سامانه ردیف اشکوب سن
(میلیون سال پیش)
تریاس پیشین ایندوئن → پس از آن
پرمین لوپینجین چانگسینگین ۲۵۲٫۲–۲۵۴٫۱
ووچیاپینگین ۲۵۴٫۱–۲۵۹٫۸
گوادالوپین کاپیتانین ۲۵۹٫۸–۲۶۵٫۱
ووردین ۲۶۵٫۱–۲۶۸٫۸
رودین ۲۶۸٫۸–۲۷۲٫۳
سیسورالین کونگورین ۲۷۲٫۳–۲۸۳٫۵
آرتینسکین ۲۸۳٫۵–۲۹۰٫۱
ساکمارین ۲۹۰٫۱–۲۹۵٫۰
آسلین ۲۹۵٫۰–۲۹۸٫۹
کربونیفر پنسیلوانین گژلین → پیش از آن

آسلین (انگلیسی: Asselian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی، اشکوب زیرین یا نخستین عصر از ردیف سیسورالین و دوره پرمین به‌شمار می‌رود. آسلین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب گژلین (آخرین اشکوب دوره کربنیفر) و پیش از ساکمارین جای می‌گیرد. اشکوب آسلین از حدود ۰٫۱۵ ± ۲۹۸٫۹ میلیون سال پیش آغاز شده و تا ۰٫۱۸ ± ۲۹۵٫۰ میلیون سال پیش ادامه یافت.

نام‌گذاری ویرایش

نام این اشکوب از رود آسل در جنوب رشته‌کوه اورال در قزاقستان گرفته شده است. این نام در سال ۱۹۵۴ معرفی شد.

منابع ویرایش