طول

کمیت اندازه‌گیری فاصله دو جسم

طول یا درازا کمیتی است برای اندازه‌گیری فاصلهٔ دو نقطه در فضا که برای بیان آن یکاهای زیر را به کار می‌گیرند:

درازا
درازای متریک یک کیلومتر هم‌ارز به اندازه‌گیری پادشاهی 0.62137 مایل است.
نمادهای رایج
l
دستگاه بین‌المللی یکاهامتر (m)
یکاهای دیگر
ببینید یکای درازا
خواص شدتی و مقداریآری
تحلیل ابعادیL
درازای پهلوی یک مکعب.

یکای مورد استفاده برای طول در سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها (SI)، متر می‌باشد.

جستارهای وابسته

ویرایش