یکاهای ایرانی یا یکاهای فارسی، واحدهای اندازه‌گیری هستند که در ایران باستان یا معاصر یا در سرزمین‌هایی که حوزهٔ نفوذ فرهنگ و زبان ایرانی بوده‌اند رواج داشته یا دارد.

یکاهای ایرانی که دیگر استفاده نمی‌شوند ویرایش

سنجش سنگینی ویرایش

گرم نسبت به یک سیر ' یکا
۲۸۵۶٫۹۶ ۴۰ من
۱۱۴۲۷٫۸۴ ۱۶۰ ری
۲۸۵۶۹۶ ۴۰۰۰ خروار
۷۱۴٫۲۴ ۱۰ چارک
۷۱٫۴۲۴ ۱ سیر
۴٫۴۶۴ ۰٫۰۶ مثقال
۰٫۱۹۴۰۸۶۹۵۷ ۰٫۰۰۲۷۱۷۳۹۱ قیراط
۰٫۱۸۶ ۰٫۰۰۲۶۰۴۱۶۷ نخود
۰٫۰۴۶۵ ۰٫۰۰۰۶۵۱۰۴۲ گندم
۰٫۰۲۳۲۵ ۰٫۰۰۰۳۲۵۵۲۱ ارزن
۳٫۱۲۴۸ ۰٫۰۴۳۷۵ درهم
۰٫۱۳۵۸۶۰۸۷ ۶ گروان
۰٫۱۳۰۲ ۱٫۵ چفتار
۶۴۲۸۱٫۶ ۱۸۰۰ قفیز
۸۰۳۵٫۲ ۲۲۵ مکوک
۲۶۷۸٫۴ ۷۵ کیلچه
۲۵۷۱۲۶٫۴ ۷۲۰۰ جریب

سنجش درازا ویرایش

یکاهای کهن ایرانی که هنوز مورد استفاده هستند ویرایش

سنجش سنگینی ویرایش

  1. مثقال برابر ۱۱۶ سیر
  2. من برابر ۴ چارک
  3. خروار برابر ۱۰۰ من
  4. قیراط برابر ۱۲۳ مثقال[۱]

سنجش درازا ویرایش

  1. وجب
  2. چارک برابر ۱۴ ذرع
  3. گز
  4. ارش یا ذرع

سنجش حجم ویرایش

دیگر یکاها ویرایش

سنجش‌های گسسته ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  1. فرهنگ یکاهای اندازه گیری - محمدرضا محمدی فرد - ناشر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی صفحه 347