کره بلاخ

در مکانیک کوآنتوم، کره بلاخ نمایشی هندسی از حالت یک سیستم کوآنتومی دوحالته (کیوبیت) است که با نام فیزیکدان فلیکس بلاخ نام‎گذاری شده است.

تعریفویرایش

اگر   ، نمایش بردارهای حالت سیستم کوآنتومی دو حالته باشد و بردارهای پایه این فضا را با   و   نمایش دهیم، با توجه به این که ضرایب بردارهای پایه باید در شرط   صدق کنند، می توانیم این حالت را به صورت زیر بنویسیم:

 

بنابراین هر بردار با طول واحد که روی دایره بلاخ قرار بگیرد یک حالت چنین سیستمی را نمایش می‎دهد.

منابعویرایش