باز کردن منو اصلی

مناسبت‌هاویرایش

وقایعویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

درگذشتمعاویه پسر ابوسفیان در سال ۶۰ هجری قمری