سامانه ردیف اشکوب سن
(میلیون سال پیش)
تریاس پیشین ایندوئن → پس از آن
پرمین لوپینجین چانگسینگین ۲۵۲٫۲–۲۵۴٫۱
ووچیاپینگین ۲۵۴٫۱–۲۵۹٫۸
گوادالوپین کاپیتانین ۲۵۹٫۸–۲۶۵٫۱
ووردین ۲۶۵٫۱–۲۶۸٫۸
رودین ۲۶۸٫۸–۲۷۲٫۳
سیسورالین کونگورین ۲۷۲٫۳–۲۸۳٫۵
آرتینسکین ۲۸۳٫۵–۲۹۰٫۱
ساکمارین ۲۹۰٫۱–۲۹۵٫۰
آسلین ۲۹۵٫۰–۲۹۸٫۹
کربونیفر پنسیلوانین گژلین → پیش از آن

کونگورین (انگلیسی: Kungurian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، اشکوب بالایی یا آخرین عصر از ردیف سیسورالین در دوره پرمین به‌شمار می‌رود. کونگورین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب آرتینسکین و پیش از رودین جای می‌گیرد. اشکوب کونگورین از حدود ۰٫۰۶ ± ۲۸۳٫۵ میلیون سال پیش آغاز شده و تا ۰٫۵ ± ۲۷۲٫۳ میلیون سال پیش ادامه یافت.

نام‌گذاری ویرایش

نام این اشکوب از نام شهر روسی کونگور گرفته شده است. این نام در سال ۱۸۹۰ توسط الکساندر استاکنبرگ زمین‌شناس روسی معرفی شد.

منابع ویرایش