پیکومتر (به انگلیسی: pm: picometre) یک واحد طول در سیستم متریک می‌باشد و برابر با ۱۲-۱۰ متر است. یک پیکومتر معادل ۱۰۰۰ فمتومتر یا ۱/۱۰۰۰ نانومتر است.از واحد پیکو متر معمولا برای بیان قطرهسته ی اتم و یا فاصله ی الکترون تا هسته ی اتم استفاده میشود.

پیکومتر
Atom.svg
A simplified representation of a هلیوم atom, having an estimated (calculated) diameter of 62 picometres
اطلاعات یکا
سامانه‌های اندازه‌گیریواحدهای اندازه‌گیری متریک
یکایطول
نشانpm 
تبدیل یکا
۱ pm در ...... برابر است با ...
   دستگاه بین‌المللی یکاها   ۱×۱۰−۱۲ m
   یکاهای طبیعی   ۶٫۱۸۷۷×۱۰۲۲ طول پلانک
۱٫۸۸۹۷×۱۰−۲ شعاع بور
   واحدهای اندازه‌گیری بریتانیایی/واحدهای اندازه‌گیری آمریکایی units   ۳٫۹۳۷۰×۱۰−۱۱ اینچ

منابع