرقی Anthus rufulus Oriental Pipit
۲۷۷ پپت خاکی Anthus campestris Tawny Pipit
۲۷۸ پپت نوک‌دراز Anthus similis Long-billed Pipit
۲۷۹ پپت درختی Anthus trivialis Tree Pipit
۲۸۰ پت پشت بلوطی Anthus hodgsoni Olive-backed Pipit
۲۸۱ پپت صحرایی Anthus pratensis Meadow Pipit
۲۸۲ پپت گلوسرخ Anthus cervinus Red-throated Pipit
۲۸۳ پپت گلگون Anthus roseatus Rosy Pipit بعداً
۲۸۴ پپت تالابی Anthus spinoletta Water Pipit
۲۸۵ پپت آپلند Anthus sylvanus Upland Pipit بعداً
خانواده شیریک و کوکو:Campephagidae

دارای جسامت متوسط یاکوچک، رنگ خاکستری با رنگ سیاه و سفیداند. در جهان ۸۲ نوع وجود دارد از جمله ۲ نوع آن در افغانستان وجود دارد.

۲۸۶ مینوویت گلابی Pericrocotus roseus Rosy Minivet
۲۸۷ مینویت دم دراز Pericrocotus ethologus Long-tailed Minivet
خانواده بلبل:

در جهان ۱۳۰ نوع وجود دارد از جمله ۵ نوع آن در افغانستان وجود دارد.

۲۸۸ بلبل معمولی Pycnonotus barbatus Common Bulbul
۲۸۹ بلبل خرما Pycnonotus leucotis White-eared Bulbul
۲۹۰ بلبل خرما سینه سفید Pycnonotus leucogenys White-cheeked Bulbul
۲۹۱ بلبل دمگاه سرخ Pycnonotus cafer Red-vented Bulbul
۲۹۲ بلبل سیاه Hypsipetes leucocephalus Black Bulbul
خانواده تاج طلایی:Regulidae

یک خانواده کوچک پرندگان‌اند. از پرندگان دنیای قدیم می‌باشند. در جهان ۷ نوع وجود دارد از جمله یک نوع آن در افغانستان وجود دارد.

۲۹۳ سسک تاج طلایی Regulus regulus Goldcrest
خانواده بال لاکی: Bombycillidae

در جهان ۳ نوع وجود دارد از جمله یک نوع آن در افغانستان وجود دارد.

۲۹۴ بال لاکی Bombycilla garrulus Bohemian Waxwing
خانواده میوه خور: Hypocoliidae

اغلب به صورت گله‌های کوچک دیده می‌شود، از میوه‌ها تغذیه می‌کنند. در جهان ۲۱۸ نوع وجود دارد از جمله ۵ نوع آن در افغانستان وجود دارد. دارای رنگ خاکستری دور چشمان این گونه پرندگان رنگ سیاه دارند.

۲۹۵ میوه خور یا میوه خور خاکستری Hypocolius ampelinus Hypocolius
خانواده زرده پره یا غوطه زنک یا زردچه: Cinclidae

یک گروه از پرندگان وسیع اند که زیستگاه آن شامل محیط‌های آبی در آمریکا، اروپا، و آسیا. می‌باشد. در سراسر جهان ۵ گونه وجود دارد از جمله ۲ گونه آن در افغانستان وجود دارد.

۲۹۶ زیر آبروک Cinclus cinclus White-throated Dipper
۲۹۷ غوطه زنک نصواری Cinclus pallasii Brown Dipper
خانواده الیکایی:Troglodytidae

الیکایی عمدتاً کوچک و کم رنگ، آهنگ صدای آن بلند است. این پرندگان دارای بال‌های کوتاه نازک سر پاین دارند. گونه‌های مختلفی دم خود را راست نگه می‌دارند. همه آن‌ها حشره خوار هستند. در سراسر جهان ۸۰ گونه وجود دارد از جمله ۱ گونه که در افغانستان زیست می‌نمایند. یک گونه آن از پرندگان دنیای جدید است.

۲۹۸ الیکایی Troglodytes troglodytes Eurasian Wren
خانواده صعوه‌ها:Prunellidae

دارای منقار باریک ونوک تیز می‌باشند. پروازشان قوی و سریع ولی کوتاه مدت است و آرام و کم‌پید هستند. در اثنا راه گشتن دم وبال خود را بلرزه درمی‌آورند. دارای پرواز سریع وکوتاه مدت می‌باشند. در سراسر جهان ۱۳ گونه وجود دارد از جمله ۵ گونه که در افغانستان زیست می‌نمایند..

۲۹۹ صعوه کوهی Prunella collaris Alpine Accentor
۳۰۰ صعوه همالیای Prunella himalayana Himalayan Accentor -
۳۰۱ صعوه سینه بور Prunella strophiata Rufous-breasted Accentor
۳۰۲ صعوه نصواری Prunella fulvescens Brown Accentor
۳۰۳ صعوه سیاه گلو Prunella atrogularis Black-throated Accentor
خانواده توکاها: Turdidae

پرندکوچک و گنجشک مانند است. منقاری باریک یا نسبتاً باریک دارند. پاهای آن‌ها قوی غالباً رنگارنگ و با قامتی نسبتاً راست می‌باشند در بین آن‌ها بهترین پرندگان آواز خوان وجود دارد این خانواده دارای گونه‌های زیاد و نسبتاً نا متجانسی‌ست و شامل چک‌ها، دم سرخ‌ها، بلبل‌ها و توکاها می‌باشد. در جهان ۳۳۵ نوع وجود دارد از جمله ۱۱نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید.

۳۰۴ طرقهٔ کوهی Monticola saxatilis Common Rock Thrush
۳۰۵ طرقه کوهی آبی پشت Monticola cinclorhynchus Blue-capped Rock Thrush
۳۰۶ طرقه آبی (طرقه بنفش) Monticola solitarius Blue Rock Thrush
۳۰۷ طرقه کبود Myophonus caeruleus Blue Whistling Thrush
۳۰۸ توکای تکیل Turdus unicolor Tickell's Thrush
۳۰۹ توکای سیاه Turdus merula Blackbird
۳۱۰ توکا شاه بلوطی Turdus rubrocanus Chestnut Thrush
۳۱۱ توکای گردن نصواری Turdus ruficollis Dark-throated Thrush
۳۱۲ توکای پشت بلوطی Turdus pilaris Fieldfare
۳۱۳ توکای بال سرخ Turdus iliacus Redwing
۳۱۴ توکای بزرگ Turdus viscivorus Mistle Thrush
خانواده سسک :Cisticolas

پرنده گان اند که در حنوب زندگی می‌نمایند. پرندگان دنیای قدیم می‌باشند. داری رنگ نصواری ویا خاکستری بوده در میان علفزار دیده می‌شود. در جهان ۱۱۱ نوع وجود دارد از جمله ۴نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید.

۳۱۵ سسک دم چتری Cisticola juncidis Zitting Cisticola
۳۱۶ سسک جنبان Scotocerca inquieta Streaked Scrub Warbler
۳۱۷ پرینیا خط دار Prinia criniger Striated Prinia
۳۱۸ پرینیا سبزه زار Prinia gracilis Graceful Prinia
خانواده سسک جنگلی دنیای قدیم: Sylviidae پرنده گان کوچک حشره خواراند. منقار باریک دارند. پر و بالشان به سرعت فرسایش پیدا می‌کند و بر اثر تغییر رنگ تشخیص آن‌ها دشوارتر می‌شود. صدا و رفتارشان وسیله مهمی برای شناخت آن‌ها در طبیعت است. معمولاً در بین بوته‌های کوتاه، روی زمین یا در نزدیکی زمین یا در نیزارها تخم می‌گذارند. از حشرات، عنکبوت‌ها و حلزون‌ها تغذیه می‌کنند. ۲۹۱ گونه در سراسر جهان وجود دارد و ۳۵ گونه آن در افغانستان زیست می‌نماید.
۳۱۹ سسک دم پهن Cettia cetti Cetti's Warbler
۳۲۰ سسک راه راه Locustella naevia Grasshopper Warbler
۳۲۱ سسک پالاس Locustella certhiola Pallas's Warbler
۳۲۲ سسک ابرو سفید Acrocephalus melanopogon Moustached Warbler
۳۲۳ سسک شالیزار Acrocephalus agricola Paddyfield Warbler
۳۲۴ سسک بالدارکند Acrocephalus concinens Blunt-winged Warbler
۳۲۵ سسک نیزار Acrocephalus scirpaceus Eurasian Reed Warbler
۳۲۶ سسک تالابی Acrocephalus dumetorum Blyth's Reed Warbler
۳۲۷ سسک بزرگ نیزار Acrocephalus arundinaceus Great Reed Warbler
۳۲۸ سسک پر سر و صدا Acrocephalus stentoreus Clamorous Reed Warbler
۳۲۹ سسک درختی کوچک Hippolais caligata Booted Warbler
۳۳۰ سسک سایکس Hippolais rama Sykes's Warbler
۳۳۱ سسک درختی زیتونی Hippolais pallida Eastern Olivaceous Warbler
۳۳۲ سسک درختی بزرگ Hippolais languida Upcher's Warbler -
۳۳۳ سسک چیف چاف Phylloscopus collybita Common Chiffchaff
۳۳۴ سسک چیفچاف کوهی Phylloscopus sindianus Mountain Chiffchaff -
۳۳۵ سسک کوچک (سسک بیدی کوچک) Phylloscopus neglectus Plain Leaf Warbler -
۳۳۶ سسک ابرو زرد Phylloscopus griseolus Sulphur-bellied Warbler
۳۳۷ سسک برگی Phylloscopus schwarzi Radde's Warbler
۳۳۸ سسک دمگاه لیموی Phylloscopus proregulus Palas's Leaf Warbler -
۳۳۹ سسک رنگ رفته Phylloscopus chloronotus Pale-rumped Warbler -
۳۴۰ سسک برگی بروکس Phylloscopus subviridis Brooks's Leaf Warbler
۳۴۱ سسک ابرو زرد Phylloscopus inornatus Yellow-browed Warbler
۳۴۲ سسک برگی هیوم Phylloscopus humei Hume's Warbler
۳۴۳ سسک ابرو زرد Phylloscopus trochiloides Greenish Warbler
۳۴۴ سسک برگی نوک بزرگ Phylloscopus magnirostris Large-billed Leaf Warbler -
۳۴۵ سسک برگی توتلر Phylloscopus tytleri Tytler's Leaf Warbler
۳۴۶ سسک برگی تاج دار Phylloscopus occipitalis Western Crowned Warbler
۳۴۷ سسک گلو سفید Sylvia communis Greater Whitethroat
۳۴۸ سسک گونه سیاه (سسک گلو سفید کوچک) Sylvia curruca Lesser Whitethroat
۳۴۹ سسک گلو سفید هیوم Sylvia althaea Hume's Whitethroat
۳۵۰ سسک بیابانی Sylvia nana Asian Desert Warbler
۳۵۲ سسک سینه راه راه Sylvia nisoria Barred Warbler
۳۵۳ سسک چشم سفید Sylvia crassirostris Eastern Orphean Warbler
۳۵۴ سسک سر دودی Sylvia mystacea Menetries's Warbler
خانواده مگس گیر: Muscicapidae

پرندگانی کوچک و بیشتر درخت زی‌اند. منقاری کج با قاعده پهن دارند. اغلب با بدنی راست در جاهای بلند می‌نشینند و از آنجا به دنبال حشرات به پرواز در می. آیند و پس از شکار آن‌ها در هوا یا روی زمین معمولاً به همان نقطه اول بازمی‌گردند. تک زی‌اند. به جز از مگس گیر خالدارمتباقی نر و ماده آن‌ها همشکل نیست. در سوراخ‌ها، یا روی درخت‌ها لانه می‌سازند و از حشرات و عنکبوتها تغذیه می‌کنند

۳۵۵ مگس گیر راه راه مگس‌گیر خال‌دار Muscicapa striata Spotted Flycatcher
۳۵۶ مگس گیر سایبری Muscicapa sibirica Siberian Flycatcher
۳۵۷ مگس خوار دم راست Muscicapa ruficauda Rusty-tailed Flycatcher
۳۵۸ مگس گیر گلو سرخ Ficedula parva Red-breasted Flycatcher
۳۵۹ مگس خوار کنار آب Ficedula superciliaris Ultramarine Flycatcher
۳۶۰ مگس خوار سینه سرخ Erithacus rubecula European Robin
۳۶۱ بلبل شباهنگ یا بلبل هزاردستان Luscinia megarhynchos Common Nightingale
۳۶۲ مگس خواردم سفید Luscinia pectoralis White-tailed Rubythroat
۳۶۳ گلوآبی Luscinia svecica Bluethroat
۳۶۴ حشره خوار گلو آبی Luscinia brunnea Indian Blue Robin
۳۶۵ حشره خوارزیربال سرخ Tarsiger cyanurus Red-flanked Bluetail
۳۶۶ سینه سرخ ایرانی Irania gutturalis White-throated Robin
۳۶۷ دم چتری Cercotrichas galactotes Rufous-tailed Scrub Robin
۳۶۸ سینه سرخ هندی Saxicoloides fulicata Indian Robin
۳۶۹ دم سرخ پشت بلوطی Phoenicurus erythronotus Rufous-backed Redstart
۳۷۰ دم سرخ بغل آبی Phoenicurus caeruleocephalus Blue-capped Redstart -
۳۷۱ دم سرخ سیاه Phoenicurus ochruros Black Redstart
۳۷۲ دم سرخ معمولی Phoenicurus phoenicurus Common Redstart
۳۷۳ دم سرخ کوهی Phoenicurus erythrogaster White-winged Redstart
۳۷۴ دم سرخ پیش آبی Phoenicurus frontalis Blue-fronted Redstart
۳۷۵ دم سرخ فرق سفید Chaimarrornis leucocephalus White-capped Redstart
۳۷۶ پشت سرخ آبی تالابی Rhyacornis fuliginosus Plumbeous Redstart
۳۷۷ چک سایبری Saxicola maurus Siberian Stonechat
۳۷۸ دم چنگالی کوچک (ماهی دم) Enicurus scouleri Little Forktail
۳۷۹ دم چنگالی خالدار Enicurus maculatus Spotted Forktail
۳۸۰ چک بوته‌ای Saxicola rubetra Whinchat
۳۸۱ چک پیشانی سفید Saxicola macrorhyncha White-browed Bushchat
۳۸۲ چک ابلق Saxicola caprata Pied Bushchat
۳۸۳ چک سیاه سر سفید Oenanthe leucopyga White-tailed Wheatear
۳۸۴ چکچک دم سفید Oenanthe monacha Hooded Wheatear
۳۸۵ چکچک سیاه شکم سفید (چکچک سیاه) Oenanthe alboniger Hume's Wheatear -
۳۸۶ ¨چکچک سیاه دم سفید Oenanthe leucura Black Wheatear
۳۸۷ چکچک (چکچک کوهی) Oenanthe oenanthe Northern Wheatear
۳۸۸ چکچک پشت سفید Oenanthe finschii Finsch's Wheatear -
۳۸۹ چکچک ابلق خاوری Oenanthe picata Variable Wheatear
۳۹۰ چکچک ابلق Oenanthe pleschanka Pied Wheatear
۳۹۱ چکچک دم سرخ Oenanthe xanthoprymna Red-tailed Wheatear
۳۹۲ چکچک بیابانی Oenanthe deserti Desert Wheatear
۳۹۳ چکچک دشتی Oenanthe isabellina Isabelline Wheatear
خانواده:Monarchidae

در جهان ۹۹ نوع وجود دارد از جمله ۱ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید

۳۹۳ مگس خوار مقبول آسیای Terpsiphone paradisi Asian Paradise Flycatcher
خانواده:Timaliidae

در جهان ۲۷۰ نوع وجود دارد از جمله ۳نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید

۳۹۴ مگس خوار آرام Garrulax lineatus Streaked Laughingthrush
۳۹۵ مگس خوار خال خالی Garrulax variegatus Variegated Laughingthrush
۳۹۶ لیکو Turdoides caudatus Common Babbler
خانواده:Paradoxornithidae

در جهان ۲۰ نوع وجود دارد از جمله ۱نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید

۳۹۷ چرخ ریسک نیزار Panurus biarmicus Bearded Reedling
خانواده چرخریسک دمدراز:Aegithalidae

در جهان ۹ نوع وجود دارد از جمله ۱ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید

۳۹۸ تت کومه سفید Aegithalos leucogenys White-cheeked Tit -
خانواده چرخ ریسک:Paridae

در جهان ۵۹ نوع وجود دارد از جمله ۸ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید

۳۹۹ تت سینه زرد Cyanistes flavipectus Yellow-breasted Tit -
۴۰۰ تت ویلو Poecile montana Willow Tit
۴۰۱ تیت سیاه سینه Periparus rufonuchalis Black-breasted Tit
۴۰۲ تیت کاکل سیاه Periparus melanolophus Black-crested Tit
۴۰۳ چرخ‌ریسک بزرگ Parus major Great Tit
۴۰۴ تت ترکستانی Parus bokharensis Turkestan Tit
۴۰۵ تیت آبی Cyanistes caeruleus Blue Tit
۴۰۶ تیت لاجوردی Cyanistes cyanus Azure Tit
خانواده کمر کلی:Sittidae

پرندگان کوچک‌اند. سر بزرگ، منقاری قوی، پاهای کوتاه با پنجه‌های بلند و بال‌های نسبتاً بلند و نوک‌تیز دارند. تکزی هستند. پروازی موجی دارند. نر و ماده آن‌ها همشکل است. در سوراخ‌ها لانه می‌سازند. از حشرات و دانه‌ها تغذیه می‌کنند. در جهان ۲۴ نوع وجود دارد از جمله ۴ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید

۴۰۷ کمر کلی جنگلی Sitta europaea Eurasian Nuthatch
۴۰۸ کمر کلی کشمیری Sitta cashmirensis Kashmir Nuthatch
۴۰۹ کمر کلی روی سفید Sitta leucopsis White-cheeked Nuthatch
۴۱۰ کمر کولی بزرگ Sitta tephronota Persian Nuthatch
خانواده:Tichodromidae

یکنوع این خانواده در افغانستان زیست می‌نماید

۴۱۱ دیوار خیزک Tichodroma muraria Wallcreeper
خانواده خانواده دارخزک:Certhiidae

در جهان ۶ نوع وجود دارد از جمله یک نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید

۴۱۲ درخت خیزک همالیایی Certhia himalayana Bar-tailed Treecreeper
خانواده چرخ ریسک پشت بلوطی:Remizidae

در جهان ۱۳ نوع وجود دارد از جمله ۳ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید

۴۱۳ چرخ ریسک پشت بلوطی Remiz pendulinus Eurasian Penduline Tit
۴۱۴ تیت سر سیاه Remiz macronyx Black-headed Penduline Tit
۴۱۵ تیت تاج سفید Remiz coronatus White-crowned Penduline Tit
خانواده عسل خورک:Nectariniidae

در جهان ۱۳۱ نوع وجود دارد از جمله یک نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید

۴۱۶ شهد خوار بنفش Cinnyris asiaticus Purple Sunbird
خانواده سسک چشم سفید هندی:Zosteropidae

در جهان ۹۶ نوع وجود دارد از جمله ۱ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید

۴۱۷ سسک چشم سفید معمولی Zosterops palpebrosus Oriental White-eye
خانواده پری شاهرخ:Oriolidae

در جهان ۲۹ نوع وجود دارد از جمله یک نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید

۴۱۸ شاهرخ طلایی Oriolus kundoo Indian Golden Oriole
خانواده سنگ چشم: Laniidae

در جهان ۳۱ نوع وجود دارد از جمله۸ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید

۴۱۹ سنگ چشم پشت سرخ Lanius collurio Red-backed Shrike
۴۲۰ سنگ چشم دم سرخ Lanius isabellinus Isabelline Shrike
۴۲۱ سنگ چشم پشت بلوطی Lanius vittatus Bay-backed Shrike
۴۲۲ سنگ چشم دمگاه حنایی Lanius schach Long-tailed Shrike
۴۲۳ سنگ چشم خاکستری بزرگ Lanius excubitor Great Grey Shrike
۴۲۴ سنگ چشم خاکستری کوچک Lanius minor Lesser Grey Shrike
۴۲۵ سنگ چشم پیشانی سفید Lanius nubicus Masked Shrike
۴۲۶ سنگ‌چشم کله‌سرخ Lanius senator Woodchat Shrike
خانواده بوچانگاه: Dicruridae

در جهان ۲۴ نوع وجود دارد از جمله۲ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید

۴۲۷ بوجانگا سیاه Dicrurus macrocercus Black Drongo
۴۲۸ بوجانگا خاکستری Dicrurus leucophaeus Ashy Drongo
خانواده کلاغیان: Corvidae

در جهان ۱۲۰ نوع وجود دارد از جمله۱۳ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید

۴۲۹ زاغ سر سیاه Garrulus lanceolatus Black-headed Jay
۴۳۰ زاغی (عکک در فارسی افغانی) Pica pica Eurasian Magpie
۴۳۱ زاغ خالدار Nucifraga caryocatactes Eurasian Nutcracker
۴۳۲ کلاغ کوهی نوک سرخ Pyrrhocorax pyrrhocorax Chough
۴۳۳ کلاغ نوک زرد Pyrrhocorax graculus Alpine Chough
۴۳۴ کلاغ گردن بور Corvus monedula Eurasian Jackdaw
۴۳۵ کلاغ هندی Corvus splendens House Crow
۴۳۶ کلاغ سیاه Corvus frugilegus Rook
۴۳۷ کلاغ لاشه Corvus corone Carrion Crow
۴۳۸ کلاغ منقاربزرگ Corvus macrorhynchos Large-billed Crow
۴۳۹ غراب گردن قهوه‌ای Corvus ruficollis Brown-necked Raven
۴۴۰ غراب معمولی Corvus corax Common Raven
۴۴۱ کلاغ ابلق Corvus cornix Hooded Crow
خانواده سار: Sturnidae

در جهان ۱۲۵ نوع وجود دارد از جمله۵ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید

۴۴۲ مینای بانک Acridotheres ginginianus Bank Myna
۴۴۳ مینای معمولی Acridotheres tristis Common Myna
۴۴۴ مینا برهمنی Temenuchus pagodarum Brahminy Starling
۴۴۵ سار گلو قرمز Pastor roseus Rosy Starling
۴۴۶ سار Sturnus vulgaris Common Starling
خانواده خانواده سهره ریز: Estrildidae

در جهان ۱۴۱ نوع وجود دارد از جمله۱ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید

۴۴۷ مونیا گلوسفید Euodice malabarica White-throated Munia
خانواده زرد پره‌ها: Emberizidae

در جهان ۲۷۵ نوع وجود دارد از جمله۱۷ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید که بنام زردچه یاد می‌شود.

۴۴۹ زرد پرهٔ لیمویی، سهره اروپایی زردچه Emberiza citrinella Yellowhammer
۴۵۰ زرد پرهٔ گونه سفید Emberiza leucocephalos Pine Bunting
۴۵۲ زرد پره کوهی Emberiza cia Rock Bunting
۴۵۳ زرده پره سرخاکستری Emberiza buchanani Grey-necked Bunting
۴۵۴ زرد پرهٔ رخ زرد Emberiza cineracea Cinereous Bunting
۴۵۵ زرد پرهٔ زیتونی Emberiza hortulana Ortolan Bunting
۴۵۶ زرد پرهٔ سر سفید Emberiza stewarti Chestnut-breasted Bunting
۴۵۷ زرد پرهٔ راه راه Emberiza striolata House Bunting
۴۵۸ زرد پرهٔ زیتونی Emberiza fucata Chestnut-eared Bunting
۴۵۹ زرد پرهٔ کوچک Emberiza pusilla Little Bunting
۴۶۰ زرد پرهٔ حنایی Emberiza rustica Rustic Bunting
۴۶۱ زردپره سر سیاه Emberiza melanocephala Black-headed Bunting
۴۶۲ زرد پره سر سرخ Emberiza bruniceps Red-headed Bunting
۴۶۳ زرد پرهٔ تالابی Emberiza schoeniclus Reed Bunting
۴۶۴ زرد پرهٔ مزرعه Emberiza calandra Corn Bunting
۴۶۵ زرد پره لاپلندی Calcarius lapponicus Lapland Longspur
۴۶۶ زرد پره برفی Plectrophenax nivalis Snow Bunting
خانواده سهره: Fringillidae

در جهان ۱۳۷ نوع وجود دارد از جمله۲۴ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید

۴۶۷ سهره جنگلی Fringilla coelebs Chaffinch
۴۶۸ سهره دمگاه سفید Fringilla montifringilla Brambling
۴۶۹ سهره کوهی Leucosticte nemoricola Plain Mountain Finch
۴۷۰ سهره کوهی سر سیاه Leucosticte brandti Black-headed Mountain Finch -
۴۷۱ سهره سرخ Carpodacus erythrinus Common Rosefinch
۴۷۲ سهره کمرنگ Carpodacus synoicus Pale Rosefinch
۴۷۳ سهره ابرو سفید Carpodacus thura White-browed Rosefinch
۴۷۴ سهره سرخ‌پوش Carpodacus rhodochlamys Red-mantled Rosefinch
۴۷۵ سهره بزرگ قفقازی Carpodacus rubicilla Caucasian Great Rosefinch -
۴۷۶ سهره سرخ‌پیشانی Carpodacus puniceus Red-fronted Rosefinch -
۴۷۷ سهره نوک قیچی Loxia curvirostra Red Crossbill
۴۷۸ سهره سبز Carduelis chloris European Greenfinch
۴۷۹ سهره زرد Carduelis spinus Eurasian Siskin
۴۸۰ سهره معمولی Carduelis carduelis European Goldfinch
۴۸۱ سهره کوهی Carduelis flavirostris Twite
۴۸۲ سهره سینه سرخ Carduelis cannabina Eurasian Linnet
۴۸۳ سهره پیشانی سرخ Serinus pusillus Fire-fronted Serin
۴۸۴ Coccothraustes coccothraustes Hawfinch
۴۸۵ سهره ساه وزرد رنگ Mycerobas icterioides Black-and-yellow Grosbeak
۴۸۶ سهره سیاه Mycerobas carnipes White-winged Grosbeak
۴۸۷ سهره بال‌سرخ Rhodopechys sanguinea Crimson-winged Finch
۴۸۸ سهره ی مغولی Rhodopechys mongolica Mongolian Finch -
۴۸۹ سهره صورتی Bucanetes githaginea Trumpeter Finch
۴۹۰ سهره خاکی Rhodospiza obsoleta Desert Finch
خانواده: Passeridae

در جهان ۳۵ نوع وجود دارد از جمله۱۱ نوع آن در افغانستان زیست می‌نماید

۴۹۱ گنجشک خانگی Passer domesticus House Sparrow
۴۹۲ گنجشک سنه سیاه Passer hispaniolensis Spanish Sparrow
۴۹۳ گندشک حنایی Passer rutilans Russet Sparrow
۴۹۴ گنجشک سربی رودخانه‌ای Passer moabiticus Dead Sea Sparrow
۴۹۵ گنجشک درختی Passer montanus Eurasian Tree Sparrow
۴۹۶ گنجشک گلو زرد Petronia xanthocollis Chestnut-shouldered Petronia
۴۹۷ گنجشک کوهی Petronia petronia Rock Petronia
۴۹۸ گنجشک خاکی Carpospiza brachydactyla Pale Rockfinch
۴۹۹ گنجشک برفی Montifringilla nivalis White-winged Snowfinch
۵۰۰ گنجشک افغانی Montifringilla theresae Afghan Snowfinch

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش