باز کردن منو اصلی

کسالت (Malaise) به عدم آسایش، ناآرامی، اضطراب و تشویش گفته می‌شود. این حالت می‌تواند علتی درونی مانند اضطراب و غم یا علتی بیرونی مانند سرما و سروصدا داشته باشد.

موارد مؤثرویرایش

منابعویرایش

معین فرهنگ فارسی. تهران ۱۳۸۶